Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2796. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017, stran 7902.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občina Ankaran na 19. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejela
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017 
1. člen 
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.222.252,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.041.040,41
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
7.253.041,09
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
1.439.328,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
5.632.287,72
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
180.425,37
706 DRUGI DAVKI
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.787.999,32
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.434.899,32
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.800,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
1.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
350.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
3.159.212,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
3.159.212,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
22.000,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
22.000,00
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.836.238,96
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.184.672,39
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
337.041,80
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
58.638,36
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.752.302,12
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409 REZERVE
36.690,11
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.109.676,62
410 SUBVENCIJE
107.065,65
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
783.476,16
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
350.837,55
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.868.297,26
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.105.111,61
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.105.111,61
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
436.778,34
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
35.070,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
401.708,34
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–613.986,55
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55 
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–613.986,55
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
613.986,55
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
613.986,55
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
.« 
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161.SVT
Ankaran, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e dell'articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 19a seduta ordinaria, ha approvato il presente
D E C R E T O 
dell’assestamento del bilancio del Comune di Ancarano per il 2017 
Articolo 1 
Nel II paragrafo »QUOTA DEL LAVORO GENERALE DEL BILANCIO E STRUTTURA DEL LAVORO SPECIFICO DEL BILANCIO« del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2017 (Gazzetta ufficiale della RS, 86/16), l’articolo 3 viene modificato e recita:
»Articolo 3 
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
12.222.252,41
ENTRATE CORRENTI (70+71)
9.041.040,41
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
7.253.041,09
700 IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.439.328,00
703 IMPOSTE PATRIMONIALI
5.632.287,72
704 IMPOSTE NAZIONALI SU BENI 
E SERVIZI
180.425,37
706 ALTRE IMPOSTE
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.787.999,32
710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RENDITE PATRIMONIALI
1.434.899,32
711 TASSE E ALTRI TRIBUTI
1.800,00
712 MULTE E ALTRE SANZIONI PECUNIARIE
1.120,00
713 ENTRATE DALLA VENDITA 
DI BENI E SERVIZI
350.000,00
714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
100,00
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
3.159.212,00
720 ENTRATE DALLA VENDITA 
DI IMMOBILIZZAZIONI
0,00
721 ENTRATE DALLA VENDITA 
DI SCORTE
0,00
722 ENTRATE DALLA VENDITA 
DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3.159.212,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730 DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
0,00
731 DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
22.000,00
740 TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
22.000,00
741 FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0,00
786 ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
12.836.238,96
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
3.184.672,39
400 STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI AI DIPENDENTI
337.041,80
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
DEI DATORI DI LAVORO
58.638,36
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
2.752.302,12
403 PAGAMENTO INTERESSI 
IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409 RISERVE
36.690,11
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
3.109.676,62
410 SOVVENZIONI
107.065,65
411 TRASFERIMENTI A SINGOLI 
E NUCLEI FAMILIARI
783.476,16
412 TRASFERIMENTI 
A ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
350.837,55
413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
1.868.297,26
414 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
6.105.111,61
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE 
DI IMMOBILIZZAZIONI
6.105.111,61
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
436.778,34
431 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
35.070,00
432 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO
401.708,34
III.
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.-II.)
–613.986,55
75 IV.
RESTITUZIONE CREDITI CONCESI 
E ALIENAZIONE DI QUOTE 
DI CAPITALI (750+751+752)
0,00
750 RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0,00
751 ALIENAZIONE DI QUOTE 
DI CAPITALI
0,00
752 RICAVI DERIVANTI DALLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44 
V.
CREDITI CONCESSI E AUMENTO DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (440+441)
0,00
440 CREDITI CONCESSI
0,00
441 AUMENTO QUOTE IN CONTO CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI.
DIFFERENZA TRA CREDITI RESTITUITI E CONCESSI; VARIAZIONE DELLE QUOTE 
IN CONTO CAPITALE (IV.-V.)
0,00
50 VII.
 
INDEBITAMENTO (500)
0,00
500 INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55 VIII.
 
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0,00
550 RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
0,00
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) 
DEI FONDI SUI CONTI 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–613.986,55
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
613.986,55
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
613.986,55
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
.« 
Articolo 2 
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che si modificano con il presente assestamento sono allegati e parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che non si modificano con il presente assestamento rimangono in vigore.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 161.SVT
Ankarano, 17 ottobre 2017
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti