Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih, stran 7856.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena, četrtega odstavka 48. člena in šestega odstavka 54. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih 
1. člen 
V Pravilniku o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 16/14) se v prvem odstavku 5. člena črtata besedilo »državnega organa« in beseda »zaščitenih«.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(iskanje oseb) 
(1) Pogrešana oseba je iskana oseba, ki je neobičajno odsotna iz domačega, družabnega oziroma poslovnega okolja iz neznanih ali znanih razlogov. Šteje se, da potrebuje pomoč, dokler ugotovitve policije ne pokažejo drugače.
(2) Pri prijavi oziroma zaznavi pogrešanja osebe policisti zberejo ter preverijo dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati na razlog pogrešitve. Nadaljnje aktivnosti izvedejo glede na ugotovljene okoliščine posameznega primera. Če je treba, v iskanje vključijo osebe, ki niso zaposlene v policiji.«.
3. člen 
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.č in 7.d člen, ki se glasijo:
»7.a člen 
(pridobitev podatkov o komunikacijah pogrešane osebe) 
(1) Policija pridobi podatke o komunikacijah pogrešane osebe, ki potrebuje pomoč, s sredstvi mobilne komunikacije, kadar z drugimi milejšimi ukrepi oziroma metodami ni mogla najti pogrešane osebe. Za vložitev zahteve zadostuje domneva, da pogrešana oseba ima ali je pred pogrešanjem uporabljala sredstva mobilne komunikacije.
(2) Policija pridobi od operaterja mobilne telefonije podatke o datumu, uri, telefonski številki in naročniku klicane oziroma kličoče številke za storitev glasovnega klica, sporočila v SMS in MMS obliki.
7.b člen 
(pregled osebnih predmetov, prostorov in prevoznih sredstev pogrešane osebe) 
Policist sme pregledati le osebne predmete, prostore in prevozna sredstva, ki jih je pogrešana oseba uporabljala za bivanje oziroma življenje, če bi se s tem ukrepom lahko razjasnile okoliščine pogrešitve ali našla pogrešana oseba.
7.c člen 
(vpogled v podatke pogrešane osebe) 
O vpogledu v podatke, shranjene na računalniku ali drugem mediju informacijske tehnologije pogrešane osebe, se napiše poročilo, ki obsega:
– identifikacijo elektronske naprave, v katero je bil opravljen vpogled,
– datum ter uro začetka in konca vpogleda oziroma ločeno za več vpogledov, če vpogled ni bil opravljen v enem delu,
– morebitne sodelujoče in navzoče osebe pri vpogledu,
– številko odredbe in sodišče, ki jo je izdalo,
– način izvedbe vpogleda,
– ugotovitve vpogleda in druge pomembne okoliščine.
7.č člen 
(obveščanje preiskovalnega sodnika) 
Kadar se ukrepi za najdbo pogrešane osebe izvajajo na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika, policija preiskovalnemu sodniku v 30 dneh od izdaje odredbe pošlje poročilo o izvedbi ukrepov.
7.d člen 
(seznanitev pogrešane osebe z zbranimi podatki) 
Kadar policisti v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, najdeno osebo seznanjajo s podatki, ki so jih med iskanjem zbrali o njej, to opravijo ustno, če najdena oseba zahteva, pa jo seznanijo tudi pisno.«.
4. člen 
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Drugi primeri, ko smejo policisti vstopiti v tuje stanovanje in druge prostore, če je to nujno za zavarovanje ljudi ali premoženja, so zlasti:
– zagotovitev pomoči očitno nebogljeni osebi,
– zavarovanje otroka ali mladoletnika, ki so ga starši ali zakoniti zastopniki prijavili kot pogrešanega,
– preprečitev nevarnosti zaradi požara, uhajanja plina, izlitja vode, razsutja ali razlitja nevarnih snovi,
– podobni dogodki ter naravne nesreče ali pojavi.«.
5. člen 
Za tretjim odstavkom 18. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pisno obvestilo o vrnitvi predmetov poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vsebuje tudi 30 dnevni rok, v katerem se lahko oseba izjasni, naj se ji predmet vrne, ter opozorilo, da se bo v nasprotnem primeru štelo, da se je odpovedala lastninski pravici do predmeta.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V primeru odpovedi lastninski pravici nad zaseženim predmetom, postane lastnik zaseženega predmeta Republika Slovenija.«.
6. člen 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri protiterorističnem pregledu smejo policisti prositi za pomoč osebe, ki poznajo infrastrukturo pregledovanih objektov in območij, inšpektorje inšpekcijskih služb, osebe, ki so dolžne izvajati ukrepe za varnost, in druge strokovno usposobljene osebe. Pri protiterorističnem pregledu policisti uporabljajo tehnična sredstva.«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Obsega predvsem pregled in odvzem vzorcev živil, vode in neznanih snovi za laboratorijsko preiskavo ter dokumentacije v zvezi z živili, namenjenimi varovanim osebam.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Protiprisluškovalni pregled je usmerjen v preveritev, ali se v določenem prostoru, objektu, napravi, prevoznem sredstvu ali območju nahajajo sredstva za prisluškovanje oziroma opazovanje s pomočjo uporabe elektronskih in ostalih medijev za prenos ali zapis zvoka oziroma slike ali zgolj digitalnih podatkov ter njihovo lociranje in odstranitev.«.
7. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(motenje radiofrekvenčnega spektra) 
(1) Motenje radiofrekvenčnega spektra se izvaja s pomočjo radiofrekvenčnih motilcev ali s pomočjo izločanja določenih kanalov na območju in v časovnem obsegu, ki je nujen za izvedbo policijske naloge.
(2) Če bi motenje radiofrekvenčnega spektra zaradi lokacije lahko vplivalo na letalsko varnost, je pri izvedbi pooblastila potrebna koordinacija s subjekti, pristojnimi za nadzor in kontrolo zračnega prometa.«.
8. člen 
V 23. členu se za besedo »medijev« dodata vejica in besedilo »pristojnih organov«, za besedo »trakovi« pa se dodata vejica in besedilo »taktično postavitvijo policistov«.
9. člen 
V drugem odstavku 24. člena se beseda »predstavnika« nadomesti z besedilom »predstavništva države, katere državljan je«.
10. člen 
V četrtem odstavku 33. člena se beseda »predstavnika« nadomesti z besedilom »predstavništva države, katere državljan je«.
11. člen 
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen 
(uporaba vozil Slovenske vojske) 
Ko policisti pri opravljanju policijskih nalog uporabljajo balistično zaščitena vozila (kolesnike) Slovenske vojske, ki omogočajo varen dostop ali vdor v objekt, morajo biti označena tako, da je razvidno, da jih uporablja policija.«.
12. člen 
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen 
(uporaba električnega paralizatorja) 
(1) Preden policist uporabi električni paralizator, mora, če okoliščine glede na varnost policista oziroma drugih oseb to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil električni paralizator, opozoriti s klicem: »Stoj, policija, uporabil bom električni paralizator!«.
(2) Policisti ne smejo sočasno uporabiti dveh ali več električnih paralizatorjev.
(3) Policisti električnega paralizatorja ne smejo usmerjeno sprožiti ali ga uporabiti neposredno s pritiskom v vitalne dele telesa, kot so glava, vrat ali genitalije oziroma ga uporabiti v okoliščinah, zaradi katerih bi lahko nastala nevarnost za osebo zaradi padca v vodo, po stopnicah, z velike višine ipd.
(4) Šteje se, da so električni paralizatorji opremljeni s kamero za video snemanje, če jih je proizvajalec opremil z integrirano ali samostojno kamero z brezžično povezavo, s katero se dokumentirajo okoliščine uporabe električnega paralizatorja.
(5) Električni paralizator smejo uporabljati policisti, ki opravljajo naloge v intervencijskih skupinah in drugih podobnih oblikah dela, policisti Specialne enote in mobilnih kriminalističnih oddelkov.«.
13. člen 
Naslov 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih in drugih sredstev)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Tehnična sredstva, ki se smejo uporabiti za prisilno ustavitev ali prizemljitev daljinsko in avtonomno vodenih vozil, plovil, zrakoplovov in drugih tehničnih sredstev, so tudi tehnična sredstva za motenje radiofrekvenčnega spektra.«.
14. člen 
V prvem odstavku 50. člena se za besedilom »oseb,« doda besedilo »prostorov,«.
V tretjem odstavku se besedilo », ki so visoko ogrožene, smejo policisti imetnikom stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih objektov« nadomesti z besedilom »smejo policisti, če je to glede na okoliščine konkretnega primera nujno, imetnikom stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih objektov ter prostorov«.
15. člen 
Za 55. členom se dodata nova 55.a in 55.b člen, ki se glasita:
»55.a člen 
(uporaba tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic) 
Policisti tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic ne smejo uporabljati za vsesplošen preventivni nadzor cestnega prometa, na primer tako, da bi se vozila z nameščeno opremo istočasno postavilo na širšem območju vseh pomembnih prometnih povezav.
55.b člen 
(uporaba brezpilotnih zrakoplovov) 
(1) Predpis, ki ureja sisteme brezpilotnih zrakoplovov, se ne uporablja za usposabljanje in podporne dejavnosti (pregled antenskih stolpov zaradi preverjanja delovanja zvez) za izvajanje nalog in policijskih pooblastil, za katera smejo policisti v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, uporabljati brezpilotne zrakoplove.
(2) Policisti pri uporabi brezpilotnih zrakoplovov iz prejšnjega odstavka upoštevajo splošne pogoje, ki so predpisani za njihovo letenje. Če je treba pregledati antenske stolpe zaradi preverjanja delovanja zvez in če se usposabljanje izvaja v okoliših policijskih objektov, na drugih območjih pa, če gre za neposeljena območja oziroma območja, kjer ni objektov, namenjenih bivanju ljudi, so dopustna odstopanja od teh pogojev, če se z uporabo brezpilotnega zrakoplova ne ogroža varnost življenja, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova ali če se ne ogroža ali moti varnost v zračnem prometu.«.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-137/2017
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
EVA 2016-1711-0023
mag. Vesna Gjörkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost