Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3059. Pravilnik o obliki letnega poročila državnega odvetništva, stran 8705.

  
Na podlagi tretjega odstavka 47. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) in po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega odvetnika z dne 15. 11. 2017 minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o obliki letnega poročila državnega odvetništva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja obliko letnega poročila o delu državnega odvetništva (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo).
2. člen 
(vsebina letnega poročila) 
(1) Letno poročilo je sestavljeno iz treh delov:
I. Splošnega statističnega dela,
II. Posebnega statističnega dela in
III. Analitičnega dela.
(2) Splošni statistični del prikazuje podatke o organizaciji, kadrovskem stanju, izobraževanju in problematiki izvajanja nalog državnega odvetništva.
(3) Posebni statistični del prikazuje podatke o delu državnega odvetništva skupaj z analizo podatkov po posameznih področjih. Zajema podatke o gibanju zadev glede števila prenesenih nerešenih zadev iz prejšnjih let, števila zadev, ki predstavljajo letni pripad, ter glede skupnega števila zadev v delu, podatke o številu rešenih zadev in načinu rešitve ter številu nerešenih zadev, podatke o udeležbi državnih odvetnikov in kandidatov na narokih, opravljenih procesnih dejanjih in vloženih predlogih, ki niso zajeti med rešenimi zadevami ter o številu zadev, v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo in podatke o sprejetih odločitvah glede pravnih sredstev.
(4) Analitični del vsebuje analize, ocene zahtevnejših primerov in prikaz strateških usmeritev za nadaljnje delo državnega odvetništva.
3. člen 
(oblika letnega poročila) 
Letno poročilo se izdela v opisni in tabelarični obliki na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(predstavitev državnega odvetništva) 
(1) V splošnem statističnem delu se navedejo naslednji osnovni podatki o državnem odvetništvu:
– organizacija državnega odvetništva,
– kadrovsko stanje državnega odvetništva in
– podatki o izobraževanju.
(2) V okviru prikaza organizacije državnega odvetništva se priloži tudi pregledna organizacijska shema (organigram) državnega odvetništva, iz katere so razvidne notranje organizacijske enote.
5. člen 
(kadrovsko stanje državnega odvetništva) 
Kadrovsko stanje državnega odvetništva zajema (Tabela 1 in 2):
‒ število načrtovanih delovnih mest višjih državnih odvetnikov, državnih odvetnikov (v nadaljnjem besedilu: državni odvetnik) in kandidatov za državne odvetnike ter drugih javnih uslužbencev na zadnji dan v letu,
‒ število dejanske zasedenosti delovnih mest državnih odvetnikov in kandidatov za državne odvetnike ter delovnih mest drugih javnih uslužbencev na zadnji dan v letu in
‒ povprečno število dni dejanske prisotnosti na delovnem mestu za državne odvetnike in kandidate za državne odvetnike.
6. člen 
(izobraževalne dejavnosti) 
Splošni statistični del vsebuje tudi poročilo o dejavnostih državnega odvetništva pri izvajanju izobraževalnih oblik za državne odvetnike, kandidate za državne odvetnike ter druge javne uslužbence in druge podatke, ki pripomorejo k predstavitvi izobraževalnih aktivnosti državnega odvetništva.
7. člen 
(izvajanje nalog) 
V splošnem statističnem delu se opisno predstavi tudi:
– problematika s področja poslovanja državnega odvetništva,
– problematika s področja proračunskega financiranja,
– problematika pri izvajanju zakonodaje,
– delo pri strokovnem nadzoru in ugotovitve pri nadzoru izvajanja nalog državnega odvetništva ter sistemske in organizacijske ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in
– druge podatke, ki pripomorejo k celoviti predstavitvi poslovanja državnega odvetništva.
8. člen 
(gibanje zadev) 
V posebnem statističnem delu se po posameznih področjih prikaže in analizira glede na preteklo leto:
‒ število prenesenih nerešenih zadev iz prejšnjih let, letni pripad, skupno število zadev v delu, število rešenih zadev, število vloženih predlogov, ki niso zajeti med rešenimi zadevami in število nerešenih zadev ob koncu leta (Tabela 3 in 4),
‒ način rešitve (Tabela 5),
‒ število uspešnih in neuspešnih poravnalnih narokov in skupno število narokov, ki so se jih v preteklem letu udeležili državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike (Tabela 6),
‒ število opravljenih procesnih dejanj (Tabela 7 in 8),
‒ število predhodnih postopkov (Tabela 9 in 10),
‒ število zastopanj pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pravnih mnenj (Tabela 11 in 12),
‒ število zastopanj pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami (Tabela 13) in
‒ število zadev, v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo in odločitev o pravnem sredstvu (Tabela 14).
9. člen 
(ocena dela) 
(1) Analitični del letnega poročila vsebuje kratko obrazložitev primerjalnih vrednosti po posameznih področjih z navedbo ukrepov, ki so bili izvedeni za njihovo obvladovanje, ukrepov za izboljšanje rezultatov in strateških usmeritev za nadaljnje delo državnega odvetništva.
(2) Na podlagi ugotovitev pri spremljanju prakse se v analitičnem delu prikažejo in ocenijo zahtevnejši primeri.
10. člen 
(referenčni podatki) 
Letno poročilo o delu državnega odvetništva za leto 2017 se pripravi v skladu s tem pravilnikom. Če so v posameznih poglavjih predvideni primerjalni statistični podatki za pretekla koledarska leta, za katera se ti glede na do sedaj veljavno metodologijo spremljanja zadev niso statistično spremljali in obdelovali na način, ki ga predvidevata zakon, ki ureja državno odvetništvo in ta pravilnik, se v ustreznih poljih označi, da tega podatka iz navedenih razlogov ni.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2017.
Št. 007-283/2017
Ljubljana, dne 15. novembra 2017
EVA 2017-2030-0022
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost