Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3334. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 9871.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MOSG), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine. MO Slovenj Gradec je tudi izvajalec razpisa LPŠ.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku in merilih, imajo naslednji pomen:
– DL 
državna liga
– IN NPŠ
izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
– JR 
javni razpis
– LPŠ
letni program športa
– MOSG 
Mestna občina Slovenj Gradec
– NPŠ 
nacionalni program športa
– NPŠŠ
nacionalna panožna športna šola
– NPŠZ 
nacionalna panožna športna zveza
– OKSZŠZ
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
– OPP
osebe s posebnimi potrebami
– OPŠŠ
občinska panožna športna šola (tekmovalni šport)
– OŠ 
osnovna šola
– OŠŠ
občinska športna šola (rekreativni šport, šport invalidov, šport starejših)
– OŠZ 
občinska športna zveza
– SR, MR, PR, DR, MLR 
svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ
– ŠC
športni center Slovenj Gradec
– Zavod VIZ 
zavod s področja vzgoje in izobraževanja
– ZŠISPOK 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
– ZŠpo
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v skladu z Zakonom o športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določeni v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (NPŠ).
Javni interes v športu na lokalni ravni se določi z LPŠ, ki mora biti v skladu s tem odlokom in NPŠ.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako da:
– zagotavlja sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(LPŠ) 
LPŠ je dokument, ki določa vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine.
LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ.
Občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga OŠZ ne poda pravočasno.
5. člen 
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja in programe športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih področij in programov športa.
6. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala določila Zakona o športu.
7. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), za predšolske otroke pa vsaj 30 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov, in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
8. člen 
(društva v javnem interesu) 
Izvajalci, ki izkazujejo status društva v javnem interesu so upravičeni do povečanega vrednotenja programov, ki pa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril.
POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PODROČIJ IN PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
9. člen 
(opredelitev področij in programov športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa in programe:
1. PODROČJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov športa je podana v prilogi »Pogoji in merila za vrednotenje LPŠ v MOSG«, ki vsebuje:
– navedbo in opredelitev športnih področij in programov, v skladu z NPŠ
– predmet sofinanciranja (vsebina in namen)
– obseg vrednotenja posameznih programov
– pogoje in merila za vrednotenje sofinanciranja posameznih programov
Pogoji in merila za vrednotenje LPŠ v MOSG so sestavni del tega odloka.
10. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan MOSG.
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
Naloge komisije so da:
– vodi postopek javnega razpisa,
– pripravi in pregleda razpisno dokumentacijo,
– preveri pravočasnost ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregleda in oceni vloge na podlagi pogojev in meril navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– izvajalcu razpisa poda predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ,
– vodi zapisnik o svojem delu,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev odloka.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.
11. člen 
(javni razpis) 
V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem odlokom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičencev za prijavo na JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR in navedbo meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, ozirom elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo javnega razpisa,
– razpisne obrazce,
– navodila vlagateljem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Javni razpis se objavi na spletni strani izvajalca razpisa.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna (formalna popolnost).
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije. Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
13. člen 
(formalna dopolnitev vlog) 
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri in obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ ter na tej podlagi z izbranim vlagateljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
16. člen 
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 14. člena tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema.
Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
17. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
18. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ izvajalec razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti,
– ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sredstev ali drugih kršitev pogodbenih določil,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
19. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja in programe športa najmanj v obsegu, opredeljenem v prijavi na JR, sredstva pa porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov naročniku v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov.
20. člen 
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil) 
V primeru, da je na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik proračunskih sredstev programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi, lahko naročnik izvajalcu sorazmerno zniža višino odobrenih sredstev, oziroma zahteva vrnitev pridobljenih sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun naročnika:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev oziroma izvajalec ni izvedel odobrenih programov,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
21. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
22. člen 
Cena in pogoji uporabe javnih športnih objektov in površin za izvajanje LPŠ se določijo s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
III. PREHODNE DOLOČBE 
23. člen 
(strokovna usposobljenost) 
V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost.
Izvajalci programov športa v MO Slovenj Gradec, ki nimajo ustreznega strokovnega kadra morajo, v skladu s tretjim odstavkom 92. člena ZŠpo, za izvajanje programov pridobiti ustrezen strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020.
Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki ne bodo zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/17).
25. člen 
Pogoji in merila za vrednotenje letnega programa športa v MOSG so sestavni del tega odloka.
26. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016
Slovenj Gradec, dne 29. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
 

AAA Zlata odličnost