Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2754. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 7806.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 30. seji dne 11. 10. 2017 in Občinski svet Občine Mislinja na 19. seji dne 5. 10. 2017 sprejela
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 
I. 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok znašajo:
V programu prvega starostnega obdobja
starostna skupna od 1–3 let
429,98 EUR
V programu drugega starostnega obdobja
starostna skupina 3–4 let
324,15 EUR
starostna skupina 4–6 let
324,15 EUR
V kombiniranih oddelkih
360,68 EUR
V razvojnem oddelku
872,25 EUR
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II. 
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega sklepa.
III. 
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi drugih opravičljivih razlogov, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok neprekinjeno odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 10 % cene programa,
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30 % od ostanka plačila,
– če je otrok neprekinjeno odsoten mesec dni ali več, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50 % od ostanka plačila.
IV. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V. 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.
Poletno rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo poletne rezervacije, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 11. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
 
Št. 602-3/2015
Mislinja, dne 11. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.