Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3331. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana, stran 9866.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00, Uradne objave PN z dne 2. 3. 2007, Uradni list RS, št. 59/07 in 125/07) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
Občinske javne službe v Občini Sežana so naslednje:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin
7. gasilstvo
8. javna razsvetljava
9. oskrba s plinom, upravljanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja
10. vzdrževanje občinskih javnih cest
11. pokopališka dejavnost
12. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda
13. 24-urna dežurna pogrebna služba.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2017-4
Sežana, dne 30. novembra 2017
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost