Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2740. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2017, stran 7763.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 11. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2017
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.940.240
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.402.386
70
DAVČNI PRIHODKI
10.447.971
700 Davki na dohodek in dobiček
8.228.821
703 Davki na premoženje
1.895.150
704 Domači davki na blago in storitve
324.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.954.415
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.023.540
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
18.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.600
714 Drugi nedavčni prihodki
891.275
72
KAPITALSKI PRIHODKI
202.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
200.000
73
PREJETE DONACIJE
16.600
730 Prejete donacije iz domačih virov 
16.600
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
319.254
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
223.780
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
95.474
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.938.861
40
TEKOČI ODHODKI
3.918.328
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
767.250
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
115.400
402 Izdatki za blago in storitve
2.830.578
403 Plačila domačih obresti
105.100
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.104.220
410 Subvencije
282.650
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.816.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
450.750
413 Drugi tekoči domači transferi
1.554.020
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.399.813
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.399.813
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
516.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
258.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
258.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.998.621
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
99.933
50
ZADOLŽEVANJE
99.933
500 Domače zadolževanje
99.933
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
583.400
55
ODPLAČILA DOLGA
583.400
550 Odplačila domačega dolga
583.400
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.482.088
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–483.467
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.998.621
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.482.088
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 99.933 EUR, in sicer za investicije na področju cestnega prometa in infrastrukture«.
Dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Javno podjetje ENERGETIKA Ljubljana d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 384.000 EUR, in sicer:
za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
Javno podjetje SNAGA d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 192.000 EUR, in sicer:
za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2017.
Št. 410-490/2016-5
Medvode, dne 11. oktobra 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.