Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3282. Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju, stran 9775.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje, enajste in dvanajste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) na 119. seji dne 16. 11. 2017 sprejel
M E R I L A 
za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina in namen) 
Po teh merilih Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) presoja izpolnjevanje pogojev za akreditacijo skupnih študijskih programov slovenskih in tujih visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: mednarodni skupni študijski program), za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (v nadaljevanju: VTI) ter za priglasitev v tujini akreditiranih študijskih programov.
Namen teh meril je, da se zagotovi:
– ustrezna kakovost mednarodnih skupnih študijskih programov po standardih kakovosti, določenih v merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evropskih standardih (ESG);
– enakovrednost ponujanega VTI in izvajanega VTI: izvajani VTI mora biti enakovreden tistemu študijskemu programu ali njegovemu delu, ki je bil akreditiran ali mu je bila priznana javna veljavnost v državi, kjer ima ponudnik VTI svoj sedež;
– primerljivost in kakovost priglašenih študijskih programov mednarodne zveze univerz s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: mednarodna zveza univerz) ter priglašenih mednarodnih skupnih študijskih programov.
2. člen
(podlaga) 
Agencija uporablja ta merila za opravljanje svojih nalog v skladu z:
– Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16; v nadaljevanju: ZViS),
– Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99, 45/08 – ZArbit),
– Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (v nadaljevanju: ESG),
– lizbonsko Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 14/99)
ter z:
– Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17; v nadaljevanju: merila za akreditacijo),
– drugimi merili in standardi agencije, določenimi v 2. členu meril za akreditacijo.
3. člen
(odločanje agencije) 
Agencija odloča o:
– akreditacijah mednarodnih skupnih študijskih programov;
– izpolnjevanju pogojev za vpis VTI v javno evidenco;
– priglasitvah v tujini akreditiranih mednarodnih skupnih študijskih programov ter študijskih programov mednarodne zveze univerz.
Agencija odločitve sprejema samostojno in neodvisno, pri čemer poleg zakonodaje dosledno uporablja merila in standarde tako, da:
– zagotavlja objektivno presojo in odločanje;
– vodi javno dostopne evidence o akreditiranih mednarodnih skupnih študijskih programih in pogodbah VTI.
4. člen
(odgovornost nad izvajanjem priglašenega študijskega programa in VTI) 
Visokošolski zavodi in mednarodna zveza univerz so v celoti odgovorni za spremljanje in zagotavljanje kakovosti priglašenega študijskega programa.
Ponudnik VTI in izvajalec VTI sta v celoti odgovorna za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VTI.
5. člen
(opredelitev izrazov, uporabljenih v predpisu) 
Za izraze, ki v nadaljevanju niso posebej opredeljeni, veljajo opredelitve iz zakonodaje s področja visokega šolstva in evropskih priporočil.
V teh merilih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
mednarodni skupni študijski programi: študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim visokošolskim zavodom ali več visokošolskimi zavodi iz tujine;
konzorcijski sporazum: pisni sporazum, pogodba ali druga pravna oblika o sodelovanju med visokošolskimi zavodi, ki oblikujejo, sprejmejo in izvajajo mednarodni skupni študijski program. Vsebuje sestavine, določene s temi merili, in ureja odnose, pravice, dolžnosti, pristojnosti in razmerja med sodelujočimi visokošolskimi zavodi;
priloga k skupni diplomi: je enoten dokument, ki ga določijo (uskladijo) vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa. Je obvezna priloga k diplomi ne glede na to, ali podeljujejo skupno diplomo ali vsak svojo;
VTI: visokošolsko transnacionalno izobraževanje. Izvaja se lahko na podlagi pogodbe VTI ali brez nje;
visokošolski zavod, ki ponuja VTI (v nadaljevanju: ponudnik VTI): visokošolski zavod, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, ali tuj visokošolski zavod, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, ter želi ponuditi študijski program ali del študijskega programa izvajalcu VTI v drugi državi;
visokošolski zavod, ki bo izvajal VTI (v nadaljevanju: izvajalec VTI): visokošolski zavod, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, ali tuj visokošolski zavod, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, ter želi izvajati študijski program ali del študijskega programa druge države ali tuji visokošolski zavod oziroma druga tuja institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega visokošolskega študijskega programa nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem;
vlagatelj vloge za VTI: je slovenski visokošolski zavod, ki s tujim visokošolskim zavodom ali tujim pravnim subjektom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen, sklene pogodbo VTI;
študenti VTI: študenti, ki so vpisani pri ponudniku VTI;
sodelujoči zavodi v VTI: ponudnik VTI oziroma izvajalec VTI, ki sodelujeta v VTI;
pogodba VTI: pravno zavezujoč dokument med ponudnikom VTI in izvajalcem VTI, ki vsebuje sestavine, določene s temi merili, in ureja odnose, pravice, dolžnosti, pristojnosti in razmerja med sodelujočimi zavodi v VTI. Izvajanje študijskih programov ali njihovih delov temelji na tesnem in stalnem sodelovanju med ponudnikom VTI in izvajalcem VTI. Ponudnik VTI v skladu s sklenjeno pogodbo za izvajanje VTI podeli pravico do uporabe in izvajanja študijskega programa ali dela študijskega programa izvajalcu VTI. Izvajalec VTI pa se obveže, da bo opravljal visokošolsko dejavnost ter izpolnjeval vse obveznosti iz pogodbe;
priglašeni študijski program: je študijski program, za katerega v skladu z osmim in devetim odstavkom 32. člena in tretjim odstavkom 33.b člena ZViS agencija dovoli priglasitev.
II. MEDNARODNI SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
6. člen
(mednarodni skupni študijski programi) 
Mednarodni skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolski zavod s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: slovenski visokošolski zavod) sprejme in izvaja skupaj z enim visokošolskim zavodom ali več visokošolskimi zavodi iz tujine.
Med študijske programe iz prejšnjega odstavka ne spadajo študijski programi, ki:
– jih niso oblikovali in sprejeli vsi sodelujoči visokošolski zavodi ter to ni razvidno iz konzorcijskega sporazuma;
– omogočajo delni študij v tujini po načelu izmenjav študentov oziroma visokošolskih učiteljev po študijskem programu, ki ni akreditiran kot skupni;
– se izvajajo kot transnacionalno izobraževanje.
II.1 AKREDITACIJA IN EVALVACIJA 
II.1.1 AKREDITACIJA 
7. člen
Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi takrat, kadar ga slovenski visokošolski zavod namerava izvajati skupaj s tujim visokošolskim zavodom, ki ni akreditiran pri agencijah s seznama Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Slovenski visokošolski zavod mora biti vpisan v javno evidenco pri agenciji.
Za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa se uporabljajo standardi kakovosti po področjih presoje iz 17. in 18. člena meril za akreditacijo.
8. člen
(dodatna merila za presojo mednarodnega skupnega študijskega programa) 
1. Tuji visokošolski zavod, ki bo sodeloval pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa, je v državi, v kateri deluje in ima sedež, akreditiran oziroma ustrezno priznan.
2. Deleži mednarodnega skupnega študijskega programa, ki jih izvajajo vsi sodelujoči visokošolski zavodi, so ustrezno vsebinsko in izvedbeno porazdeljeni in utemeljeni. Porazdelitev mednarodnega skupnega študijskega programa pomeni študijsko povezavo, ki presega izobraževalno, raziskovalno in ustvarjalno zmožnost posamičnih sodelujočih visokošolskih zavodov s svojimi vzvodi mobilnosti.
Sodelovanje visokošolskih zavodov pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa je natančno opredeljeno v konzorcijskem sporazumu. Ta mora vsebovati predvsem določbe o:
– načinu sodelovanja pri vodenju in izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa ter jasni razmejitvi odgovornosti,
– pravicah in obveznostih vseh sodelujočih visokošolskih zavodov,
– deležu in vsebini oziroma učnih enotah študijskega programa, ki ju bo izvajal posamezni visokošolski zavod,
– enotnih vpisnih pogojih, pogojih za napredovanje in končanje študija,
– številu kreditnih točk, ki jih bo podeljeval posamezni visokošolski zavod,
– učnih jezikih,
– plačilu/financiranju študija,
– samoevalvaciji programa, njegovega spreminjanja in posodabljanja,
– vsebini in obliki skupne diplome oziroma določbe o tem, da bodo visokošolski zavodi podeljevali vsak svojo diplomo,
– vsebini in obliki skupne (usklajene) priloge k diplomi;
ter koordinaciji
– vpisa študentov, poteka in končanja študija ter podeljevanja diplom,
– pridobivanja kompetenc in doseganja učnih izidov študentov in diplomantov,
– zagotavljanja pravic vpisanih študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih deležnikov, ki sodelujejo pri izvajanju programa,
– organizacije in izvajanja redne skupne samoevalvacije študijskega programa, sodelovanja vseh deležnikov, predvsem študentov in visokošolskih učiteljev vseh sodelujočih visokošolskih zavodov, pri samoevalvaciji.
Konzorcijski sporazum mora biti sklenjen najmanj za toliko časa, kolikor traja študij po mednarodnem skupnem študijskem programu, podaljšanem za eno leto.
Visokošolski zavod mora agencijo o vseh spremembah konzorcijskega sporazuma obvestiti v 30 dneh od njihove uveljavitve.
9. člen
(odstop od sodelovanja) 
Kadar posamezni visokošolski zavod ne sodeluje več pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa, morajo preostali sodelujoči visokošolski zavodi s konzorcijskim sporazumom na novo določiti medsebojna razmerja, pravice in dolžnosti v skladu z 8. členom teh meril. O taki spremembi konzorcijskega sporazuma je treba agencijo obvestiti v 30 dneh od njene uveljavitve. Če je sklenjen nov konzorcijski sporazum, ga je treba priložiti obvestilu.
II.1.2 EVALVACIJA MEDNARODNEGA SKUPNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
10. člen
(zunanja evalvacija) 
Zunanja evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov.
Za zunanjo evalvacijo mednarodnega skupnega študijskega programa se uporabljajo standardi kakovosti po področjih presoje iz 21., 22. in 23. člena meril za akreditacijo. Presoja se tudi izpolnjevanje obveznosti iz konzorcijskega sporazuma, sklenjenega med sodelujočimi visokošolskimi zavodi. Neizpolnjevanje ali kršitev določil sporazuma se šteje za večjo pomanjkljivost oziroma neskladnost v skladu s 45. členom meril za akreditacijo, pri čemer se presojajo druga do sedma točka drugega odstavka tega člena.
11. člen
(izredna evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa) 
Izredna evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi v skladu s 37. in 38. členom meril za akreditacijo.
II.2 PRIGLASITEV 
12. člen
(priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega skupnega študijskega programa) 
Priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi takrat, kadar ga visokošolski zavod s sedežem v Republiki Sloveniji namerava izvajati s tujimi visokošolskimi zavodi, akreditiranimi pri agencijah, ki so na seznamu EQAR, in če je akreditacijo tega programa opravila tuja agencija s seznama EQAR.
Svet agencije s sklepom dovoli priglasitev, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, priglasitev ni mogoča. Sodelujoči visokošolski zavodi lahko v takem primeru skupni študijski program akreditirajo v skladu s 7. in 8. členom teh meril.
III. VTI 
III.1 IZVAJANJE OZIROMA ORGANIZIRANJE VTI NA PODLAGI POGODBE 
13. člen
(pogodba VTI) 
VTI se lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe VTI, s katero se urejajo vsa razmerja med sodelujočimi zavodi v VTI.
Pogodba VTI mora biti skladna z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva, in sicer v državi ponudnika VTI in v državi izvajalca VTI, če je dokazana javna veljavnost ponujanega študijskega programa.
Pogodba VTI je sestavljena v pisni obliki in mora vsebovati vse sestavine, navedene v 14. členu, ter vse priloge, navedene v 27. členu teh meril.
Iz pogodbe VTI mora biti razvidno, da bodo zagotovljeni:
– informacije o programih, pridobljenih javnih listinah, sodelujočih zavodih in njihovih vlogah pri sodelovanju v VTI,
– ustrezno usposobljen kader in ustrezni prostori,
– notranji mehanizmi zagotavljanja kakovosti,
– ustrezne evidence o sodelovanju in izvajanju VTI,
– redne zunanje evalvacije.
Visokošolski zavod mora agencijo obvestiti o vseh spremembah pogodbe VTI v 30 dneh po nastali spremembi.
14. člen
(obvezne sestavine pogodbe za izvajanje VTI) 
V pogodbi za izvajanje VTI morajo biti jasno opredeljene naslednje sestavine:
– navedba pogodbenih strank (ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program v drugi državi, in ime in priimek zastopnika tega zavoda, ter ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki je nosilec študijskega programa),
– predmet sklenitve pogodbe VTI (študijski program ali del študijskega programa ter njegovo ime, vrsta in stopnja),
– status ponudnika VTI in izvajalca VTI (javni ali zasebni),
– trajanje izvajanja VTI in trajanje pogodbe o VTI,
– navedba prostorov, opreme in ustrezne infrastrukture, potrebne za izvajanje VTI (ustreznost prostorov, opreme in infrastrukture je razvidna iz prilog),
– določitev pogojev za prakso v delovnem okolju, kadar gre za VTI, katerega obvezna sestavina je praktično izobraževanje,
– oblika, način vzpostavitve in izvajanja VTI, vrsta priznavanja pridobljenih kvalifikacij v okviru VTI (javne listine, pridobljeni krediti),
– položaj, pravice in obveznosti študentov v VTI, pogoji za vpis in merila za prehode, učni jezik, vsebina javne listine, ki je izdana na podlagi uspešno zaključenega VTI,
– način sodelovanja, izvajanja storitev, vodenja VTI ter jasna razmejitev odgovornosti,
– zagotovilo ponudnika VTI, da bo kakovost izvajanega VTI v drugi državi (pri izvajalcu VTI) primerljiva kakovosti izvajanja pri ponudniku VTI,
– opredelitev instrumentov notranjega in zunanjega presojanja kakovosti (pedagoškega in izobraževalnega procesa).
15. člen
(presoja ponujanega VTI) 
Pri ponujanem VTI se presojajo:
– ali je pogodba VTI sklenjena najmanj za čas izvajanja VTI,
– primerljivost načina in kakovosti izvajanja ponujanega VTI glede na študijske programe ali dele študijskih programov v državi izvajalca VTI,
– pravice, dolžnosti in obveznosti študentov, njihovo sodelovanje v organih odločanja,
– vsebina, način in struktura izvajanega VTI. Izvajalec VTI mora zagotoviti primerjavo med programom, ki se izvaja pri ponudniku VTI, in programom, ki ga bo izvajalec VTI izvajal v dogovorjeni obliki,
– sistem zagotavljanja kakovosti na programski in institucionalni ravni ter ali je opredeljena odgovornost vseh sodelujočih zavodov v VTI.
III.2 IZVAJANJE OZIROMA ORGANIZIRANJE VTI BREZ POGODBE 
16. člen
VTI lahko v Republiki Sloveniji izvaja tudi tuji visokošolski zavod oziroma druga institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega študijskega programa nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem.
Pred začetkom izvajanja VTI po prejšnjem odstavku agencija pri pristojnem organu države, kjer je sedež nosilca študijskega programa, ki želi izvajati VTI v Republiki Sloveniji, preveri, ali nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem.
IV. PRIGLASITEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV MEDNARODNE ZVEZE UNIVERZ 
17. člen
Mednarodna zveza univerz mora agenciji priglasiti študijske programe, ki jih izvaja, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v osmem in devetem odstavku 32. člena ZViS.
18. člen
(pogoji za priglasitev) 
Študijski programi se lahko priglasijo, če:
– so akreditirani v tujini,
– imajo v državah akreditacije pridobljene diplome naravo javne listine, dajejo javnoveljavno stopnjo izobrazbe in javnoveljavni naslov,
– jih v državi akreditacije izvajajo akreditirani visokošolski zavodi oziroma organizacije (v nadaljevanju: visokošolski zavod).
19. člen
(mnenje visokošolskega zavoda) 
Mednarodna zveza univerz si mora o študijskem programu, ki ga želi priglasiti, pridobiti pozitivno mnenje vsaj enega ustreznega visokošolskega zavoda. Visokošolski zavod, ki izdela mnenje, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež v Republiki Sloveniji,
– akreditiran mora biti v skladu z ZViS in merili za akreditacijo,
– imeti mora akreditirane študijske programe na vsaj treh študijskih področjih po klasifikaciji KLASIUS ter vsaj treh znanstveno-raziskovalnih disciplinah po klasifikaciji FRASCATI,
– izvajati mora primerljiv študijski program, tako po vsebini, stopnji, vrsti in trajanju.
20. člen
(vsebina mnenja visokošolskega zavoda) 
Mnenje visokošolskega zavoda mora vsebovati opredelitev do vseh obveznih sestavin študijskega programa, ki se priglaša, še posebej do:
– povezanosti predmetnika in učnih načrtov s cilji, kompetencami oziroma učnimi izidi študijskega programa ter vseh skupaj z njegovo vsebino,
– vsebinske dovršenosti študijskega programa glede na vrsto in stopnjo, omogočanja pridobitve ustreznih kompetenc oziroma učnih izidov ter strokovnega ali znanstvenega naslova,
– strukturiranosti znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških vsebin študijskega programa, razporejenosti predmetov po letnikih ter do njihovega kreditnega ovrednotenja,
– predvidenih načinov, oblik in poteka poučevanja,
– kadrovskih in materialnih razmer,
– pogojev za študij in končanja študija ter uveljavljanja pravic študentov.
V. PRENEHANJE AKREDITACIJE OZIROMA IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
21. člen
(mednarodni skupni študijski programi) 
Akreditacija mednarodnemu skupnemu študijskemu programu preneha, če nobeden od tujih ali slovenskih visokošolskih zavodov ne sodeluje več pri njegovem izvajanju.
Agencija priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega skupnega študijskega programa prekliče, če:
– mu je bila akreditacija odvzeta, mu ni bila podaljšana ali mu je potekla ipd.,
– je kateremukoli sodelujočemu visokošolskemu zavodu akreditacija potekla oziroma mu je bila odvzeta, medsebojna razmerja pa niso bila urejena v skladu z 9. členom teh meril.
O odvzemu, nepodaljšanju ali poteku akreditacije (v nadaljevanju: prenehanje) mora vlagatelj obvestiti agencijo v roku 30 dni od prenehanja.
22. člen
(VTI) 
Izvajalec VTI mora prenehati izvajati študijski program ali del študijskega programa, če mu akreditacija v državi, v kateri je bil akreditiran, preneha. Enako velja tudi, če akreditacija preneha ponudniku VTI. O tem mora vlagatelj vloge VTI agencijo obvestiti v roku 30 dni. V teh primerih svet agencije izbriše VTI iz javne evidence VTI.
23. člen
(priglašeni študijski programi mednarodne zveze univerz) 
Mednarodna zveza univerz mora prenehati izvajati priglašeni študijski program, če se ta preneha izvajati v državi, v kateri je bil akreditiran, ali ga v tej državi ne izvaja več akreditirani visokošolski zavod oziroma študijski program ni več javnoveljaven. O tem mora agencijo obvestiti v roku 30 dni.
VI. VLOGE, POSTOPKI TER ODLOČANJE 
VI.1 SPLOŠNE DOLOČBE 
24. člen
(začetek postopka) 
Postopek za pridobitev akreditacije mednarodnega skupnega študijskega programa, vpis VTI v javno evidenco agencije ter priglasitev študijskega programa, razen v primeru izredne evalvacije in evalvacije vzorca mednarodnih skupnih študijskih programov, se začne na predlog vlagatelja.
25. člen
(vlagatelj) 
Vlogo vloži visokošolski zavod:
– univerza,
– samostojni visokošolski zavod,
– mednarodna zveza univerz.
26. člen
(skupine strokovnjakov) 
V akreditacijskih in evalvacijskih postopkih mednarodnega skupnega študijskega programa svet agencije imenuje skupine neodvisnih strokovnjakov v skladu z 32. členom meril za akreditacijo.
Izpolnjevanje pogojev za VTI in priglasitev študijskih programov agencija ugotavlja brez imenovanja skupine strokovnjakov.
VI.2 VLOGE IN PRILOGE 
27. člen
(vloga ter priloge) 
Vloga mora biti pripravljena v skladu z ZViS in temi merili. Izpolnjena mora biti v elektronski obliki na z merili predpisanem obrazcu in elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POSTAR-CA, SIGOV-CA). Vlagatelj mora potrdilo poprej registrirati v varnostni shemi. Priloge, določene v tem členu meril, se pripnejo na elektronski obrazec v elektronski obliki.
Vloga je v slovenskem jeziku. Če so priloge v tujem jeziku, lahko agencija od vlagatelja zahteva, da predloži prevod dela ali celote. V spornih primerih pa agencija od vlagatelja zahteva overjen prevod.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba povzetek vloge za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa kot prilogo oddati tudi v angleškem jeziku.
Vloga se vloži pri agenciji. Agencija obravnava vloge po vrsti, kot so bile vložene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so postopki za izredno evalvacijo mednarodnih skupnih študijskih programov prednostni.
K vlogam se priložijo naslednje priloge:
VI.2.1 Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa 
Izpolniti je treba obrazec za vlogo »Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa« in priložiti:
1. konzorcijski sporazum o sodelovanju visokošolskih zavodov pri izvajanju skupnega študijskega programa, ki ga podpišejo vsi visokošolski zavodi, sestavljen v skladu z 8. členom teh meril;
2. vzorec skupne diplome oziroma diplom, ki jih bodo podeljevali posamezni sodelujoči visokošolski zavodi;
3. vzorec skupne priloge k diplomi;
4. sklep senata slovenskega visokošolskega zavoda o sprejetju mednarodnega skupnega študijskega programa;
5. učne načrte;
6. analizo potreb in ciljev družbe;
7. veljavne odločbe o izvolitvi v naziv, izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev za visokošolske učitelje in sodelavce slovenskega visokošolskega zavoda;
8. veljavne odločbe o izvolitvi v naziv ali ustrezna dokazila tujih visokošolskih zavodov o svojih visokošolskih učiteljih in sodelavcih;
9. dokazila o znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu izvajalcev programa ali naslov spletnih strani, s katerih je to razvidno;
10. dokazila o virih in opremi za izvajanje študijskega programa;
11. načrt za izvajanje študijskega programa, če ni vsebovan v konzorcijskem sporazumu.
VI.2.2 Evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa 
Izpolniti je treba obrazec za vlogo »Evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa« in priložiti:
1. samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta in dokumente, iz katerih je razvidno uresničevanje nalog na podlagi izsledkov samoevalvacijskega poročila za zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje (kadar niso del samoevalvacijskega poročila) ter načrt ukrepov za prihodnje samoevalvacijsko obdobje;
2. poročilo o uresničevanju konzrocijskega sporazuma, kadar ni del samoevalvacijskega poročila.
VI.2.3 VTI 
Izpolniti je treba obrazec za vlogo »Visokošolsko transnacionalno izobraževanje« in priložiti:
1. pogodbo VTI, sestavljeno v skladu s 14. členom teh meril,
2. obvezne priloge k pogodbi VTI:
a) izjavo ponudnika VTI, da je javna listina, pridobljena na podlagi pogodbe VTI, pri izvajalcu VTI obravnavana enako kot javna listina v državi ponudnika VTI;
b) dokazilo o javni veljavnosti ponujenega študijskega programa, ki se bo v celoti ali deloma izvajal v okviru VTI, in datum morebitnega izteka javne veljavnosti;
c) dokazila o zagotavljanju ustreznih prostorov, opreme in infrastrukture za izvajanje VTI;
d) dokazila, da je izvajalec VTI akreditiran za opravljanje dejavnosti na študijskih in znanstvenih področjih po klasifikacijah KLASIUS oziroma Isced in Frascati, s katerih je ponujeni študijski program;
e) dokazila, da izvajalec VTI izvaja v državi, v kateri ima sedež, akreditirane študijske programe na istih ali sorodnih študijskih področjih ter istih stopenj in vrst, v katere spada ponujeni študijski program;
f) dokazila o ustrezni kadrovski zasedbi izvajalca VTI, potrebni za izvajanje študijskega programa ali posameznih delov študijskega programa;
g) dokazila oziroma pogodbe o izvedbi praktičnega izobraževanja (na primer klinične prakse);
h) finančni načrt, ki vsebuje tudi dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih za uspešno dokončanje VTI najmanj za eno generacijo študentov, in akcijski načrt za uspešno izvedbo ponujanega študijskega programa ali posameznega dela študijskega programa;
i) vsebino in obliko javne listine ter način podeljevanja (v jeziku izvajalca VTI, slovenskem in angleškem jeziku). Vsi izvodi (prevodi) morajo biti istovetni originalu;
j) študijski program ali posamezni del študijskega programa, ki je ponujan v okviru VTI, z opredeljenimi splošnimi podatki o programu, cilji programa ter splošnimi in predmetno-specifičnimi kompetencami oziroma učnimi izidi, učnimi načrti, pogoji za vpis in merili za izbiro ob omejitvi vpisa, načini ocenjevanja, pogoji za napredovanje po programu, podatki o načinih in oblikah izvajanja ter navedbo pridobljenega strokovnega ali znanstvenega naslova;
k) načrt izvajanja študijskega programa z napovedjo načina izvajanja kontaktnih ur ter z obrazložitvijo primerljivosti načina in kakovosti izvajanja ponujanega VTI glede na študijske programe ali dele študijskih programov v državi izvajalca VTI (če ni vsebovan v pogodbi VTI).
Če ponujani študijski program ne vsebuje vseh sestavin, ki so zahtevane v 2.j točki prejšnjega odstavka, je treba priložiti obvezne sestavine študijskega programa skladno z nacionalno zakonodajo ponudnika VTI.
VI.2.4 Priglasitev študijskega programa 
Izpolniti je treba obrazec za vlogo »Priglasitev študijskega programa« in priložiti:
1. za priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega skupnega študijskega programa:
– dokazilo o akreditaciji sodelujočih tujih visokošolskih zavodov pri agencijah, vpisanih na seznam EQAR,
– dokazilo o akreditaciji priglašenega mednarodnega skupnega študijskega programa pri agenciji, vpisani na seznam EQAR;
2. za priglasitev študijskega programa mednarodne zveze univerz:
– dokazilo o akreditaciji študijskega programa s podatki o javni veljavnosti diplom, stopnje izobrazbe in strokovnega oziroma znanstvenega naslova v državi akreditacije tega programa,
– mnenje visokošolskega zavoda, sestavljeno v skladu z 20. členom teh meril, ki izpolnjuje pogoje iz 19. člena teh meril.
V obeh primerih mora vlagatelj priložiti priglašeni študijski program z opredeljenimi splošnimi podatki o programu, cilji programa ter splošnimi in predmetno-specifičnimi kompetencami oziroma učnimi izidi, učnimi načrti, pogoji za vpis in merili za izbiro ob omejitvi vpisa, načini ocenjevanja, pogoji za napredovanje po programu, podatki o načinih in oblikah izvajanja ter navedbo pridobljenega strokovnega ali znanstvenega naslova.
Če priglašeni študijski program ne vsebuje vseh sestavin, določenih v prejšnjem odstavku tega člena, je treba priložiti obvezne sestavine študijskega programa skladno z nacionalno zakonodajo države akreditacije.
28. člen
(popolnost vloge) 
Vloga je formalno popolna, ko je ustrezno izpolnjen predpisan obrazec ter so ji priložene vse priloge, določene v prejšnjem členu teh meril.
Če vloga ni formalno popolna, agencija zahteva njeno dopolnitev in določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če vlagatelj pomanjkljivosti v postavljenem roku ne odpravi, svet agencije vlogo s sklepom zavrže.
VI.3 VRSTE POSTOPKOV 
29. člen
VI.3.1 Akreditacija in evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa potekata po postopku, določenem v 35., 37. in 38. členu meril za akreditacijo. Razlika je v trajanju akreditacijskega postopka, ki mora biti končan prej kot je določeno v 35. členu meril za akreditacijo.
VI.3.2 Spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov 
Spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov sprejemajo sodelujoči visokošolski zavodi, ki so sklenili konzorcijski sporazum (v nadaljevanju: konzorcij), sami. O spremembah obveznih sestavin mednarodnih skupnih študijskih programov mora vlagatelj v 30 dneh od njihove potrditve na pristojnih organih konzorcija seznaniti agencijo tako, da jih vnese oziroma prenese v izpolnjen elektronski obrazec za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa in v prilogah priloži izpis sklepa senata (oziroma pristojnega organa odločanja na ravni konzorcija), s katerim so bile spremembe sprejete.
Agencija spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov, akreditiranih v Republiki Sloveniji, sproti pregleduje in ugotavlja, ali je visokošolski zavod upošteval zakonska določila in standarde kakovosti iz teh meril. Če ugotovi neskladnosti oziroma večje pomanjkljivosti pri spreminjanju študijskega programa, določene v 45. členu meril za akreditacijo, ukrepa v skladu s 37. in 38. členom meril za akreditacijo.
Svet agencije lahko ukrepa v skladu s 37. in 38. členom meril za akreditacijo tudi, če visokošolski zavod agencije o spremembah študijskega programa ne obvesti v roku iz prvega odstavka.
VI.3.3 VTI poteka brez imenovanja skupine strokovnjakov in brez obiska visokošolskega zavoda. Svet agencije odloči o vpisu pogodbe v javno evidenco najpozneje v dveh mesecih od prejetja popolne vloge.
VI.3.4 Priglasitev študijskega programa poteka brez imenovanja skupine strokovnjakov in brez obiska visokošolskega zavoda. Svet agencije odloči o priglasitvi najpozneje v dveh mesecih od prejetja popolne vloge.
VI.4 ODLOČITVE SVETA AGENCIJE 
30. člen
VI.4.1 Akreditacija in evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa 
Svet agencije v postopkih akreditacije in evalvacije mednarodnega skupnega študijskega programa sprejema odločitve, ki so določene v 41., 43., 44. in 45. členu meril za akreditacijo.
Vlagatelj mora v enem letu po odločitvi sveta agencije o akreditaciji mednarodnega skupnega študijskega programa priložiti potrdila o akreditaciji tega programa ali potrdila o priznanju slovenske akreditacije v vseh državah, iz katerih so sodelujoči tuji visokošolski zavodi. Če potrdil v postavljenem roku ne predloži ali medsebojna razmerja niso bila urejena v skladu z 9. členom teh meril, akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa preneha.
31. člen
(ponovna vloga za akreditacijo) 
Če svet agencije zavrne vlogo za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa ali mu akreditacijo odvzame, lahko visokošolski zavod ponovno vloži vlogo za akreditacijo tega programa po preteku enega leta od dokončnosti odločbe o akreditaciji.
32. člen
(veljavnost akreditacije) 
Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa velja za nedoločen čas, razen kadar svet agencije v postopkih izredne evalvacije odloči drugače (da akreditacija programa preneha) ter v primerih, določenih z ZViS in v drugem odstavku 30. člena teh meril.
VI.4.2 VTI 
V postopku VTI svet agencije sprejme eno izmed naslednjih odločitev:
– pogodbo VTI vpiše v javno evidenco,
– pogodbe VTI ne vpiše v javno evidenco.
VI.4.3 Priglasitev študijskega programa 
V postopku priglasitve študijskega programa svet agencije priglasitev s sklepom dovoli ali pa jo zavrne.
VI.5 PRITOŽBA 
33. člen
Zoper odločitev sveta agencije je mogoče vložiti pritožbo v 30 dneh od njene vročitve.
Pritožba se pošlje svetu agencije, o njej pa odloča pritožbena komisija.
Pritožbena komisija odloči o pritožbi v treh mesecih od vložitve popolne pritožbe. Če pritožbi ugodi, vrne zadevo svetu agencije v vnovično odločanje.
Odločitev pritožbene komisije se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu.
VII. EVALVACIJA VZORCA MEDNARODNIH SKUPNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
34. člen
(določanje vzorca za evalvacijo mednarodnih skupnih študijskih programov in postopek) 
Svet agencije določi vzorec za evalvacijo mednarodnih skupnih študijskih programov in postopa v skladu s 50. členom meril za akreditacijo.
VIII. OBRAZCI VLOG 
35. člen
(obrazec za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa) 
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
36.člen
(obrazec za evalvacijo mednarodnega skupnega študijskega programa) 
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
37. člen
(obrazec za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI)) 
Slika 13
Slika 14
38. člen
(obrazec za priglasitev študijskega programa) 
Slika 15
Slika 16
Slika 17
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen
Z dnem uveljavitve teh meril prenehajo veljati Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (Uradni list RS, št. 18/12, 38/13, 8/15).
40. člen
(vlaganje vlog) 
Vlagateljem bo omogočena oddaja vlog v skladu s prvim odstavkom 27. člena meril v treh mesecih od uveljavitve teh meril. Na spletni strani agencije bo objavljen dostop do spletne aplikacije ter vsa tehnična navodila.
Če vlagatelj vloži vlogo v drugačni obliki, kot je predpisana s temi merili, ga agencija pozove, da v določenem roku izpolni predpisan elektronski obrazec zanjo. Če vlagatelj v postavljenem roku obrazca ne izpolni, agencija vlogo zavrže.
41. člen
(sporočanje sprememb) 
Visokošolski zavodi morajo elektronski obrazec za akreditacijo mednarodnega študijskega programa, ki ga spreminjajo, izpolniti oziroma vanj prenesti podatke najpozneje v enem letu po vzpostavitvi eNakvis tako, da bo razvidno zadnje stanje mednarodnega skupnega študijskega programa. Od tega datuma morajo vse spremembe vnašati v tako pripravljen obrazec.
42. člen
(veljavnost) 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2017/31
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
dr. Andreja Kocijančič l.r.
predsednica sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost