Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3270. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A), stran 9736.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-33
Ljubljana, dne 6. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR-A) 
1. člen
V Zakonu o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena tega zakona lahko zavezanec izda račun z uporabo vezane knjige računov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek. Zavezanec določi način izdajanja računov z internim aktom iz šestega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan.
(3) V primeru, ko se zavezanec odloči za izdajanje računov z uporabo vezane knjige računov v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov.
(4) Za obveznost potrjevanja računov po tem členu se smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek 4. člena, peti odstavek 7. člena, 8. člen ter peti, šesti in sedmi odstavek 10. člena tega zakona.«.
2. člen 
V 13. členu se število »30« nadomesti s številom »60«.
3. člen 
V prvem odstavku 18. člena se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a ne sprejme internega akta oziroma v internem aktu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (šesti odstavek 5. člena in prvi odstavek 11. člena);«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a v predpisanem roku davčnemu organu ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov (drugi odstavek 11. člena).«.
8. in 10. točka se črtata.
4. člen 
V prvem odstavku 19. člena se 2. točka črta.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne izda računa z uporabo vezane knjige računov (prvi odstavek 10. člena);«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 432-01/17-17/12
Ljubljana, dne 28. novembra 2017
EPA 2236-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti