Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3333. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, stran 9867.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12, 27/16 in 61/16) so svetniki Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 24. 10. 2017 in Občinskega sveta Občine Mislinja na 20. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja (v nadaljevanju: ustanoviteljici) uskladita delovanje javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ter uredita njen status, razmerja med ustanoviteljema in zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvajata Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet Občine Mislinja.
2. člen 
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki jo je ustanovila Skupščina občine Slovenj Gradec z odlokom o ustanovitvi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/91 in 2/92. Ustanoviteljske pravice sta z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 86/02, prevzeli Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Začetek delovanja knjižnice v Slovenj Gradcu datira v leto 1949, ko je bila ustanovljena Okrajna ljudska knjižnica, ki je samostojno delovala do leta 1975. Istega leta je bila kot samostojna enota vključena v Zavod za kulturo Slovenj Gradec, ki je deloval do leta 1991.
Poslanstvo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec kot javnega zavoda je trajno in nemoteno opravljanje knjižnične dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE 
Ime, sedež in pravni status zavoda 
3. člen 
Ime zavoda je: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Slovenj Gradec.
Sedež zavoda je: Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.
Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določa zakon in ta odlok. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod registrsko številko 1/04290/00 in v razvid knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
4. člen 
V sestavo javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec sodijo:
Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja
Knjižnica Podgorje, Podgorje 172, Podgorje pri Slovenj Gradcu in
Knjižnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec.
Knjižnica lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo enoto, če so za to dani pogoji.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec ustanovljen, opravlja kot javno službo sledeče dejavnosti:
R 91.011 Dejavnost knjižnic
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58 130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.210 Izdajanje računalniških iger
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010 Računalniško programiranje
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Oblikovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85. 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so določene s tem odlokom.
Javni zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
6. člen 
V okviru zgoraj navedenih dejavnosti, skladnih z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, knjižnica opravlja tudi ostale dejavnosti skladno z zakonodajo na področju knjižničarstva in:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo ter
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo.
IV. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Organa zavoda sta:
– direktor/direktorica (v nadaljevanju: direktor) knjižnice in
– svet knjižnice.
Direktor knjižice 
8. člen 
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega in dobrega gospodarja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega razpisa, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, ki ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenju soustanoviteljice ter mnenju strokovnih delavcev. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Knjižnice Ksaverja Meška in na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja mandata v imenu sveta knjižnice njegov predsednik/predsednica (v nadaljevanju: predsednik).
9. člen 
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične, umetnostne ali izobraževalne smeri (pod zahtevano izobrazbo je mišljena izobrazba sedme ravni, določena z uredbo o klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja, in sicer: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija oziroma magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrska izobrazba (2. bolonjske stopnje);
– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo in podzakonskim aktom, ki določa pogoje za opravljanje bibliotekarskega izpita oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od nastopa mandata;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 upb, s spremembami in dopolnitvami). Zaželene so izkušnje v bibliotekarski oziroma knjižničarski stroki;
– ima vodstvene sposobnosti;
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08);
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
10. člen 
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt, ki upošteva cilje in prioritete lokalnega programa za kulturo,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delom javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– je obvezno prisoten na vseh sejah sveta javnega zavoda in
– naloge v skladu z zakonodajo na področju knjižničarstva.
11. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru s strani ustanoviteljic potrjenega finančnega načrta.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili znotraj zavoda, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
12. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih tudi zaradi:
– bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je javni zavod ustanovljen,
– če v rokih, ki so določeni z zakoni in tem odlokom, ne uskladi internih aktov,
– če ne ravna s sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela,
– hujših kršitev, ki jih ugotovijo pristojne službe,
– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
– na lastno željo.
Direktorja se razreši po enakem postopku, kot to velja za njegovo imenovanje.
Svet knjižnice 
13. člen 
Javni zavod Knjižnico Ksaverja Meška upravlja svet zavoda (v nadaljevanju: svet knjižnice).
Svet knjižnice ima sedem članov/članic (v nadaljevanju člani), sestavljajo pa ga:
– pet predstavnikov/predstavnic (v nadaljevanju: predstavnikov) ustanoviteljev,
– en predstavnik delavcev knjižnice in
– en predstavnik uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, in sicer tri predstavnike Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec in dva predstavnika Občinski svet Občine Mislinja.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnika uporabnikov, na predlog direktorja knjižnice občinska sveta ustanoviteljic. Podrobnejši postopek izbora in priprave kandidature predstavnika uporabnikov določa statut zavoda.
Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelje 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
14. člen 
Naloge sveta knjižnice:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja in odloča o njegovem nagrajevanju,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava program investicij in vzdrževalnih del ter o tem podaja svoje mnenje,
– sprejema tiste splošne akte, za katere je tako določeno v zakonu in podzakonskih aktih,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje in razreši direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja in izvaja druge pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet knjižnice s poslovnikom.
15. člen 
Član sveta je lahko na predlog direktorja ali predsednika sveta razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– na predlog upravičenega predlagatelja.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOST ZAVODA 
16. člen 
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti dajeta ustanoviteljici javnemu zavodu Knjižnica Ksaverja Meška v upravljanje nepremičnine in opremo kot sledi:
Knjižnica Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu:
– prostori v PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, parc. št. 790/9 k.o. Slovenj Gradec, v drugem nadstropju in mansardi,
– oprema v zgoraj navedenih prostorih.
Knjižnica Mislinja:
– prostori v pritličju stanovanjskega bloka Šentlenart 27, Mislinja, parc. št. 79/ 45, k.o. Šentilj pod Turjakom,
– oprema v zgoraj navedenih prostorih.
Knjižnica Podgorje:
– prostori v Osnovni šole Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 172, Podgorje,
– oprema v zgoraj navedenih prostorih.
Knjižnica Pameče:
– prostori Druge osnovne šole Slovenj Gradec Podružnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec,
– oprema v zgoraj navedenih prostorih.
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti ustanoviteljici javnemu zavodu Knjižnica Ksaverja Meška nepremičnine in opremo dajeta s sklepom o upravljanju.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
17. člen 
Zavod pridobiva sredstva za upravljanje svoje dejavnosti iz proračuna lokalnih skupnosti. Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in zamudninami,
– s prodajo rabljenega knjižničnega gradiva na trgu,
– z donacijami, darili in
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proračuna, pokrivajo finančna sredstva za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.
18. člen 
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe knjižnice skladno s soustanoviteljsko pogodbo, po kateri sta udeleženi z nerazdelnima deležema, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec z 78,90 % deležem in Občina Mislinja z 21,10 % deležem.
19. člen 
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Knjižnica ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod razporedi v skladu z zakonom, po predhodno pridobljenem soglasju ustanoviteljic. Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrijeta primanjkljaj ustanoviteljici sorazmerno z ustanoviteljskim deležem oziroma se primanjkljaj pokrije z morebitnim presežkom prihodkov iz javne službe iz preteklih let.
O načinu, višini ter ukrepih pri pokrivanju primanjkljaja odločata ustanoviteljici na podlagi sanacijskega programa, ki ga sprejme svet zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
21. člen 
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljev. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno v skladu z letnim načrtom, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja – lastnika premoženja.
22. člen 
Ustanoviteljici imata do knjižnice naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljic,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnimi načrti,
– odločata o statusnih spremembah,
– zagotavljata sredstva za delo,
– opravljata druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
23. člen 
V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem odloku, knjižnica obvesti ministrstvo, pristojno za kulturo, in predlaga prerazporeditev sredstev za nemoteno delovanje knjižnice.
24. člen 
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama vsako leto poročati o poslovanju knjižnice in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
25. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanovitelja do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljic za delovanje zavoda.
Ustanovitelja ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom člani sveta knjižnice in direktor do izteka mandata za katerega so bili imenovani oziroma izvoljeni.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04, 80/05, 60/07, 47/10) v celoti.
29. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-0021/2017
Slovenj Gradec, dne 25. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 10. novembra 2017
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti