Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij, stran 9744.

  
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/03 in 58/12) se 7.a člen spremeni tako, da se glasi:
»7.a člen 
(uporaba GRM iz sosednjih držav) 
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena se po predhodni pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Gozdarskega inštituta Slovenije lahko dovoli uporabo naslednjih vrst GRM iz posameznih provenienčnih območij in višinskih pasov iz sosednjih držav v posameznih provenienčnih območjih in podobmočjih ter višinskih pasovih na območju Republike Slovenije:
1. Avstrija: dovoli se lahko uporabo GRM iz provenienčnih območij 6.1 (Südliches Randgebirge) in 6.2 (Klagenfurter Becken) v alpskem (1.) provenienčnem območju, in sicer v vseh treh podobmočjih: 1.1 (Julijske Alpe), 1.2 (Zahodne Karavanke – Kamniške Alpe), 1.3 (Vzhodne Karavanke – Savinjske Alpe) ob upoštevanju ocene o primerjavi višinskih pasov in vegetacije. V primeru povečanih potreb po GRM zaradi sanacije velikih površin po ujmah, se lahko uporablja, vendar največ za potrebe enega leta, izjemoma dovoli tudi uporaba GRM provenienčnega območja 1.3 (subkontinentale Innenalpen-Ostteil), predvsem na silikatni matični podlagi, v srednji in zgornji višinski pas, nad 900 m nadmorske višine. V istih primerih se lahko izjemoma dovoli uporaba GRM iz provenienčnih območij 3.2 (ÖstlicheZwischenalpen-Südteil) in 3.3 (Südliche Zwischenalpen) v alpsko (1.) in pohorsko (2.) provenienčno območje v srednji in zgornji višinski pas ob upoštevanju primerjave višinskih pasov, matične podlage in vegetacije;
Dovoli se uporaba GRM zelene duglazije – Pseudotsuga menziesii var. viridis iz provenienčnega območja 8.2 v provenienčno območje 3. (Predpanonska regija, brez 3.7) v pasu 200 do 700 m n.v. V prilogi 3 je seznam provenienc zelene duglazije, ki so priporočene za sadnjo v provenienčnem območju 8.2 v Avstriji.
2. Madžarska: dovoli se lahko uporabo GRM hrastov: doba, cera in gradna ter črne jelše iz provenienčnega območja (1.) za uporabo v provenienčnem območju 3. (Predpanonska regija, brez 3.7).
3. Hrvaška: vnos GRM iz Republike Hrvaške je mogoč iz semenskih regij, ki mejijo na Republiko Slovenijo, in sicer samo v provenienčna podobmočja, ki se stikajo s temi semenskimi regijami, kot kaže preglednica:
Drevesna vrsta
Hrvaške semenske regije 
Provenienčno območje v Republiki Sloveniji
dob
1.1.3, 1.2.3
3.1 – 3.6
graden
2.1.3, 2.1.4
3.3 – 3.7, 5.4
puhasti hrast
4.1.1, 4.1.2
7.
bukev 
2.2.2, 2.3.3, 2.2.3, 3.3.1, 3.4.1
3., 5.4, 6.2, 6.3, 7.
poljski jesen
1.1.2, 1.2.3
3.
črna jelša
1.1.2, 1.2.1
3.
bela vrba
1.1, 1.2
3.
topol in hibridi
1.1, 1.2, 4.1
3., 7.
jelka
2.3.1, 3.3.1
3.4 – 3.7, 6.2, 6.3
smreka
3.2.1, 3.3.1
3.7, 5.4, 6.2, 6.3
rdeči bor
2.1.1, 3.2.1
3, 5.4, 6.2, 6.3, 7
črni bor
3.3.1, 5.5.1
3.5 – 3.7, 5.4, 6.2, 6.3, 7.
alepski bor
5.1.1
7.
črnika
5.1.1
7.
«. 
2. člen 
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2017
Ljubljana, dne 1. decembra 2017
EVA 2017-2330-0044
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost