Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3158. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 9131.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 in 29/17) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 32. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, postopek dodeljevanja sredstev, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Šempeter - Vrtojba, z namenom spodbujanja razvoja turizma.
2. člen 
Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Šempeter - Vrtojba se izvede na podlagi izvedenega javnega razpisa. Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa skrbi občinska uprava. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, obvestilo o objavi pa tudi na oglasnih deskah Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen 
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju dejavnosti turističnih društev, se določi v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za posamezno proračunsko leto.
4. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje turističnih društev;
– zbiranje vlog;
– pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih sredstev v upravnem postopku;
– sklepanje pogodb;
– nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
5. člen 
Upravičenci do sredstev so turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
– da delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba na področju turizma vsaj eno leto,
– da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba, ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
– da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k prijavi,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
7. člen 
Prejete vloge na javni razpis obravnava komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu. Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis. O odpiranju vlog in razdelitvi sredstev komisija vodi zapisnik.
8. člen 
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neustrezno označene. Zoper sklep lahko vlagatelj v roku osmih dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan.
Občinska uprava mora v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave zavržejo.
V primeru, da vlagatelj ni upravičen do dodelitve sredstev iz javnega razpisa, se njegova vloga z odločbo, ki jo izda občinska uprava, zavrne.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih ovrednoti na podlagi meril iz tega pravilnika in razpisa. Predlog prejemnikov sredstev in višina le-teh se predloži občinski upravi, ki izda odločbo o sofinanciranju programov oziroma projektov. Zoper odločbo se lahko v roku 8 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan.
9. člen 
Z društvom sklene občina pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik);
– predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv pogodbenega dela, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja programa oziroma projekta;
– trajanje pogodbe;
– rok, do katerega lahko upravičenec črpa finančna sredstva;
– navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov in projektov;
– določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi le-ta vrniti na račun Občine Šempeter - Vrtojba skupaj z zakonitimi obrestmi;
– rok za dostavo poročila o porabljenih sredstvih;
– določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti;
– datum in podpis.
10. člen 
Predmet sofinanciranja programa aktivnosti turističnih društev na območju Občine Šempeter - Vrtojba so aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah,
– izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
– organiziranje tekmovanj s področja turizma.
11. člen 
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo:
1. programe društev,
2. projekte društev.
12. člen 
Merila bodo določena v razpisu v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
13. člen 
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
– do 80% na osnovi predloženega letnega programa po področjih iz 10. člena,
– do 20% na osnovi projektov.
Pod programi društev se štejejo redne programske aktivnosti, ki so se izvajale že preteklo leto. Posamezno društvo lahko prijavi poleg predloženega letnega programa največ tri projekte s področja turizma na območju občine. Na razpis je potrebno priložiti dokumentacijo, iz katere bo za posamezni projekt razvidna: njegova vsebina, cilji, terminski načrt in finančna konstrukcija.
14. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in določili iz pogodbe.
Upravičenci so dolžni za izvedene aktivnosti oddati poročilo za tekoče leto najkasneje do 15. novembra tekočega leta.
15. člen 
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja občinska uprava.
16. člen 
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
17. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2018.
Št. 01101-20/2017-5
Šempeter pri Gorici, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti