Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3289. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2017, stran 9805.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 28. redni seji dne 30. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2017 
1. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
KONTO 
OPIS
Rebalans 1-2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.721.350
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.077.207
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.742.337
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.309.387
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
414.500
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
18.450
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.334.870
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
955.947
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.500
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
3.900
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.450
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
363.073
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
195.723
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
723
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
195.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
446.421
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
417.033
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
29.388
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.947.778
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.807.059
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
409.500
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
61.310
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.234.001
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
25.000
409
 
REZERVE
77.248
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.463.453
410
 
SUBVENCIJE
521.605
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.867.050
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
216.675
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
858.123
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.484.766
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.484.766
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
192.500
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
107.500
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
85.000
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–226.428
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
105.308
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
105.308
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.320
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.320
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–439.440
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–213.012
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
226.428
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
439.440
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
0
2. člen 
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
1
2
3
4
5
7
8
9
PP
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
TT/TP
ZADOLŽ.
RAZP.SRED.
ODHODKI
90
OBČINA BELTINCI
252.327,34
6.702.950,03
–270.000,00
105.308,00
6.790.585,37
6.790.585,37
901
1-OBČINSKI SVET
 
 
 
 
 
88.675,00
902
2-ŽUPAN/PODŽUPAN
 
 
 
 
 
165.398,08
903
3-NADZORNI ODBOR
 
 
 
 
 
6.000,00
904
4-OBČINSKA UPRAVA
 
 
 
 
 
6.463.462,29
905
5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
 
 
 
 
 
67.050,00
6
KRAJEVNE SKUPNOSTI
 
 
 
 
 
 
100
61- KS BELTINCI
53.230,52
1.000,00
75.750,00
 
129.980,52
129.980,52
200
62-KS BRATONCI
22.089,20
1.500,00
24.000,00
 
47.589,20
47.589,20
300
63- KS DOKLEŽOVJE
14.261,96
1.500,00
28.500,00
 
44.261,96
44.261,96
400
64 – KS GANČANI
10.041,70
0,00
33.000,00
 
43.041,70
43.041,70
500
65 – KS IŽAKOVCI
560,60
8.500,00
24.750,00
 
33.810,60
33.810,60
600
66 – KS LIPA
61.555,74
5.500,00
21.750,00
 
88.805,74
88.805,74
700
67 – KS LIPOVCI
5.699,05
400,00
36.000,00
 
42.099,05
42.099,05
800
68 – KS MELINCI
19.674,09
0,00
26.250,00
 
45.924,09
45.924,09
 
SKUPAJ KS 
187.112,86
18.400,00
270.000,00
 
475.512,86
475.512,86
 
SKUPAJ VSI PU:
439.440,20
6.721.350,03
0,00
105.308,00
7.266.098,23
7.266.098,23
3. člen 
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
PK
Opis
Rebalans 1-2017
Delež
1
2
3
4
01
POLITIČNI SISTEM
151.925,00
2,09
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
11.265,00
0,16
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0,00
0,00
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
196.250,00
2,70
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
953.498,94
13,12
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
154.000,00
2,12
08
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
8.000,00
0,11
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
280.000,00
3,85
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
101.000,00
1,39
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
2.000,00
0,03
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
569.869,05
7,84
14
GOSPODARSTVO
180.910,00
2,49
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
458.970,00
6,32
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1.055.032,16
14,52
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
108.000,00
1,49
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
375.100,00
5,16
19
IZOBRAŽEVANJE
1.745.160,00
24,02
20
SOCIALNO VARSTVO
494.550,00
6,81
22
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
343.320,00
4,72
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
77.248,08
1,06
 
SKUPAJ ODHODKI:
7.266.098,23
100,00
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2017-28-311/VI
Beltinci, dne 30. novembra 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost