Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3310. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, stran 9822.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 95/15 – ZIPRS1617), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 23. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Skupina/Podskupina kontov
Spremembe proračuna 2018 v EUR
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
378.727.676
70
DAVČNI PRIHODKI
227.502.213
700 Davki na dohodek in dobiček
147.043.913
703 Davki na premoženje
72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve
7.589.700
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
71.898.993
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
29.683.143
711 Takse in pristojbine
321.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.722.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
434.050
714 Drugi nedavčni prihodki
37.738.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI
31.987.051
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.337.600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
25.649.451
73
PREJETE DONACIJE
3.745.314
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.745.314
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
43.266.602
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
9.449.472
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
33.817.130
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
327.503
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
327.503
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
371.524.513
40
TEKOČI ODHODKI
46.853.450
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
15.649.137
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.544.566
402 Izdatki za blago in storitve
24.484.147
403 Plačila domačih obresti
1.655.600
409 Rezerve
2.520.000
41
TEKOČI TRANSFERI
170.835.967
410 Subvencije
9.117.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
59.691.034
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.859.137
413 Drugi tekoči domači transferi
87.168.296
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
130.303.088
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
130.303.088
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.532.009
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
11.046.632
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.485.377
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
7.203.163
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
100.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
100.000
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
100.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.047.200
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
5.047.200
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
5.000.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–4.947.200
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.000.000
500 Domače zadolževanje
10.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.255.963
55
ODPLAČILA DOLGA
12.255.963
550 Odplačila domačega dolga
12.255.963
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
2.255.963
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–7.203.163
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sprememba proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v višini 388.827.676 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
– za obdobje odplačila največ do sedem let,
– za namen: financiranje nakupa avtobusov,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 94.130.960 eurov,
– za obdobje največ do petnajst let in s predvidenim črpanjem v obdobje od leta 2018 do vključno leta 2020,
– za namen: financiranje izgradnje PPE-TOL,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen 
Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 410-176/2017-32
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost