Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3165. Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U), stran 9148.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-10
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-U) 
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) se v tretjem odstavku 13. člena črta besedilo »in državnem pravobranilstvu«.
2. člen 
V petem odstavku 16. člena se besedilo »sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev« nadomesti z besedilom »sodnikov in državnih tožilcev«.
3. člen 
V drugem odstavku 19. člena se v peti alineji besedilo »predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča oziroma generalni državni tožilec«.
4. člen 
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom in državnim tožilcem pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.«.
5. člen 
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »in sodnikom, državnim tožilcem ter državnim pravobranilcem« nadomesti z besedilom », sodnikom in državnim tožilcem«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »sodnike, državne tožilce ter državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in državne tožilce«.
V tretjem odstavku se besedilo »sodnike, personalna komisija za državne tožilce ter generalni državni pravobranilec za državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in personalna komisija za državne tožilce«.
6. člen 
V 32.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Dodatki sodnikov in državnih tožilcev za delo v manj ugodnem delovnem času in za stalno pripravljenost)«.
V prvem odstavku se besedilo »sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem« nadomesti z besedilom »sodnikom in državnim tožilcem«.
7. člen 
V 32.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Položajni dodatki za sodnike in državne tožilce)«.
V prvem odstavku se za besedo »sodniku« vejica nadomesti z besedo »in«, za besedo »tožilcu« se črta besedilo »in državnemu pravobranilcu«, v prvi do peti alineji pa se za besedo »sodniki« vejica nadomesti z besedo »in«, besedilo »oziroma državnimi pravobranilci« pa se črta.
V četrtem odstavku se za besedama »njihovi namestniki« črtata vejica in besedilo »generalni državni pravobranilec in njegovi namestniki«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Glede plač generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, se za generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, ki do poteka mandata nadaljujejo delo kot generalni državni odvetnik, namestnik generalnega državnega odvetnika, višji državni odvetniki in državni odvetniki, uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15), ki so se zanje uporabljale pred uveljavitvijo Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17).
9. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/17-12/11
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2329-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti