Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3084. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Brege, stran 8790.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 05/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je župan občine Krško dne 14. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Brege 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 
Z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15; v nadaljevanju OPN) je za potrebe ureditve območja centralnih dejavnosti in stanovanjske pozidave predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako BRG 032. OPPN Poslovno-stanovanjska cona Brege (v nadaljevanju OPPN) se nahaja na južnem robu naselja Brege, severno od hipodroma Brege in avtoceste. Ker se je na obravnavanem območju pojavil investicijski interes za gradnjo objektov, se za območje izdela OPPN na podlagi pogojev ter usmeritev podanih v OPN.
2. Območje obdelave in vrsta postopka 
Območje BRG 032, za katerega je predviden OPPN, se nahaja v osrednjem delu Občine Krško, JV od Krškega. OPPN predstavlja južni podaljšek naselja Brege ob križišču lokalnih cest LC 024032 Skopice – Vihre – Brege in LC 024033 Brege – Žadovinek, severno od hipodroma Brege in avtoceste Drnovo – Brežice. Območje OPPN je veliko cca 3 ha in zajema zemljišča s parc. št. 888/3, 888/5, 888/4, 2635/37, 880/2, 875/2, 875/1, 876-del, 302/8-del, 4830-del, 4851-del, 4852-del, 4853-del, 4820, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861-del, vse k.o. Drnovo. Meja območja je podana v OPN. V fazi priprave OPPN je z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, ob upoštevanju določil OPN, dopustno delno povečanje oziroma zmanjšanje območja.
Območje bo v večji meri namenjeno gradnji nestanovanjskih stavb za potrebe trgovskih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti s spremljajočimi ureditvami (parkirišča, manipulacija, zelenice), delno pa tudi stanovanjskim objektom za stalno ali občasno oziroma kratkotrajno nastanitev. Z OPPN se načrtujejo tudi prometne ureditve ter komunalna, energetska in ostala infrastruktura.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage ter obrazložitve in utemeljitve se izdelajo v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev urejanja prostora in drugih organov ter pridobljenimi splošnimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve OPPN se izdelajo ob upoštevanju:
– Strokovne podlage z obrazložitvijo in utemeljitvijo,
– Občinskega prostorskega načrta občine Krško in
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku in
– prikaza stanja prostora.
4. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz so sledeči:
Faza
Rok
Sklep o začetku priprave SD OPN: sprejem, objava 
november 2017
Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
30 dni po objavi sklepa
Uskladitev osnutka z Občino in investitorjem 
10 dni
Pridobivanje smernic in odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Dopolnjen osnutek OPPN
30 dni po pridobitvi vseh smernic in odločbe
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi, sprejem in objava javnega naznanila
15 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
30 dni
Priprava stališč do pripomb
15 dni od prejema vseh pripomb
Potrditev stališč do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Objava stališč do pripomb in predlogov javnosti
7 dni
Izdelava predloga OPPN
30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
45 dni
Izdelava usklajenega predloga
15 dni po pridobitvi vseh mnenj
Obravnava predloga odloka o OPPN in sprejem na Občinskem svetu (v skladu z urnikom zasedanja Občinskega sveta)
30 dni
Objava odloka v Uradnem listu RS
15 dni po sprejemu na Občinskem svetu
Izdelava končnega dokumenta 
5 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Navedene faze in predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in mnenj nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, roki izdelave OPPN se ustrezno prilagodijo. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave SD OPN:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško;
6. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;
7. Elektro Celje d.d., Vruničeva 2a, 3000 Celje;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
9. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
Drugi udeleženci:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje).
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se te pridobi v postopku priprave prostorskega akta.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem SD OPN 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo in sprejem OPPN in ostale stroške financira investitor SKUPINA POSAVJE, Proizvodnja sadja in zelenjave d.o.o., Velika Loka 54, 1000 Ljubljana.
Pripravljavec OPPN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN je Topos d.o.o., Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto, ki ga je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati OPPN v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih organih v postopku izdelave prostorskega načrta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave in razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka o OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (štirje izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega načrta.
7. Začetek veljavnost 
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-10/2017
Krško, dne 14. novembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost