Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3291. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2018, stran 9811.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15) in 95. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2018 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z veljavnim Zakonom o javnih financah (ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17, 55/17).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2018 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2018.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2017. V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 410-0031/2017-1
Bistrica ob Sotli, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost