Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3065. Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-L), stran 8720.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-L)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-3
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-L)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 61/17 – ZUPŠ) se prvi in drugi odstavek 69. člena spremenita tako, da se glasita:
»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, kot jih določajo posebni predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
Študenti v prvem letniku študijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Študentom, ki so na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16) izgubili pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic, od 1. oktobra 2017 do uveljavitve tega zakona pripadajo vse pravice in ugodnosti, kot jim pripadajo na podlagi tega zakona, ter pravica do povračila vplačanih sredstev zdravstvenega zavarovanja oziroma plačila zdravstvenih storitev v tem obdobju.
Minister, pristojen za visoko šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše način uveljavljanja pravic in ugodnosti iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/17-26/16
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EPA 2274-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost