Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2769. Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B), stran 7821.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2017 IN 2018 (ZIPRS1718-B) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) se za drugim odstavkom 27. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo za namen in v roku iz 17. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17), v politiki 17 – Zdravstveno varstvo, odpre podprogram 170302 – Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva ter na postavko v tem podprogramu samostojno prerazporedi pravice porabe v višini 136.240.000 eurov s:
– postavk podprograma 090601 – Poprava krivic in odškodnine v politiki 09 – Pravosodje;
– postavk podprograma 210101 – Izplačevanje pravic v politiki 21 – Pokojninsko varstvo;
– postavk podprograma 240101 – Plačilo prispevka v proračun EU v politiki 24 – Plačila v Evropsko unijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/17-7/13
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2269-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost