Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3306. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 9820.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 23. 11. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
1. člen
(1) V prvem odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 – obv. raz., 91/05, 65/08, 30/11 in 41/14) se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,«.
Sedanja sedma alinea postane osma alinea.
(2) Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Krško.«.
2. člen
V drugem odstavku 10. člena odloka se za besedno zvezo »predstavlja in zastopa zavod« doda vejica in besedna zveza »določa sistemizacijo delovnih mest«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011-O703
Krško, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost