Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3263. Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH), stran 9723.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH) 
Razglašam Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-23
Ljubljana, dne 5. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O EVIDENTIRANJU DRŽAVNE MEJE Z REPUBLIKO HRVAŠKO (ZEDMRH) 
1. člen
(vsebina) 
(1) Ta zakon ureja evidentiranje državne meje z Republiko Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), razglašeno 29. junija 2017 (v nadaljnjem besedilu: razsodba arbitražnega sodišča).
(2) Za druga vprašanja, povezana z evidentiranjem državne meje z Republiko Hrvaško, ki niso posebej urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje.
2. člen 
(evidentiranje državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje) 
(1) Državna meja z Republiko Hrvaško se na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča evidentira v evidenci državne meje, ki jo na podlagi zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(2) Geodetska uprava evidentira državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje na podlagi kartografskega prikaza poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Vlada v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sklep, da je državna meja z Republiko Hrvaško evidentirana v evidenci državne meje, pri čemer se šteje, da je državna meja z Republiko Hrvaško evidentirana v evidenci državne meje naslednji dan po objavi tega sklepa.
(4) V evidenci državne meje se o državni meji z Republiko Hrvaško vodijo koordinate točk državne meje ter povezava z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom.
(5) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin in državne meje, podrobneje predpiše način evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško.
3. člen 
(evidentiranje podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin) 
(1) Zemljiške parcele (v nadaljnjem besedilu: parcela) in stavbe, ki v skladu s prejšnjim členom preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije, geodetska uprava po uradni dolžnosti vpiše kot nove parcele v zemljiški kataster, stavbe pa v kataster stavb ali register nepremičnin.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vpis nove parcele v zemljiški kataster oziroma vpis nove stavbe v kataster stavb ali register nepremičnin zahteva oseba, ki izkaže pravni interes. Če geodetska uprava ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, vpiše zemljišča kot nove parcele v zemljiški kataster, stavbe pa v kataster stavb ali register nepremičnin in o tem obvesti vlagatelja zahteve. Če geodetska uprava ugotovi, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, zahtevo zavrne kot neutemeljeno.
(3) Geodetska uprava o vpisu novih parcel v zemljiški kataster iz prvega in drugega odstavka tega člena obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.
(4) Po prejetju pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo, o vpisu lastninske pravice na parcelah iz prejšnjega odstavka v zemljiško knjigo, geodetska uprava v zemljiški kataster oziroma kataster stavb ali register nepremičnin prevzame podatke o lastniku.
(5) Parcele in stavbe, ki v skladu s prejšnjim členom preidejo iz državnega ozemlja Republike Slovenije, geodetska uprava po uradni dolžnosti izbriše iz zemljiškega katastra oziroma iz katastra stavb ali registra nepremičnin. Hkrati z izbrisom stavbe iz katastra stavb ali registra nepremičnin geodetska uprava po uradni dolžnosti ukine hišno številko.
(6) Geodetska uprava o izbrisu parcel iz zemljiškega katastra oziroma o izbrisu stavb iz katastra stavb iz prejšnjega odstavka obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.
4. člen 
(parcelacija parcel, katerih del preide iz državnega ozemlja Republike Slovenije) 
(1) Če parcela iz petega odstavka prejšnjega člena obsega le del parcele in je treba evidentirati novo mejo parcele, geodetska uprava na zahtevo lastnika parcele odloči o evidentiranju nove meje parcele v zemljiškem katastru. Za evidentiranje meje parcele po tem členu se ne uporablja določba zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje, glede predhodne ureditve dela meje, ki se je dotika novi del, ki nastane z delitvijo.
(2) Geodetska uprava na podlagi pravnomočne odločbe vpiše podatke o novi meji parcele in o površini parcele v zemljiški kataster ter o tem obvesti lastnika parcele.
(3) Nova meja parcele iz prejšnjega odstavka se v zemljiški kataster ne vpiše kot urejena meja.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se deli mej parcel, ki potekajo po državni meji z Republiko Hrvaško, ki so v razsodbi arbitražnega sodišča določeni s koordinatami, vpišejo v zemljiški kataster kot urejeni deli mej.
5. člen 
(urejanje meje parcel, ki so v zemljiškem katastru evidentirane ob državni meji z Republiko Hrvaško) 
Deli meje parcel, ki so v zemljiškem katastru evidentirane po državni meji z Republiko Hrvaško, se urejajo v skladu z določbami zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje, pri čemer lastniki sosednjih parcel, ki ležijo na območju Republike Hrvaške, niso stranke v teh postopkih.
6. člen 
(stroški upravnega postopka in izvedbe geodetskih storitev) 
(1) Oseba iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je oproščena plačila upravne takse in stroškov upravnega postopka vpisa nove parcele v zemljiški kataster oziroma vpisa nove stavbe v kataster stavb ali register nepremičnin v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega zakona, oseba iz prvega odstavka 4. člena tega zakona pa je oproščena plačila upravne takse in stroškov upravnega postopka evidentiranja nove meje parcele v zemljiškem katastru v skladu s prvim odstavkom 4. člena tega zakona.
(2) Izvedbo geodetske storitve iz drugega odstavka 3. člena tega zakona in prvega odstavka 4. člena tega zakona naroči geodetska uprava, stroški izvedbe geodetske storitve pa se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(potek meje naselij in uskladitev meje katastrskih občin) 
Za območja iz prvega, drugega in petega odstavka 3. člena tega zakona vlada predpiše potek meje naselij, geodetska uprava pa v zemljiškem katastru uskladi meje katastrskih občin.
8. člen 
(ureditev evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško v primeru sporazuma o izvršitvi razsodbe arbitražnega sodišča) 
(1) Ne glede na določbe tega zakona se do evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško v skladu z 2. členom tega zakona v primeru sporazuma o izvršitvi razsodbe arbitražnega sodišča državna meja z Republiko Hrvaško evidentira v evidenci državne meje v skladu z določbami zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje.
(2) Vlada v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sklep, da je državna meja z Republiko Hrvaško evidentirana v evidenci državne meje v skladu s prejšnjim odstavkom, pri čemer se šteje, da je državna meja z Republiko Hrvaško evidentirana v evidenci državne meje naslednji dan po objavi tega sklepa.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(uskladitev podatkov v uradnih evidencah in hramba podatkov) 
(1) Geodetska uprava uskladi podatke v evidencah, določenih s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in državne meje, s podatki o državni meji z Republiko Hrvaško, evidentiranimi v evidenci državne meje v skladu s tem zakonom.
(2) Geodetska uprava trajno hrani podatke, ki jih je do evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško v skladu s tem zakonom vodila v evidencah iz prejšnjega odstavka.
10. člen 
(podzakonska predpisa) 
(1) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin in državne meje, izda predpis iz petega odstavka 2. člena tega zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada izda predpis iz 7. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi sklepa iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.
11. člen 
(začetek uporabe petega odstavka 3. člena tega zakona) 
(1) Določba petega odstavka 3. člena tega zakona se začne uporabljati po uskladitvi evidenc o nepremičninah v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški, ki so predmet razsodbe arbitražnega sodišča.
(2) Vlada v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sklep, da so evidence o nepremičninah v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški, ki so predmet razsodbe arbitražnega sodišča, usklajene.
(3) Šteje se, da so evidence iz prvega odstavka tega člena usklajene naslednji dan po objavi sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-02/17-6/13
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EPA 2306-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost