Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3292. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, stran 9811.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 20. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je na podlagi sprejete Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) v letu 2009 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09), kasneje leta 2011 še tehnični popravek in leta 2012 spremembe in dopolnitve odloka o OPPN zaradi gradnje prizidka OŠ Braslovče in posledično ureditve prometnega režima okoli šolskega kompleksa.
Območje veljavnega OPPN je razdeljeno na 3 enote urejanja. Enota »A« je namenjena stanovanjski pozidavi eno- do dvostanovanjskih stavb, v enoti »B« je predvidena gradnja štirih večstanovanjskih stavb in enota »C« je območje za širitev osnovne šole ter umestitev športno-rekreacijskih površin. Znotraj območja Enote A (stavb od A8 do A23) so že zgrajeni stanovanjski objekti z gradbenim dovoljenjem. Glede na zatečeno stanje že obstoječih stanovanjskih objektov in nadaljnje gradnje stanovanjskih objektov znotraj območja se s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: SD OPPN) predlaga črtanje določila odloka o OPPN (7. člen), da gradnja frčadi oziroma uporaba ostalih izrastkov na strehi ni dovoljena. Prav tako se v istem členu v Enoti B, črta besedilo, ki določa kolenčni zid 0,8 m v mansardi, saj je višina dovoljenega večstanovanjskega objekta omejena že z etažnostjo, višino slemena in obveznim naklonom strehe. Predlagane spremembe ne bodo vplivale na celovitost že obstoječih in načrtovanih prostorskih ureditev in zunanje podobe naselja.
2. Območje OPPN
Območje SD OPPN zajema območje že sprejetega OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod, od zahodnega dela naselja Rakovelj in je na vzhodu in severu omejeno z osnovno šolo ter naseljem, na jugu sega do kmetijskih površin ter na zahodu do lokalne občinske ceste Braslovče–Gomilsko.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo SD OPPN pridobi Občina Braslovče.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS).
4. Roki za pripravo OPPN
Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na prostorske ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali da bi zaradi njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Glede na to, da se spremembe nanašajo na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovane prostorske ureditve, se na podlagi 61b. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14) spremembe in dopolnitve odloka o OPPN izvedejo po kratkem postopku s smiselno uporabo 53.a člena ZPNačrt.
Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Objava Sklepa o začetku priprave SD OPPN v Uradnem listu RS 
november 2017
(2) Izdelava osnutka SD OPPN 
10 dni
(3) Javna obravnava odloka na spletnih straneh občine in oglasni deski občine
15 dni
(4) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev SD OPPN s stališči iz javne razgrnitve 
7 dni
(5) Priprava usklajenega odloka o SD OPPN
7 dni
(6) Sprejem Odloka o SD OPPN na občinskem svetu – po skrajšanem postopku (86. člen Statuta)
januar 2018
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
Sodelovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi SD OPPN ni potrebno, ker spremembe niso takšne narave, da bi bilo potrebno njihovo sodelovanje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN zagotovi občina.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-6/2017-1
Braslovče, dne 20. novembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost