Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3095. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 8928.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16 in 81/16) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU)«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 2. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovanje po tej uredbi krije le stroške nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena in ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.«.
3. člen 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, razen za zavarovanje sadja, grozdja in hmelja iz I. dela priloge 3 te uredbe, za katere znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.«.
4. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16 in 81/16), se dokončajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16 in 81/16), pri čemer se kot začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici.
5. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 00715-38/2017
Ljubljana, dne 23. novembra 2017
EVA 2017-2330-0075
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik