Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3283. Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II, stran 9796.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 2. oktobra 2017 objavil Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (v nadaljevanju: smernice o poročanju), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o poročanju so namenjene:
1. investicijskim podjetjem, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU2;
2. mestom trgovanja, kot so opredeljena v 24. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU;
3. odobrenim mehanizmom poročanja (ARM), kot so opredeljeni v 54. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in
4. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU.
(3) Smernice o poročanju so sprejete z namenom, da se zagotovi navodila investicijskim podjetjem, mestom trgovanja, odobrenim mehanizmom poročanja (ARM) in sistematičnim internalizatorjem3 glede skladnosti z določbami o poročanju in vodenju evidenc o naročilih iz Uredbe (EU) št. 600/20144 ter Delegirano uredbo 2017/5905, Delegirano uredbo 2017/5806 in Delegirano uredbo 2017/5747. Vsi koncepti, določeni v smernicah o poročanju, se nanašajo samo na 25. in 26. člen Uredbe (EU) 600/2014 (obveznosti glede vodenja evidenc podatkov o naročilih in poročanja o poslih) ter na 50. člen Direktive 2014/65/EU (uskladitev poslovnih ur).
(4) Smernice zagotavljajo večjo jasnost pravil in postopkov v zvezi s poročanjem o poslih ter hrambo podatkov o naročilih v zvezi z Direktivo 2014/65/EU in Delegirano uredbo 2017/590, Delegirano uredbo 2017/580 in Delegirano uredbo 2017/574 ter s tem povečujejo konvergenco glede načina poročanja zavezancev in njihovih poslovnih praks.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo smernic o poročanju za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz 25. in 26. člena Uredbe (EU) 600/2014 ter 50. člena Direktive 2014/65/EU,
2. banke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz 25. in 26. člena Uredbe (EU) 600/2014 ter 50. člena Direktive 2014/65/EU,
3. upravljalce mest trgovanja, kadar morajo ti izpolnjevati obveznosti iz 25. in 26. člena Uredbe (EU) 600/2014 oziroma mesta trgovanja, kadar morajo ti izpolnjevati obveznosti iz 50. člena Direktive 2014/65/EU,
4. družbe za upravljanje, ki so skladno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje pridobile dovoljenje za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, za poročanje o poslih iz naslova opravljanja te storitve,
5. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so skladno z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožno storitev sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, za poročanje o poslih iz naslova opravljanja teh storitev in
6. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 5. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz 25. in 26. člena Uredbe (EU) 600/2014 in 50. člena Direktive 2014/65/EU.
(2) Subjekti iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe smernic o poročanju v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in Uredbo (EU) 600/2014 v celoti upoštevala določbe smernic o poročanju v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2017-5
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
EVA 2017-1611-0108
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
2 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU
3 Kot je opredeljeno v 20. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU
4 Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom
6 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente
7 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur

AAA Zlata odličnost