Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3266. Zakon o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B), stran 9730.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-25
Ljubljana, dne 5. decembra 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2B) 
1. člen
V Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja morsko ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v morju in omogoča izvajanje skupne ribiške politike na področju ohranjanja, upravljanja in izkoriščanja ribolovnih virov, pogojev dostopa do ribolovnih virov, strukturnih ukrepov, nadzora, tržne ureditve ter mednarodnih odnosov s področja ribištva v skladu s predpisi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: predpisi Unije):
1. za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 26/2004/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU), in
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/87 z dne 20. oktobra 2016 o načrtu za zavržke za ribolov na romba v Črnem morju (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2017, str. 9);
2. v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193).«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda ribiškemu plovilu Unije:
– v primeru iz prve alineje četrtega odstavka 32. člena tega zakona in
– v primerih, določenih v prvem odstavku 7. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(2) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda poleg dovoljenja za gospodarski ribolov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/06) in se preneha uporabljati Odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87 in 1/94, Primorske novice).
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko je državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), razglašene 29. junija 2017, evidentirana v evidenci državne meje.
Št. 325-04/17-1/14
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EPA 2305-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost