Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2759. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 10. 2017 dalje, stran 7810.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 105/12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314, 56/13 – ZŠtip, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 14/15, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 24. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 10. 2017 dalje 
1. člen 
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 10. 2017 dalje znašala:
– od ponedeljka do sobote 17,01 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,78 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,23 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan 18,77 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,54 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,23 EUR na uro.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 7,06 EUR za efektivno uro od ponedeljka do sobote. Razlika do polne cene storitve 17,01 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0,32 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 7,40 EUR za neposredno socialno oskrbo (59 %) in subvencijo v višini 2,23 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 7,94 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene storitve 18,77 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0,32 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 8,28 EUR za neposredno socialno oskrbo (59 %) in subvencijo v višini 2,23 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen 
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 14/17).
Št. 007-0030/2017
Tišina, dne 13. oktobra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.