Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2772. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), stran 7837.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-A) 
1. člen
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS) se v 3. členu na koncu trinajste alineje pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/36/EU z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 375);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/66/EU z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L št. 157 z dne 27. 5. 2014, str. 1).«.
2. člen 
V 4. členu se v 3. točki besedilo »kapitalska povezanost: za kapitalsko« nadomesti z besedilom »povezane gospodarske družbe: za«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, kamor je napoten tujec v okviru premestitve znotraj povezanih gospodarskih družb.«.
3. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod poda soglasje, če so izpolnjeni pogoji za podajo soglasja za posamezni namen po tem zakonu, ki ga vlagatelj izkaže v vlogi za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU. Zavod izda ali podaljša dovoljenje za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji za opravljanje sezonskega dela iz 30. člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zavod soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi ne poda ali se izdaja ali podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo zavrne, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu, naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje, samozaposlovanje ali delo na podlagi 42. člena tega zakona.
(5) Tujec je v Republiki Sloveniji lahko zaposlen le za polni delovni čas, razen tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujca, ki se mu delovni čas skrajša v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali starševsko varstvo.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) V postopku podaje soglasja za opravljanje reguliranega poklica se ustreznost v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije ali izobrazbe dokazuje z odločbo organa, pristojnega za priznavanje poklicnih kvalifikacij, ali mnenjem organa, pristojnega za priznavanje ali vrednotenje izobraževanja.«.
4. člen 
Drugi odstavek 16. člena se črta.
5. člen 
V prvem odstavku 17. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru tujca, ki je športnik ali strokovni delavec v skladu z zakonom, ki ureja šport, se soglasje za zaposlitev poda brez preverjanja pogojev iz 1. točke in prve alineje 4. točke prvega odstavka tega člena, če je vlogi priloženo mnenje pristojne nacionalne panožne športne zveze po zakonu, ki ureja šport, o tem, da za zaposlitev v športni panogi ni ustrezne brezposelne osebe.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
6. člen 
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »je izpolnjen pogoj« nadomesti z besedilom »so izpolnjeni pogoji« ter za besedilom »1.« doda besedilo »in 7.«.
7. člen 
V drugem odstavku 21. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izvedbe določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim je povezan, če subjekt gostitelj izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. točke prvega odstavka 17. člena ali drugega odstavka 17. člena tega zakona;«.
V tretjem odstavku se za besedo »delodajalec« doda besedilo », razen v primerih iz 24. člena tega zakona,«.
8. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(premestitev oseb znotraj povezanih gospodarskih družb) 
(1) Soglasje za napotenega delavca, premeščenega na delo v okviru premestitve oseb znotraj povezanih gospodarskih družb, se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja poda pod pogoji iz tega člena in iz 21. člena tega zakona.
(2) Soglasje za napotenega delavca se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi dolgotrajne premestitve iz povezane gospodarske družbe, ki ima sedež v drugi državi članici EU, poda pod pogoji iz tega člena.
(3) Napoteni delavci iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko pri subjektu gostitelju opravljajo delo le na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s tujim delodajalcem, in akta o premestitvi, ki mora vsebovati določila o:
1. trajanju in kraju opravljanja dela za čas premestitve v Republiki Sloveniji;
2. zagotavljanju pravic, razen plače, v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo;
3. predvideni vrnitvi v povezano družbo s sedežem v tretji državi ali v drugi državi članici EU;
4. nalogah, ki jih bo napoteni delavec opravljal v subjektu gostitelju;
5. višini plače napotenega delavca, ki ne sme biti nižja od višine plače, ki jo za zasedbo primerljivih delovnih mest prejmejo delavci v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo na ravni dejavnosti.
(4) Tuji delodajalec lahko za opravljanje določenih nalog v subjektu gostitelju premesti naslednje delavce:
1. tujca, ki bo zasedal vodstveno mesto v gospodarski družbi, v katero je napoten, za kar se šteje mesto, ki zahteva vodenje gospodarske družbe ali njenega dela in nadzor nad delom drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev ter omogoča neposredni ali posredni vpliv na kadrovske zadeve;
2. tujca z najmanj poklicno izobrazbo, ki ima posebna znanja in poklicne izkušnje, bistvene na področju izvajanja registriranih dejavnosti gospodarske družbe, v katero je napoten;
3. tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah.
(5) Če kljub izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka tega člena in 3. točke prejšnjega odstavka obstaja dvom, ali se bo premestitev iz 3. točke prejšnjega odstavka izvajala z namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja, lahko zavod v postopku podaje soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja zahteva predložitev pogodbe o usposabljanju, ki jo skleneta gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji in gospodarska družba s sedežem v tretji državi in ki mora vsebovati podatke o:
1. opisu programa usposabljanja z namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah;
2. načinu usposabljanja delavcev, ki je lahko individualno ali skupinsko;
3. področju usposabljanja (strokovno področje, poklic ali delovno mesto, na katerem se bo usposabljanje izvajalo);
4. mentorju (osebno ime, raven dosežene izobrazbe in delovno mesto) in njegovih obveznostih.«.
9. člen 
V prvem odstavku 25. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.«.
10. člen 
V drugem odstavku 27. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
11. člen 
V prvem odstavku 29. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
12. člen 
V prvem odstavku 30. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7.da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
13. člen 
V prvem odstavku 33. člena se za besedilom »ni ustreznih brezposelnih oseb« črta pika in doda besedilo », razen v primeru opravljanja dela zastopnika.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru zaposlitve tujca za opravljanje dela zastopnika se informativni list izda brez preverjanja obstoja ustreznih brezposelnih oseb v evidenci zavoda.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Tujec je lahko še naprej zaposlen tudi takrat, ko v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, vendar izključno pod pogoji in v obsegu, kot je navedeno na informativnem listu iz drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
14. člen 
Za petim odstavkom 36. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če tujemu delodajalcu iz prvega odstavka tega člena zaradi objektivnih razlogov (na primer zaradi bolezni tujih delavcev, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih ovir) ne uspe pravočasno začeti ali zaradi prekinitve dokončati izvedbe storitve, mora v treh dneh od nastopa objektivnega razloga za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve zavod o tem pisno obvestiti in predložiti dokazila o razlogih za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve. Zavod lahko v teh primerih na podlagi obrazložitve in dokazil tujemu delodajalcu spet izda potrdilo o opravljeni prijavi storitve, ki nadomesti predhodno izdano potrdilo o prijavi začetka opravljanja storitve.«.
15. člen 
V prvem odstavku 42. člena se v 4. točki besedilo »po drugem ali tretjem odstavku 218. člena ZDR-1« nadomesti z besedilom »po drugem ali tretjem odstavku 217.a člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prepoved v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po 54. členu tega zakona, in prepoved v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po 17. ali 24. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 ali po 9., 13. ali 15. točki prvega odstavka 217.a člena ZDR-1, v postopku podaje soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja, modre karte EU ali v postopku podaljšanja dovoljenja za sezonsko delo ne velja.«.
16. člen 
43. člen se črta.
17. člen 
Za tretjim odstavkom 44. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Policija ima zaradi izvajanja nadzora v skladu s prejšnjim odstavkom neposreden vpogled v elektronske evidence zavoda glede podatkov o soglasjih, ki jih zavod poda v postopku izdaje enotnega dovoljenja, modre karte EU ali pisne odobritve, o dovoljenjih za sezonsko delo in o opravljenih prijavah začetka izvajanja storitev oziroma opravljanja dela zastopnikov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
18. člen 
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tuji delodajalec iz prvega odstavka 36. člena tega zakona mora med napotitvijo svojih delavcev v Republiko Slovenijo na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo dati na voljo nadzornemu organu pogodbo med naročnikom in izvajalcem storitve, potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in izvode pogodb o zaposlitvi (in njihov prevod v slovenski jezik) za vse napotene delavce, potrdila o njihovi vključenosti v sistem socialnega zavarovanja na podlagi zaposlitve v državi, kjer ima tuji delodajalec sedež, ter listine s področja varnosti in zdravja pri delu (in njihov prevod v slovenski jezik).«.
19. člen 
V prvem odstavku 48. člena se v 19. točki za besedo »odtegljaja« črta besedilo »in plačilnih listih«.
20. člen 
V prvem odstavku 49. člena se v 1. točki za besedo »odstavka« doda besedilo »ter 1. in 2. točke tretjega odstavka«.
21. člen 
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »delodajalec« doda besedilo », subjekt gostitelj«.
V tretjem odstavku se za besedo »delodajalca« doda besedilo », subjekta gostitelja«.
22. člen 
Za drugim odstavkom 59. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik storitve, pri katerem napoteni delavci izvajajo storitve, ki niso vezane na dobavo blaga in servisiranje (drugi odstavek 36. člena).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/47 − ZČmIS), razen če so določbe zakona za stranko ugodnejše.
24. člen 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS).
Št. 101-02/17-1/26
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2100-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti