Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2752. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina, stran 7796.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/11 s spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je občinski svet na 27. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se za območje Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:
– oglaševanje lastne dejavnosti,
– oglaševanje kot gospodarska dejavnost,
– oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje.
2. člen 
Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev so določene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN) in odlokih o podrobnih prostorskih načrtih (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Do sprejema OPN in OPPN se vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev, določijo z ustreznimi strokovnimi podlagami. Grafična podlaga je sestavni del tega odloka in se hrani v Oddelku za okolje in prostor. Lokacije reklamnih panojev so predvidene zgolj na naštetih lokacijah na območju občine:
k.o. Rjavica
115/4
101/1
103/1
(2x) 
(1x) 
(2x)
k.o. Tržišče
618 
627/1
(2x) 
(1x)
k.o. Tekačevo
356 
359 
410
(1x) 
(2x) 
(2x)
k.o. Ratanska vas
430/1
(3x)
k.o. Negonje
7/3
(3x)
k.o. Rogaška Slatina
1786 
1778/2
638/7
638/8
642/9
(2x) 
(1x) 
(1x) 
(1x) 
(1x)
Za oglaševanje ob javnih cestah se uporabljajo določila veljavnih državnih in občinskih predpisov o cestah.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV 
3. člen 
(vrste) 
V Občini Rogaška Slatina je dovoljeno izključno oglaševanje s stalnimi in začasnimi reklamnimi objekti, ki so navedeni v tem členu in so namenjeni širši javnosti.
Stalni reklamni objekti so:
– reklamni panoji,
– reklamni valji,
– vitrine,
– reklamne zastave,
– svetlobne naprave in vitrine,
– obvestilni in usmerjevalni znaki.
Začasni reklamni objekti so:
– prenosljivi A panoji,
– čezcestni transparenti,
– zvočne naprave,
– premični reklamni objekti,
– baloni, daljinsko vodena zračna vozila (droni),
– plakati.
4. člen 
(reklamni panoji) 
Reklamni panoji so površine največ 12 m2/stran. Lahko so enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni reklamni panoji), rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo.
Reklamni panoji so lahko samostoječi nameščeni na objekte, temeljeni v podlago ali na različnih vozilih.
5. člen 
(reklamni valji) 
Reklamni valji so samostoječi valji s premerom 350 cm in oglasno višino 200 cm.
6. člen 
(vitrine) 
Vitrine lahko imajo prikazovalno površino največ 3 m2/stran (obojestranske ali enostranske). Vitrine se lahko postavijo v območja sodobnih urbanih ureditev, ob površinah za pešce ter na površine pred poslovnimi stavbami.
Vitrine je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti. Osvetlitev mora biti v skladu z določili veljavnih predpisov.
7. člen 
(reklamne zastave) 
Reklamne zastave so širine največ 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave. Reklamne zastave se uporabljajo samo za oglaševanje lastne dejavnosti.
V okviru posamezne prireditve je na prireditvenem prostoru v soglasju z organizatorjem prireditve dopustno še oglaševanje z zastavami, ki ne oglašujejo lastne dejavnosti (zastave sponzorjev prireditve), vendar največ za obdobje treh mesecev.
8. člen 
(svetlobne naprave) 
Objekte za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.
Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih.
Osvetlitev mora biti v skladu z določili veljavnih predpisov.
9. člen 
(prenosljivi panoji) 
Prenosljivi panoji so velikosti največ do 2 m² oglasne površine.
Prenosljivi panoji za oglaševanje lastne dejavnosti se postavljajo na funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da ne ovirajo ali ogrožajo prometa na teh površinah.
Oglaševanje lastne dejavnosti je s prenosljivimi panoji dovoljeno samo v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov, in sicer po en pano na poslovni prostor.
Prenosljivi panoji se lahko uporabljajo tudi za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Rogaška Slatina ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
10. člen 
(čezcestni transparenti) 
Čezcestni transparent mora biti obešen horizontalno nad cestiščem na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Čezcestni transparent je lahko širok največ 8 m in visok 1 m, pri čemer je njegov spodnji rob dvignjen najmanj 5,5 m nad cestiščem. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala.
Za obešanje čezcestnih transparentov mora izbrani izvajalec pridobiti tudi soglasje upravljavca ceste, ki se izda v skladu z veljavnimi predpisi o cestah.
11. člen 
(zvočne naprave) 
Oglaševanje z zvočnimi objekti v Občini Rogaška Slatina je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev, v skladu z veljavnimi predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
12. člen 
(oglaševanje z baloni, premičnimi objekti in daljinsko vodenimi zračnimi vozili) 
Oglaševanje z baloni in premičnimi objekti je dovoljeno le ob večjih javnih prireditvah, pomembnih za občino, vendar največ za obdobje 14 dni.
Oglaševanje z daljinsko vodenimi zračnimi vozili (droni) je dovoljeno le izven območja nad prireditvenim prostorom in nad vsemi površinami, ki so kakorkoli funkcionalno povezani z javno prireditvijo (parkirišča, gostinski objekti, dostopi do prireditvenega prostora ipd.).
13. člen 
(plakatiranje) 
Plakati so lahko velikosti največ do 1 m² oglasne površine.
Oglaševanje s plakati je možno samo na stalnih plakatnih mestih, ki jih upravlja, namešča in odstranjuje izvajalec, pooblaščen s strani Občine Rogaška Slatina.
III. NAČIN OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
1. Lastno oglaševanje
14. člen 
(pomen) 
Lastno oglaševanje in označevanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, se lahko izvaja za oglaševanje lastne dejavnosti na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ali najemu ter v skladu s prostorskimi akti in s tem odlokom.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja občine.
Reklamni objekti iz tega člena niso predmet plačila občinske takse.
2. Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje
15. člen 
(zagotavljanje plakatnih mest) 
Za potrebe volilne kampanje mora Občina Rogaška Slatina brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju.
Občina brezplačno uporabo plakatnih mest zagotovi s postavitvijo posebnih, za volitve namenjenih enostranskih panojev.
16. člen 
(rok za priglasitev) 
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na plakatnih mestih na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih kampanj, z žrebanjem lokacij.
Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objaviti lokacije in pogoje iz prvega odstavka tega člena.
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva, razen če so na razpolago še prosta mesta. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
17. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
18. člen 
(soglasje lastnika nepremičnine) 
Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja mora organizator pridobiti le soglasje lastnika nepremičnine. Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja področna zakonodaja.
IV. MERILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV USMERJEVALNIH ZNAKOV IN REKLAMNIH OBJEKTOV 
19. člen 
(postavitev usmerjevalnih znakov) 
Možne lokacije za postavitev usmerjevalnih znakov za nekomercialno vodenje, ki ne pomenijo prometne signalizacije in prometne opreme na cestah ugotavlja pristojna služba občine, v skladu z veljavnimi predpisi in OPN ter OPPN oziroma strokovnimi podlagami.
20. člen 
(postavljanje reklamnih panojev) 
Za postavitev reklamnega panoja na območju Občine Rogaška Slatina mora zainteresirani subjekt pridobiti dovoljenje za oglaševanje. Dovoljenje izda pristojni organ občine v obliki odločbe. V postopku se preveri skladnost vloge s prostorskim aktom ali smernicami in tem odlokom.
Pogoji za pridobitev dovoljenja so:
– lokacija za postavitev oglaševanje v skladu z OPN in OPPN oziroma strokovnimi podlagami;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja;
– dokazilo o poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine v zadnjih treh letih;
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN oziroma tega odloka.
21. člen 
Dovoljenje za oglaševanje na območju Občine Rogaška Slatina se lahko pridobi po vrstah objektov za naslednje obdobje oglaševanja, in sicer:
a) za dobo dveh let:
– reklamni panoji,
– reklamni valji,
– vitrine,
– reklamne zastave in
– svetlobne naprave;
b) za čas trajanja prireditve:
– vsi začasni reklamni objekti;
c) za čas trajanja vzdrževanja ali gradnje:
– poslikave na platnih gradbenih odrov.
Dovoljenje za oglaševanje na območju Občine Rogaška Slatina se lahko pridobi tudi za nove tipe objektov za oglaševanje, ki morajo biti umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje, določene z OPN in OPPN oziroma strokovnimi podlagami.
22. člen 
Reklamne panoje se postavlja glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Reklamnih panojev ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima Občina Rogaška Slatina lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostale javne zgradbe.
23. člen 
(postavljanje vitrin) 
Vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami.
Vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve vitrine ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu,
Vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.
24. člen 
(dovoljenje) 
Za postavitev reklamnega objekta na območju Občine Rogaška Slatina, razen za primer lastnega oglaševanja iz 14. člena tega odloka, mora zainteresirani subjekt pridobiti dovoljenje za oglaševanje.
Dovoljenje izda pristojni organ občine v obliki upravne odločbe. V postopku se preveri proste lokacije in skladnost vloge s prostorskim aktom in tem odlokom.
25. člen 
(vloga za pridobitev lokacije za postavitev reklamnega objekta) 
Vloga za postavitev reklamnega objekta mora vsebovati:
– natančno navedbo lokacije predvidene postavitve (parcelna številka, k.o. in mesto postavitve) in
– podatke o vrsti in velikosti reklamnega objekta (opis in risbo).
Priloge k vlogi:
– soglasje upravljavca ceste, v primeru, da gre za postavitev v varovalnem pasu ceste;
– soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, če je objekt oziroma znak lociran v spomeniško-varstvenem območju;
– morebitna druga soglasja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi;
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz določb tega odloka in prostorskega akta in drugih predmetnih predpisov v izvajanju lokalne skupnosti, ugotovijo pristojne službe občine.
Če pogoji niso izpolnjeni se vloga zavrne.
26. člen 
(strokovne podlage) 
Do sprejema in uveljavitve OPN in OPPN ter določitve vrste objektov za oglaševanje in lokacij oziroma območij za njihovo postavitev, se usmerjevalni znaki in reklamni objekti iz 3. člena tega odloka postavljajo v skladu s strokovnimi podlagami, ki jih sprejme Občinski svet Občine Rogaška Slatina. Strokovne podlage so na vpogled pri pristojni službi občine.
Strokovne podlage za postavitev usmerjevalnih znakov in reklamnih objektov morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve,
– vrsto objekta,
– merila in pogoji za njihovo oblikovanje (nosilna konstrukcija, materiali),
– druge morebitne podatke glede postavitve objekta.
27. člen 
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– postaviti reklamni objekt za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka;
– uporabljati lokacije za posamezne vrste objektov za oglaševanje skladno z izdanim dovoljenjem in določili tega odloka;
– sama izvajati oglaševanje po tem odloku;
– označiti vsak objekt za oglaševanje s svojim logotipom;
– reklamne objekte redno vzdrževati, da z videzom ne kazijo okolice;
– poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela za poškodbo;
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za oglaševanje;
– plačevati občinsko takso, če je le-ta predpisana;
– zagotoviti občini plakatna mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje v skladu s tem odlokom;
– odstraniti objekt za oglaševanje najkasneje v roku petnajst dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za oglaševanje ali pogodbi;
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo.
Vsebina je izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, tudi v tujem jeziku.
28. člen 
(prepovedi) 
Na območju Občine Rogaška Slatina je prepovedano:
– postavljati reklamne objekte brez dovoljenja iz tega odloka ali v nasprotju z njim;
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje;
– poškodovati reklamne objekte;
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na reklamnih objektih;
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile;
– oglaševati na vozilih ali prikolicah ali drugih premičnih objektih ali na drug podoben način;
– oglaševati z daljinsko vodenimi zračnimi vozili (droni) neposredno v območju nad prireditvenim prostorom in nad vsemi površinami, ki so kakorkoli funkcionalno povezani z javno prireditvijo (parkirišča, gostinski objekti, dostopi do prireditvenega prostora ipd.);
– oglaševati z daljinsko vodenimi zračnimi vozili (droni) nad strnjenimi deli naselij, z najmanj desetimi stanovanjskimi zgradbami, ki tvorijo prostorsko celoto).
Postavljanje reklamnih objektov je prepovedano:
– v nasprotju s prostorskimi akti občine;
– v nasprotju s predpisi s področja cest;
– v javne parke, parkovne ureditve in parkirišča;
– na enostavne in nezahtevne objekte (kozolci, drvarnice);
– na drevesa, plotove in ulično pohištvo;
– na mesta, kjer bi postavitev zakrila javne objekte, obeležja ali javna obvestila;
– na drogove javne razsvetljave.
29. člen 
(izjeme) 
Ne glede na določbe tega odloka, je postavljanje reklamnih objektov, po pridobitvi dovoljenja pristojnega organa občine, dovoljeno:
– na športnih objektih in napravah;
– organizatorjem športnih in drugih prireditev, na območju prireditvenega prostora;
– upravljalcu smučišča na območju smučišča.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in niso predmet plačila občinske takse.
30. člen 
(taksa) 
Po tem odloku je zavezanec za plačilo takse stranka, ki pridobi dovoljenje za oglaševanje iz tega odloka in so izpolnjeni pogoji iz odloka, ki ureja občinske takse.
Takso je treba plačati, ko nastane taksna obveznost, to je od dneva postavitve objekta za oglaševanje.
Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta za oglaševanje.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
31. člen 
(pristojnost nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je tudi prekrškovni organ.
Na podlagi odločbe pristojnega organa je lastnik zemljišča oziroma objekta na katerem je reklamni predmet pritrjen, ki nima ustreznega dovoljenja, dolžan odstraniti vse reklamne objekte. V kolikor lastnik zemljišča na podlagi ustreznega pravnega posla dokaže drugega zavezanca, se določbe tega člena smiselno uporabljajo zoper tega zavezanca.
32. člen 
Medobčinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– če je plačana taksa za reklamni objekt,
– če je reklamni objekt postavljen, oziroma če se uporablja v skladu z izdanim dovoljenjem Občine Rogaška Slatina.
Pristojni medobčinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
– odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s pogoji v izdanem dovoljenju za oglaševanje,
– odredi, da se v roku, ki ga določi, odstranijo vsi elementi reklamnih objektov (vsebina oglasa, nosilna konstrukcija), za katere Občina Rogaška Slatina ni izdala dovoljenja,
– prepove oglaševanje, za katerega Občina Rogaška Slatina ni izdala dovoljenja, določenega v tem odloku.
33. člen 
(vodenje inšpekcijskega postopka) 
Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
34. člen 
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov) 
Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami tega odloka, se opravlja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega odloka ne zadrži njene izvršitve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
35. člen 
(globe) 
Z globo 1.500,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če postavi reklamni objekt brez dovoljenja iz 30. člena tega odloka;
– če postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem;
– če izvaja oglaševanje z reklamnimi objekti, ki niso izrecno navedeni v 3. členu tega odloka;
– če ravna v nasprotju s 34. členom tega odloka.
Z globo v znesku 400,00 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik (fizična oseba).
Z globo v znesku 400,00 evrov se lahko kaznuje tudi lastnik zemljišča, ki dopušča oglaševanje na svojem zemljišču v nasprotju z določili tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(legalizacija obstoječih reklamnih objektov) 
Za reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe tega odloka ne veljajo.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so nameščeni v skladu s tem odlokom, morajo njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, pridobiti dovoljenje iz 30. člena tega odloka v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka, če so postavljeni v skladu z določili tega odloka.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so jih njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.
Če jih osebe iz prejšnjega odstavka tega člena reklamnih objektov ne odstranijo v roku 6 mesecev, jih na njihove stroške odstrani občina oziroma od nje pooblaščeno podjetje.
37. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 42/07) in Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 79/07).
38. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2017-02
Rogaška Slatina, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.