Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2763. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2017, stran 7816.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), na podlagi 107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 18. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.871.928
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.059.743
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.573.227
700 davki na dohodek in dobiček
2.383.269
703 davki na premoženje
121.930
704 domači davki na blago in storitve
68.028
706 drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
486.516
710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
306.636
711 takse in pristojbine
1.500
712 denarne kazni 
1.400
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
176.980
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
13.650
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 prihodki od prodaje zalog
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
13.650
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
798.535
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
798.535
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.309.564
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.133.467
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
255.429
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.687
402 izdatki za blago in storitve 
703.590
403 plačila domačih obresti
27.750
409 rezerve
105.011
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.290.140
410 subvencije
73.000
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
833.157
412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
77.740
413 drugi tekoči domači transferi 
306.243
414 tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.786.635
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.786.635
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
99.322
430 investicijski transferi
431 investicijski transferi 
78.000
432 investicijski transferi
21.322
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–437.636
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
217.379
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
217.379
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
151.894
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
151.894
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–372.151
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
65.485
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
437.636
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
372.151
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-18/3
Kozje, dne 19. oktobra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.