Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3061. Pravilnik o službeni izkaznici državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika, stran 8714.

  
Na podlagi četrtega odstavka 76. člena in za izvrševanje 52. člena ter drugega odstavka 64. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o službeni izkaznici državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obrazce in postopek izdajanja, uničevanja ter evidentiranja službene izkaznice generalnega državnega odvetnika, namestnika generalnega državnega odvetnika, višjega državnega odvetnika, državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica), s katero se izkazujejo pri izvrševanju svojih pristojnosti.
2. člen 
(službena izkaznica) 
(1) Službena izkaznica generalnega državnega odvetnika, namestnika generalnega državnega odvetnika, višjega državnega odvetnika in državnega odvetnika je plastificirana izkaznica velikosti 85,6 x 54 mm (standard CR 80), določena na obrazcu št. 1 in obrazcu št. 2.
(2) Službena izkaznica kandidata za državnega odvetnika je plastificirana izkaznica velikosti 85,6 x 54 mm (standard CR 80), določena na obrazcu št. 3 in obrazcu št. 4.
(3) Fotografija imetnika na službeni izkaznici mora ustrezati zahtevam za izdajo osebnega dokumenta.
3. člen 
(izdajanje in uničevanje) 
(1) Službene izkaznice izdaja in uniči Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki o izdanih službenih izkaznicah vodi evidenco.
(2) Če imetnik službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje ali če je poškodovana, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo. Ministrstvo upravičencu na njegove stroške izda novo službeno izkaznico pod novo registrsko številko. Naknadno najdena službena izkaznica, ki je bila izgubljena ali poškodovana, se komisijsko uniči.
(3) Če prenehajo razlogi, na podlagi katerih je bila službena izkaznica izdana, mora imetnik ali njegov družinski član službeno izkaznico takoj vrniti ministrstvu. Vrnjena službena izkaznica se komisijsko uniči.
(4) Komisijo za uničenje službene izkaznice v sestavi predsednika komisije in dveh članov imenuje minister za pravosodje izmed delavcev ministrstva. O uničenju izkaznice komisija sestavi zapisnik.
4. člen 
(obrazec izkaznice) 
Obrazec št. 1, obrazec št. 2, obrazec št. 3 in obrazec št. 4 so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o uradni izkaznici državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev (Uradni list RS, št. 16/04 in 23/17 – ZDOdv).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2017.
Št. 007-281/2017
Ljubljana, dne 3. novembra 2017
EVA 2017-2030-0024
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost