Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3298. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, stran 9817.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 29. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Občina Dobrna je na podlagi sprejetega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) v letu 2017 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Uradni list RS, št. 29/17).
Območje je razdeljeno na dve enoti urejanja (v nadaljevanju: EU). Od tega je EU/1 velika 0,4 ha, znotraj katere je načrtovana gradnja 7 individualnih stanovanjskih stavb. Enota EU/2 je velika 0,2 ha, znotraj katere je načrtovana izgradnja 4 apartmajskih hiš in 1 wellness hiše, vse v navezavi z že obstoječim hotelom Triglav.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) so posledica naknadno ugotovljene zahtevnosti geološke sestave terena. S tem se je pojavila potreba po dopustnih tolerancah pri umestitvi stavb, njihovi velikosti, prilagajanja koti nove napajalne ceste ter dopustnih tolerancah pri umestitvi nove napajalne ceste. Predlagane spremembe ne bodo vplivale na celovitost že obstoječih in načrtovanih prostorskih ureditev. Število in urbanistična razmestitev načrtovanih stavb, njihove kapacitete, priključki na gospodarsko infrastrukturo ter pogoji za oblikovanje ostajajo enaki.
2. Območje OPPN
Območje SD OPPN zajema zemljišče s parc. št. 1545/14 k.o. 1056 Dobrna in je veliko cca 0,6 ha. Območje z navedeno parcelo je na jugu omejeno s Hotelom Triglav, na zahodu in vzhodu s stanovanjskimi hišami ter na severu z javno cesto oziroma gozdom.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo SD OPPN pridobi in financira investitor sam. Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. Roki za pripravo OPPN
Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na prostorske ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora, razen Ministrstva za kulturo, ali da bi zaradi njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Glede na to, da se spremembe nanašajo na poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovane prostorske ureditve, se na podlagi 61b. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14) spremembe in dopolnitve odloka o OPPN izvedejo po hitrem postopku s smiselno uporabo 53.a člena ZPNačrt.
Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka SD OPPN / 10 dni
2. faza: pridobitev smernic Ministrstva za kulturo / 15 dni
3. faza: dopolnitev osnutka SD OPPN / 10 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 15 dni
5. faza: priprava predloga SD OPPN / 10 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenja Ministrstva za kulturo / 15 dni
7. faza: potrditev predloga SD OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
Sodelovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi SD OPPN, razen Ministrstva za kulturo, ni potrebno, ker spremembe niso takšne narave, da bi bilo potrebno njihovo sodelovanje.
Navedeni nosilec urejanja prostora mora na vlogo pripravljavca v 15 dneh po prejemu osnutka SD OPPN podati smernice za pripravo SD OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na predlog SD OPPN mora nosilec urejanja prostora v 15 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilec urejanja prostora mnenja ne predloži, občina nadaljuje s pripravo SD OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Dobrna objavi sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.dobrna.si).
Št. 350-0002/2016-33(1)
Dobrna, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost