Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017, stran 8032.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.326.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.650.135
70
DAVČNI PRIHODKI
12.805.249
700 Davki na dohodek in dobiček
10.726.549
703 Davki na premoženje
1.729.700
704 Domači davki na blago in storitve
349.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.844.886
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.851.576
711 Takse in pristojbine
21.000
712 Globe in druge denarne kazni
59.250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.796
714 Drugi nedavčni prihodki
868.264
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.638.886
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
86.156
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.552.730
73
PREJETE DONACIJE
39.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
39.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI
997.779
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
579.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
418.779
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.810.000
40
TEKOČI ODHODKI 
5.146.580
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.139.366
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
173.110
402 Izdatki za blago in storitve
2.657.805
403 Plačila domačih obresti
111.100
409 Rezerve
1.065.199
41
TEKOČI TRANSFERI
8.436.095
410 Subvencije
264.231
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.438.430
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
882.054
413 Drugi tekoči domači transferi
2.851.380
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.666.127
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.666.127
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
561.198
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
336.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
224.998
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
-484.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
1.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.593.825
50
ZADOLŽEVANJE
1.593.825
500 Domače zadolževanje
1.593.825
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.027.171
55
ODPLAČILA DOLGA
1.027.171
550 Odplačila domačega dolga
1.027.171
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
81.654
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
566.654
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
484.000
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
1.427.553
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 110.099 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 1.593.825 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0002/2017
Žalec, dne 19. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.