Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3041. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata, stran 8623.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata (projekt RCC TOZD Planiranje št. 40/88, Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 80/09), (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev PUP).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve PUP in razlogi za pripravo) 
(1) Območje spremembe in dopolnitve PUP obsega zemljišča parcelne št.: 51/16, 51/17, 51/18, kot razširitev enote 1b, saj v PUP za območje Lopata za zgoraj navedena zemljišča niso podani pogoji za gradnjo in oblikovanje objektov.
(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata (Uradni list SRS, št. 40/89, Uradni list RS, št. 80/09) opredeljuje območje 1b kot stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda (šifra 90201).
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo PUP se razširi enota 1b. Z dopolnitvijo besedila odloka se obstoječi pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prenesejo tudi na območje navedenih zemljišč.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na dopolnitev obsega enote 1b, s katero so podana merila in pogoji za gradnjo in oblikovanje objektov za dodana zemljišča, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve PUP ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev PUP se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve PUP je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve PUP ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2017
Celje, dne 8. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.