Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3269. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K), stran 9734.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-32
Ljubljana, dne 6. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2K) 
1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) se v drugem odstavku 1. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L št. 64 z dne 11. 3. 2011, str. 1), spremenjena z Direktivo Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L št. 359 z dne 16. 12. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/107/EU), Direktivo Sveta 2015/2376/EU z dne 8. decembra 2015 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave na področju obdavčenja (UL L št. 332/1 z dne 18. 12. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2376/EU), Direktivo Sveta 2016/881/EU z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/881/EU) in Direktivo Sveta 2016/2258/EU z dne 6. decembra 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (UL L št. 342/1 z dne 16. 12. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/2258/EU) z 39. členom ter II. in III.B poglavjem četrtega dela tega zakona;«.
2. člen 
V 19. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčni organ sme delodajalcu razkriti podatke o številu mesecev, za izplačila, v katerih je za posameznega zavezanca, ki je zaposlen pri njem, že bila uveljavljena posebna davčna osnova – napotitev na čezmejno opravljanje dela v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ter podatek o času začetka prve napotitve, za katero je bila uveljavljena posebna davčna osnova. Davčni organ sme podatke razkriti za obdobje deset let od prve napotitve na čezmejno opravljanje dela.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom »četrtega, petega in šestega«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
3. člen 
V četrtem odstavku 89. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
4. člen 
V 91. členu se beseda »davčnem« nadomesti z besedilom »upravnem ali drugem državnem«.
5. člen 
V 92. členu se v 4. točki beseda »davčnem« nadomesti z besedilom »upravnem ali drugem državnem«.
6. člen 
V 255.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namene izvajanja tega poglavja zakona se pojem država članica, kot je uporabljen v opredelitvi izrazov v oddelku VIII priloge I Direktive 2014/107/EU, nanaša na vsako državo ali jurisdikcijo, ki ni Slovenija.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen 
V drugem odstavku 255.b člena in tretjem odstavku 266.c člena se za besedilom »družba za upravljanje« doda besedilo »ali drug upravljavec«.
8. člen 
V drugem odstavku 270. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vrsto in način dajanja teh podatkov.«.
9. člen 
Drugi odstavek 287. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatke, ki jih mora davčni zavezanec navesti v obvestilu iz prvega odstavka tega člena, določi minister, pristojen za finance.«.
10. člen 
V prvem odstavku 289. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vrsto in način dajanja teh podatkov.«.
V tretjem odstavku se besedilo »obliko predpiše« nadomesti z besedilom »vsebino določi«.
11. člen 
Drugi in tretji odstavek 303. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Podatke, ki jih ob priglasitvi davčnemu organu sporoči oseba iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance. Del priglasitve je tudi izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino.
(3) Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino oziroma nova pravna oseba ali prevzemna pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opravita priglasitev hkrati na isti vlogi, ki jo podpišeta oba. Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.«.
12. člen 
V četrtem odstavku 308. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, predloženo po roku, določenem v prvem stavku tega odstavka, davčni organ s sklepom zavrže.«.
13. člen 
311.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»311.a člen 
(uveljavljanje normiranih stroškov ali dejanskih stroškov) 
Davčni zavezanec nerezident – nastopajoči izvajalec ali športnik, ki nima poslovne enote v Sloveniji in lahko v skladu s 1. in 2. točko drugega odstavka 68. člena ZDoh-2 uveljavlja normirane stroške ali dejanske stroške, te uveljavi pri davčnem organu v 30 dneh od izplačila dohodka ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če se dohodek za posamezno aktivnost izplačuje v več delih. Davčni zavezanec uveljavlja normirane stroške ali dejanske stroške na podlagi dokazil in s pisnim zahtevkom. Vsebino zahtevka določi minister, pristojen za finance.«.
14. člen 
Prvi odstavek 327. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar želi davčni zavezanec uveljavljati možnost v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, z ročnostjo, daljšo od enega leta, pri čemer zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, je dolžan o tem obvestiti banko ali hranilnico v Republiki Sloveniji. Podatke v obvestilu predpiše minister, pristojen za finance.«.
15. člen 
V petem odstavku 352. člena se besedilo »pridobljenih v skladu s 340. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »določenih z zakonom, ki ureja dohodnino, ob upoštevanju 316.b, 340. in 340.a člena tega zakona«.
16. člen 
Šesti odstavek 353.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če zavezancu za prispevke za socialno varnost predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost ni bil vročen v roku iz četrtega odstavka tega člena ali če so podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost nepravilni ali nepopolni, mora prek portala eDavki predložiti obračun prispevkov za socialno varnost v roku iz prvega odstavka 353. člena tega zakona.«.
17. člen 
V šestem odstavku 382.a člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, predloženo po roku, določenem v prvem stavku tega odstavka, davčni organ s sklepom zavrže.«.
18. člen 
V prvem odstavku 397. člena se v 45. točki besedilo »krovno matično podjetje« nadomesti z besedo »poročevalec«.
19. člen 
Naslov 400.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem sporazuma iz VI. poglavja četrtega dela tega zakona)«.
20. člen 
Naslov 400.b člena se spremeni tako, da se glasi: »(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije Slovenije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem III.A poglavja četrtega dela tega zakona)«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
– Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 103/10),
– Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 9/11),
– Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
– Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06),
– Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpise na podlagi tega zakona v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona. Do izdaje teh predpisov se uporabljajo predpisi iz prejšnjega odstavka.
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/17-18/12
Ljubljana, dne 28. novembra 2017
EPA 2252-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti