Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3117. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1, stran 9071.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje opredeljeno kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.
V naravi je območje OPPN namenjeno stanovanjskim, trgovskim, poslovnim, zdravstvenim, storitvenim in drugim centralnim dejavnostim in ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15). Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko na obravnavanem območju je bil izdelan leta 1985 po takrat veljavnih normativih in načelih urbanistične stroke. Na obravnavanem območju je potrebno v skladu s smernicami notranjega prostorskega razvoja naselij, ki so podane v strateških prostorskih aktih in upoštevanjem novejših standardov kvalitete bivanja, potrebami po novogradnjah, sanacijah obstoječih stavb in urejanju javnih površin izdelati izvedbeni prostorski akt z namenom novelacije obstoječe prostorske ureditve in reurbanizacije degradiranega območja.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN je na severu omejeno s Kovinarsko ulico, na zahodu z Mariborsko cesto, na jugu s Kidričevo ulico in na vzhodu z notranjo interno cesto, ki razmejuje območje obravnave in poslovne industrijske objekte. Območje leži v mestni četrti Gaberje, v katastrski občini 1074 – Spodnja Hudinja.
Območje OPPN obsega parc. št.: 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1400/2, 1401,1402, 1403/1, 1403/2, 1403/3, 1403/4, 1403/5, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1405, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1407/1, 1407/3, 1407/12, 1407/13, 1408/1, 1408/3, 1410/2, 1410/3, 1410/6, 1411/4, 1411/5, 1413/3, 1413/5, 1413/6, 1413/7, 1413/8, 1413/9, 1413/10, 1414, 1415/1, 1415/2, 1415/3, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420/1, 1420/2, 1422/2, 1545/1, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1547/4, 1547/6, 1547/7, 1547/8, 1548/1, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553/1, 1553/2, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1553/6, 1553/7, 1553/9, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556, 1557/3, 1557/4, 1558, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1560/3, 1560/4, 1561/2, 1563/1, del 1563/2, 1563/5, del 1571/1, 1571/3, 1573/2, 1573/3, 1574, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1576/1, 1576/2, 1576/3, 1577, 1578, 1579/2, 1579/3, 1582, del 1717/1, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1719/1, 1719/12, 1719/14, 1719/15, 1719/18, del 1721/1, 1721/39, 1721/40, 1721/41, vse k.o. 1074 – Spodnja Hudinja.
Površina območja znaša približno 54.250 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
2. Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.,
3. Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
4. Telemach d.o.o.,
5. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
6. Energetika Celje, JP d.o.o.,
7. Simbio, JP d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01), strokovnih podlag za pripravo Občinskega prostorskega načrta (Sklep o pripravi OPN Mestne občine Celje, Uradni list RS, št. 33/03 in 13/09) in drugih strokovnih podlag, ki so izdelane za obravnavo tega in sosednjih območij ter investicijskih namer na tem območju.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira Mestna občina Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. 
Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-16/2017
Celje, dne 3. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.