Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3293. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2018, stran 9812.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan Občine Cerkno dne 4. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17 in 59/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun januar–marec (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)
1.091.221
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.072.549
70
DAVČNI PRIHODKI 
944.746
700 Davki na dohodek in dobiček
893.867
703 Davki na premoženje
11.521
704 Domači davki na blago in storitve
39.426
706 Drugi davki
–68
71
NEDAVČNI PRIHODKI
127.803
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
97.134
711 Takse in pristojbine
587
712 Globe in druge denarne kazni
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
17.234
714 Drugi nedavčni prihodki
11.848
72
KAPITALSKI PRIHODKI
810
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
810
74
TRANSFERNI PRIHODKI
17.862
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
12.656
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
5.206
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
733.079
40
TEKOČI ODHODKI 
278.976
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
62.123
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.714
402 Izdatki za blago in storitve
191.092
403 Plačila domačih obresti
8.378
409 Rezerve
7.669
41
TEKOČI TRANSFERI
347.167
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
293.383
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
1.781
413 Drugi tekoči domači transferi
52.003
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
106.936
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
106.936
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-II.
358.142
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
31.123
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
31.123
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
327.019
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–31.123
XI.
NETO FINANCIRANJE
–358.142
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2016
603.846
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0036/2017-2
Cerkno, dne 4. decembra 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost