Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3101. Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov, stran 8965.

  
Na podlagi petega odstavka 162.a člena in drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in postopek za vpis v evidenco za sektor mleka (v nadaljnjem besedilu: evidenca mleka), tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov, osebe, ki pošiljajo podatke, vrsto podatkov ter obseg in pogostost poročanja.
(2) Ta pravilnik določa tudi način poročanja nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki mleko pridelujejo in tržijo ter ki mleko in mlečne izdelke neposredno prodajajo potrošniku, način poročanja nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki mleko in mlečne izdelke prodajajo zunaj Republike Slovenije, ter način poročanja predelovalnih obratov in prvih kupcev mleka o cenah in količinah mleka in mlečnih izdelkov za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1185/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. prvi kupec mleka je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 151. člena Uredbe 1308/2013/EU;
2. predelovalni obrati so pravne osebe oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje živil, se ukvarjajo s predelavo mleka in mleko odkupijo za namen predelave. Predelovalni obrati so lahko prvi, drugi ali tretji kupec;
3. neposredna prodaja je prodaja mleka in mlečnih izdelkov kmetijskega gospodarstva potrošnikom, ki poteka na kmetijskem gospodarstvu ali zunaj njega;
4. mleko je kravje mleko;
5. drugo mleko je vse drugo mleko razen kravjega mleka.
II. EVIDENCA MLEKA 
3. člen 
(poročanje prvega kupca mleka o količinah odkupljenega mleka) 
(1) Prvi kupec mleka, ki odkupuje mleko od nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo mleko, mesečno do 20. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec poroča Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) o odkupljenih količinah mleka za posamezno kmetijsko gospodarstvo.
(2) Prvi kupec mleka pošlje podatke iz prejšnjega odstavka agenciji v elektronski obliki prek njenega spletnega portala na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(poročanje nosilca kmetijskega gospodarstva o količinah oddanega mleka zunaj Republike Slovenije) 
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki oddaja mleko prvemu kupcu mleka s sedežem zunaj Republike Slovenije, mesečno do 20. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec poroča agenciji o količini mleka, ki ga je oddal prvemu kupcu mleka zunaj Republike Slovenije.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje podatke iz prejšnjega odstavka agenciji v elektronski obliki prek njenega spletnega portala na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(poročanje nosilca kmetijskega gospodarstva o količinah mleka v neposredni prodaji) 
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki mleko ali mlečne izdelke neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh količinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva agenciji za preteklo leto pošlje podatek o letni količini neposredno prodanega mleka in o količini mleka, ki jo je uporabil za mlečne izdelke za neposredno prodajo, na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, hkrati z oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
6. člen 
(poročanje predelovalnih obratov) 
(1) Predelovalni obrati, ki so v predhodnem letu odkupili več kot 5.000 ton mleka, agenciji poročajo do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec, in sicer:
1. o količinah iz drugega in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
2. o količini odkupljenega mleka zunaj Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. o količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika in
4. o predelani količini mleka slovenskega porekla na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika.
(2) Predelovalni obrati, ki so v predhodnem letu odkupili 5.000 ton mleka ali manj, agenciji poročajo do 20. januarja tekočega leta za preteklo leto, in sicer:
1. o količini odkupljenega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. o količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 5 tega pravilnika in
3. o predelani količini mleka slovenskega porekla na obrazcu iz priloge 5 tega pravilnika.
(3) Predelovalni obrati, ki odkupujejo drugo mleko, agenciji poročajo do 20. januarja tekočega leta za preteklo leto, in sicer:
1. o količini odkupljenega drugega mleka od pridelovalcev iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. o količini prodanega drugega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije na obrazcu iz priloge 6 tega pravilnika in
3. o predelani količini drugega mleka slovenskega porekla na obrazcu iz priloge 6 tega pravilnika.
(4) Predelovalni obrati iz tega člena pošljejo podatke agenciji v elektronski obliki prek njenega spletnega portala.
7. člen 
(spremembe podatkov v evidenci mleka) 
(1) Podatki v evidenci mleka se spremenijo na podlagi ugotovitev Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR) in ugotovitev agencije pri preverjanju ukrepov kmetijske politike.
(2) IRSKGLR pošlje v evidenco mleka ugotovitve nadzora in izrečene ukrepe do 1. oktobra tekočega leta za vse zavezance, ki so bili zadnjih 12 mesecev predmet nadzora.
(3) Ugotovitve nadzora in izrečene ukrepe iz prejšnjega odstavka IRSKGLR pošlje v evidenco mleka v elektronski obliki. Ugotovitev mora vsebovati izdano odločbo oziroma zapisnik z ukrepom v elektronski obliki.
III. TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEM ZA TRG MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV 
8. člen 
(poročanje predelovalnih obratov) 
(1) Predelovalni obrati, ki so v predhodnem letu odkupili več kakor 5.000 ton mleka, vsak teden do torka do 12. ure poročajo agenciji o cenah brez DDV in količinah v preteklem tednu prodanih mlečnih izdelkov v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Predelovalni obrati iz prejšnjega odstavka do 20. dne v tekočem mesecu pošljejo agenciji podatke o odkupljenem mleku za pretekli mesec na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika.
(3) Predelovalni obrati iz prvega odstavka tega člena do 20. v tekočem mesecu pošljejo agenciji oceno cene brez DDV za odkup mleka za tekoči mesec na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika.
9. člen 
(poročanje prvega kupca mleka) 
(1) Prvi kupci mleka, ki odkupujejo mleko od nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo mleko, mesečno do 20. v tekočem mesecu poročajo agenciji za pretekli mesec na obrazcu iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika, o odkupnih cenah za odkupljeno mleko, ki vsebuje do:
– 100.000 geometrijskega povprečja skupnega števila mikroorganizmov oziroma,
– 400.000 geometrijskega povprečja somatskih celic.
(2) Prvi kupec mleka, agenciji poroča o odkupnih cenah mleka brez DDV, ki jih plača pridelovalcu mleka, ki mu mleko oddaja. Prispevke ali popuste, ki jih pridelovalec mleka prizna prvemu kupcu mleka, prvi kupec mleka odšteje od odkupne cene za mleko, ki jo sporoči agenciji.
10. člen 
(ocena cene za odkup mleka) 
(1) Na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika agencija pripravi oceno cene za odkup mleka za tekoči mesec v skladu s 4. točko pod (a) priloge II Uredbe 2017/1185/EU.
(2) Ocenjena cena za odkup mleka iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se dejanska ponderirana cena mleka za pretekli mesec iz priloge 8 tega pravilnika deli z dejansko ponderirano ceno mleka za pretekli mesec iz priloge 4 tega pravilnika. Izračunano razmerje se pomnoži z oceno dejanske odkupne cene mleka iz priloge 4 tega pravilnika.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(pošiljanje podatkov) 
Podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika morajo predelovalni obrati pošiljati od 1. januarja 2019.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 21/15) ter Pravilnik za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje (Uradni list RS, št. 21/01, 30/03 in 31/04).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-220/2017
Ljubljana, dne 15. novembra 2017
EVA 2017-2330-0052
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano