Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3276. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 9747.

  
Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 
1. člen 
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16 in 23/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način vodenja registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), podrobnejše podatke, način sporočanja podatkov in sprememb, vsebino izpisov iz RKG, obseg in vrste sprememb, ki bistveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov, ter podrobnejša pravila v zvezi z identifikacijskim sistemom za zemljišča za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU), in
– Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4).«.
2. člen 
V petem odstavku 3. člena se črta prva alineja.
V sedmem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za planino oziroma skupni pašnik je treba sporočiti tudi podatke o planini oziroma skupnem pašniku iz 25. člena tega pravilnika na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se točki c) in č) spremenita tako, da se glasita:
»c) naslov ali sedež in domače ime KMG, če ga ima;
č) podatke o nosilcu; za fizične osebe ime in priimek, datum rojstva in naslov s hišno številko, za poslovne subjekte pa firmo, matično in davčno številko ter sedež;«.
Točka g) se spremeni tako, da se glasi:
»g) za planino oziroma skupni pašnik: podatke o planini oziroma skupnem pašniku in G-MID;«.
4. člen 
V prvem in drugem odstavku 14. člena se beseda »travo« nadomesti z besedo »travami«.
5. člen 
V 15. členu se beseda »travo« nadomesti z besedo »travami«.
6. člen 
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi.
»(5) Pri priložitvi potrdil iz prejšnjega odstavka je treba v RKG shraniti kopijo potrdil.«.
7. člen 
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je znotraj ekstenzivnega sadovnjaka strnjena površina, ki ni večja od 0,3 ha in ustreza vrsti dejanske rabe 1300 – trajni travnik, se ta površina lahko vriše kot del GERK-a z vrsto rabe 1222 – ekstenzivni sadovnjak.«.
8. člen 
V 22. členu se beseda »drugi« nadomesti z besedo »ostali«.
9. člen 
V prvem odstavku 23. člena se beseda »travo« nadomesti z besedo »travami«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, vendar strnjena površina te dejanske rabe ne sme biti večja od 0,3 ha.«.
10. člen 
V drugem odstavku 24. člena se besedilo pod a) spremeni tako, da se glasi:
»a) 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,«.
V četrtem odstavku se besedilo 3. točke pod a) spremeni tako, da se glasi:
»a) 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se površine, naštete v 1. točki četrtega odstavka tega člena, na kraju samem določijo le, če površina neupravičene površine presega strnjenih 500 m2.«.
11. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(posebna pravila vrisa GERK za planino oziroma skupni pašnik) 
(1) Za planino oziroma skupni pašnik se v RKG za vsako posamezno geografsko ločeno enoto planine oziroma skupnega pašnika vodijo naslednji podatki:
a) identifikacijska oznaka skupnega pašnika ali planine,
b) za planino vrsta planine (predplanina, planina ali visokogorska planina),
c) tradicionalno ime,
č) bloki in GERK,
d) število osebja na skupnem pašniku oziroma planini,
e) podatki o objektih, povezanih z rejo živali na skupnem pašniku oziroma planini,
f) podatki o obstoju in načinu oskrbe z elektriko in vodo,
g) podatki o dostopu do skupnega pašnika oziroma planine,
h) podatki o obstoju električnega pastirja in
i) podatek o G-MID.
(2) Podatek o G-MID se v RKG prevzame po uradni dolžnosti iz evidenc, ki se vodijo v skladu s predpisi s področja identifikacije in registracije živali. Več planin ali več skupnih pašnikov ima lahko pripisano isto G-MID. Kmetijsko gospodarstvo s planino ali skupnim pašnikom brez pripisanega podatka o G-MID se šteje kot neusklajeno z določbami tega pravilnika.
(3) Za planino se GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi lahko vriše tudi na zemljišču, ki po evidenci dejanske rabe spada v vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, vendar samo ruševje, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, določeno kot druga gozdna zemljišča. Vrsta dejanske rabe 2000 – gozd (ruševje) je v celoti neupravičena površina.
(4) NUP za GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se za planino izračuna v skladu s prejšnjim členom.
(5) Na planini se lahko vrišejo GERK z naslednjimi vrstami rabe:
a) 1100 – njiva,
b) 1222 – ekstenzivni sadovnjak,
c) 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
č) 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja,
d) 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi.
(6) Na skupnem pašniku se lahko vrišejo GERK z naslednjimi vrstami rabe:
a) 1131 – začasno travinje,
b) 1222 – ekstenzivni sadovnjak,
c) 1300 – trajni travnik,
č) 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
d) 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja,
e) 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi.
(7) Če je nosilec KMG pašna skupnost, morajo biti vsi GERK tega KMG pripisani k planini ali skupnemu pašniku.«.
12. člen 
V prvem odstavku 26. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ki so ob vpisu tega GERK v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd in«.
V drugem odstavku se številka »0,3« nadomesti s številko »0,1«.
13. člen 
Priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novima prilogo 1 in prilogo 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbi spremenjene druge alineje prvega odstavka 26. člena in spremenjenega drugega odstavka 26. člena pravilnika pa se začneta uporabljati 1. marca 2018.
Št. 007-178/2017
Ljubljana, dne 5. decembra 2017
EVA 2017-2330-0042
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost