Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3268. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O), stran 9733.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-31
Ljubljana, dne 6. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2O) 
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) se za 15.a členom doda nov 15.b člen, ki se glasi:
»15.b člen 
(davčna osnova pri prevrednotenjih finančnih instrumentov) 
Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski prevrednotenj finančnih instrumentov, ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta.«.
2. člen 
V petem odstavku 67.c člena se besedilo »ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev po tem poglavju« nadomesti z besedilom »katerega povprečje prihodkov, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, dveh zaporednih davčnih obdobij presega 150.000 eurov«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 67.d člena se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Za potrebe določanja višine prihodkov iz 67.b člena tega zakona se za poseben primer šteje, če gre za povezane osebe.
(5) Za ugotavljanje povezanih oseb po četrtem odstavku tega člena se uporabljajo opredelitve iz 16. in 17. člena tega zakona. Za družinske člane se štejejo tudi bratje in sestre.
(6) V primeru iz četrtega in petega odstavka tega člena se v prihodke po 67.b členu tega zakona štejejo prihodki zavezanca in povezanih oseb.
(7) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če zavezanec dokaže, da glavni namen ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.«.
4. člen 
V prvem odstavku 67.e člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar ne več kot 40.000 eurov ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem obdobju, za katero se uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe spremenjenega 67.c člena, dopolnjenega 67.d člena in spremenjenega 67.e člena zakona se uporabljajo določbe 67.c, 67.d in 67.e člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16).
Št. 435-02/17-3/15
Ljubljana, dne 28. novembra 2017
EPA 2234-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti