Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017, stran 7807.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 in 96/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 24. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16, 3/17 in 14/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 2017 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.282.296
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.071.811
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.204.231
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.092.851
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
90.880
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
20.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
867.580
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
239.089
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI
3.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
471.759
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
151.732
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
19.518
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.660
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IM MATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.858
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
190.967
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
190.967
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.421.668
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.372.062
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
372.846
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
52.462
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
921.074
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.280
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
22.400
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.386.546
410
SUBVENCIJE 
128.960
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
826.754
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
151.649
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
279.183
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
623.359
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
623.359
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
39.700
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
39.700
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–139.371
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
418
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
418
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
418
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
142.810
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
142.810
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
104.657
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
104.657
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+V.+X.)=(I.+VI.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–100.800
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
38.154
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX.)
139.371
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
100.800
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine) 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi: za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2017 lahko zadolži do višine 85.000 EUR, in sicer za namen nakupa prostora v PSO objektu.
Na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna pa se občina lahko zadolži do višine 57.810 EUR odobrenih povratnih sredstev iz naslova državnega proračuna.
3. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2017-1
Tišina, dne 13. oktobra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost