Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017, stran 9816.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 14/13 – popr. 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 25. redni seji dne 28. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17, 20/17 in 38/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,939.685,57
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,667.509,10
70
DAVČNI PRIHODKI
2,253.245,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2,111.060,00
703 Davki na premoženje
124.785,00
704 Domači davki na blago in storitve
17.400,00
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI
414.264,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
147.598,89
711 Takse in pristojbine
4.500,00
712 Denarne kazni
950,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
261.215,21
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
98.374,47
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
98.374,47
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
173.802,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
173.802,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3,212.672,31
40
TEKOČI ODHODKI 
1,218.219,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
241.700,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.393,00
402 Izdatki za blago in storitve 
876.859,00
403 Plačila domačih obresti 
3.650,00
409 Rezerve 
55.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1,212.644,00
410 Subvencije 
20.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
786.928,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
60.883,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
344.833,00
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
622.743,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
622.743,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
159.066,00
430 Investicijski transferi 
159.066,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–272.986,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
65.888,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
65.888,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga 
38.050,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–245.148,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
27.838,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.)–IX.=-III.
272.986,74
XII.
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016
245.148,74
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-25/2017-172
Črenšovci, dne 28. novembra 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost