Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017, stran 9902.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. redni seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 38/17) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
v EUR
Konto
Naziv konta
2. rebalans 2017
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.847.408,62
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.168.625,48
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
11.985.850,39
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.163.996,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.563.854,39
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
258.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.182.775,09
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.033.345,74
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
20.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.120.929,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.775.140,37
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
186.981,35
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.588.159,02
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
903.642,77
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
877.352,66
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
26.290,11
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.529.666,58
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.470.807,13
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.494.693,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
226.265,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.610.439,93
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
68.953,00
409
REZERVE
70.456,20
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.573.006,89
410
SUBVENCIJE
71.669,55
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.165.475,97
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
657.461,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.659.834,37
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
18.566,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.422.106,56
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.422.106,56
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
63.746,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
37.806,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
25.940,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.–II.)
–1.682.257,96
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
50.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
682.002,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
682.002,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
682.002,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
682.002,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.682.257,96
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.682.257,96
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.682.257,96
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2017
Slovenj Gradec, novembra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost