Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2738. Pravilnik o uporabi športnih objektov v Občini Log - Dragomer, stran 7760.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) ter v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi športnih objektov v Občini Log - Dragomer 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta pravilnik opredeljuje način uporabe športnih objektov, ki imajo status grajenega javnega dobra, in športne objekte, ki nimajo tega statusa, pogoje brezplačne uporabe in najema športnih objektov, upravičence do brezplačne uporabe in najema, obveznosti uporabnikov športnega objekta, nadomestilo za brezplačno uporabo in najemnino, postopek oddaje objekta v brezplačno uporabo in postopek oddaje objekta v najem.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo:
– Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine, vadbeni prostori in površine, ki niso posebej za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine pa so kot take določene v prostorskih aktih in so vključene v mrežo javnih športnih objektov in so lasti ter upravljanju Občine Log - Dragomer.
– Uporaba športnih objektov, ki imajo status grajenega javnega dobra, je uporaba, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsem za namen, za katerega je bil športni objekt zgrajen in se odda v brezplačno uporabo.
– Uporaba športnih objektov, ki nimajo statusa grajenega javnega dobra, je uporaba v javnem interesu za namen, za katerega je bil športni objekt zgrajen in se vsem pod enakimi pogoji odda v najem ali brezplačno uporabo.
– Brezplačna uporaba pomeni, da uporabnik, ki sklene pogodbo o brezplačni uporabi športnega objekta plača nadomestilo za brezplačno uporabo športnega objekta (obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranke dogovorita).
3. člen 
(prednostna uporaba športnih objektov) 
Prednostna uporaba športnih objektov je določena glede na stopnjo prioritete posameznega športnega programa.
I. prioriteta so programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih. Prednostna uporaba velja od 1. septembra do 26. junija, in sicer od ponedeljka do petka praviloma od 7. do 13. ure.
II. prioriteta so športna društva, ki izvajajo letni program športa. Znotraj druge prioritetne skupine pa je prednostna uporaba določena po naslednjem vrstnem redu:
– programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– programi kakovostnega in vrhunskega športa,
– programi interesnih športnih aktivnosti predšolskih, šolskih otrok ter otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– programi športne rekreacije.
III. prioriteta so športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa.
IV. prioriteta so športne aktivnosti, kulturne in druge prireditve društev, klubov, zavodov, organizacij, fizičnih in pravnih oseb ter raznih registriranih skupin.
4. člen 
(uporabniki športnih objektov) 
Uporabniki športnih objektov so:
– izvajalci obveznih športnih programov šolske športne vzgoje,
– izvajalci letnega programa športa Občine Log - Dragomer,
– druge pravne in fizične osebe.
5. člen 
(hišni red oziroma pravila uporabe športnega objekta) 
Občina Log - Dragomer določi hišni red oziroma pravila uporabe športnega objekta, ki imajo status javnega dobra.
Uporabnik športnega objekta, določi hišni red oziromapravila uporabe športnega objekta, ki nima statusa javnega dobra.
Uporabniki morajo v času uporabe športnega objekta spoštovati veljavni hišni red oziroma pravila uporabe športnega objekta.
6. člen 
(škoda povzročena na športnem objektu ali opremi, ki je del športnega objekta) 
Za povzročeno škodo na športnem objektu in opremi, ki je del športnega objekta v času uporabe športnega objekta, odgovarjajo uporabniki športnega objekta materialno, povzročeno škodo so dolžni povrniti ali odpraviti praviloma v roku treh dni od dneva povzročitve škode. O povzročeni škodi so dolžni takoj obvestiti Občino Log - Dragomer.
Uporabniki športnega objekta in opreme, ki je del športnega objekta, so dolžni pred začetkom uporabe oziroma vsakokratne uporabe športnega objekta in opreme preveriti njihovo stanje in takoj obvestiti Občino Log - Dragomer o morebitni njihovi poškodbi.
7. člen 
(urnik uporabe športnih objektov) 
Pri pripravi urnika uporabe športnih objektov je v zapisanem vrstnem redu potrebno upoštevati prednostno uporabo športnih objektov, določeno v 3. členu tega pravilnika, starostno skupino udeležencev športne aktivnosti, in sicer od najmlajše do najstarejše starostne skupine ter šport oziroma športno disciplino, ki jo aktivno izvaja uporabnik glede na namen športnega objekta.
Športni objekti se lahko uporabljajo praviloma do 22. ure od ponedeljka do nedelje.
Urnike uporabe športnih objektov, ki imajo status javnega dobra, določi Občina Log - Dragomer za koledarsko leto.
Urnike uporabe športnih objektov, ki nimajo status javnega dobra, določi vsakokratni uporabnik športnega objekta za koledarsko leto.
Veljaven urnik uporabe športnih objektov zavezanec za pripravo urnika javno objavi na spletni strani Občine Log - Dragomer.
II. ODDAJA UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV, KI NIMAJO STATUSA JAVNEGA DOBRA 
8. člen 
Športni objekt, ki nima statusa javnega dobra, se odda v najem ali v brezplačno uporabo v skladu z vsakokrat veljavnim predpisom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V primeru oddaje športnega objekta uporabniku v brezplačno uporabo podnajem ni dovoljen. Prav tako uporabnik ni upravičen do sredstev za plačilo najemnine športnega objekta na podlagi katerega koli drugega razpisa Občine Log - Dragomer.
Višina najemnine se določi na podlagi poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic, ki ga pripravi za to usposobljeni cenilec. Najemnina se usklajuje z rastjo življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Vsakokratni uporabnik športnega objekta, kateremu je bil športni objekt oddan v brezplačno uporabo, plača nadomestilo za uporabo, ki je opredeljeno v 10. členu tega pravilnika. Nadomestilo plača na način, kot je določen v 10. členu tega pravilnika.
Vsakokratni uporabnik športnega objekta, kateremu je bil športni objekt oddan v najem, plača poleg najemnine tudi nadomestilo za uporabo športnega objekta, ki je opredeljeno v 10. členu tega pravilnika. Najemnina in nadomestilo se plačuje mesečno, in sicer do 18. v mesecu za prihodnji mesec na podlagi izstavljenega računa.
V primeru, da uporabnik krši pogodbeno razmerje, ki ima za posledico enostransko odpoved pogodbe brez odpovednega roka s strani Občine Log - Dragomer, le-ta dve leti ne sme sodelovati pri postopkih razpolaganja s športnimi objekti Občine Log - Dragomer.
Sredstva, pridobljena na podlagi tega člena, se vodijo na ločeni proračunski postavki. Sredstva so namenska in se lahko porabijo za plačilo stroškov uporabe športnih objektov, dviga standarda pogojev za šport in investicijsko vzdrževanje.
III. ODDAJA UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV, KI IMAJO STATUS JAVNEGA DOBRA 
9. člen 
(javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo športnega objekta v brezplačno uporabo) 
Športne objekte, ki imajo status javnega dobra, se odda v brezplačno uporabo na podlagi javnega poziva. Javni poziv zbiranja ponudb se razpiše v mesecu juniju tekočega leta za prihodnje leto. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh in na oglasni deski Občine Log - Dragomer.
Predmet javnega poziva je oddaja terminov razpoložljivosti športnih objektov, ki imajo status javnega dobra v brezplačno uporabo. Objava javnega poziva zbiranja ponudb mora vsebovati kriterije, ki bodo poleg upoštevanja prednostne uporabe športnih objektov odločilni za izbor najkvalitetnejšega ponudnika. Kriteriji morajo biti sestavni del javnega poziva zbiranja ponudb.
Uporabnik športnega objekta ni upravičen do sredstev za plačilo najemnine športnega objekta na podlagi katerega koli drugega razpisa Občine Log - Dragomer.
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o brezplačni uporabi športnega objekta. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dneh po predložitvi pogodbe v podpis, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.
V primeru, da uporabnik krši pogodbeno razmerje, ki ima za posledico enostransko odpoved pogodbe brez odpovednega roka s strani Občine Log - Dragomer, le-ta dve leti ne sme sodelovati pri javnem pozivu zbiranja ponudb za oddajo športnega objekta v brezplačno uporabo.
Javni poziv se zaključi z oddajo vseh terminov razpoložljivosti športnih objektov. Prvo odpiranje ponudb bo 14 dni po objavi javnega poziva. Vsako naslednje odpiranje vlog za preostale termine razpoložljivosti športnih objektov bo vsakega 15. v mesecu do oddaje vseh terminov.
Dodeljeni termini se med letom po posameznih dnevih ne spreminja, lahko pa se dodeljen termin odpove v celoti za preostanek leta in tako ponovno postane predmet obstoječega ali novega javnega poziva.
10. člen 
(nadomestilo za brezplačno uporabo športnega objekta) 
Nadomestilo za brezplačno uporabo športnega objekta je nadomestilo, ki zajema obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranke dogovorita v pogodbi.
Nadomestilo se plačuje mesečno, in sicer do 18. v mesecu za prihodnji mesec na podlagi izstavljenega računa. Višina nadomestila se določi sorazmerno številu dni oziroma številu ur uporabe športnega objekta.
Nadomestilo se ne zaračuna v primeru uporabe športnega objekta za prireditve, katerih organizator ali soorganizator je Občina Log - Dragomer.
Višino nadomestila določi župan s sklepom na podlagi stroškov preteklega leta.
Sredstva, pridobljena na podlagi tega člena, se vodijo na ločeni proračunski postavki. Sredstva so namenska in se lahko porabijo za plačilo stroškov uporabe športnih objektov.
IV. ODDAJA UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PRIREDITVE
11. člen 
Uporabniki, ki so dobili pravico uporabe športnih objektov na podlagi 7. in 8. člen tega pravilnika, so dolžni ne glede na določila sklenjene najemne pogodbe ali pogodbe o brezplačni uporabi zagotoviti na podlagi pisne zahteve Občine Log - Dragomer razpoložljivost športnega objekta za športne, kulturne in druge prireditve ter dogodke širšega pomena. Pisna zahteva mora biti uporabniku posredovana najmanj sedem dni pred pričetkom prireditve. V teh primerih Občina Log - Dragomer ne zagotavlja nadomestnih terminov.
Najemnina in nadomestilo za uporabo športnega objekta se uporabnikom iz prejšnjega odstavka tega člena sorazmerno zmanjša glede na število dni, ko so morali zagotoviti razpoložljivost športnega objekta.
12. člen 
Zainteresirani organizator prireditve mora podati pisno vlogo za uporabo športnega objekta najmanj 30 dni pred dnevom izvedbe prireditve.
Občina Log - Dragomer odloči o uporabi športnega objekta v roku sedmih dni in sklene z zainteresiranim uporabnikom pogodbo o najemu športnega objekta ali pogodbo o brezplačni uporabi športnega objekta, v kateri se določi namen in pogoji uporabe ter višina najemnine in/ali nadomestila za uporabo športnega objekta. Višina nadomestila se določi v skladu z 10. členom tega pravilnika.
Organizatorji prireditve morajo ravnati v skladu z veljavnim hišnim in požarnim redom športnega objekta ter v skladu z relevantno veljavno zakonodajo.
V. ODPOVED POGODBE O NAJEMU ŠPORTNEGA OBJEKTA ALI POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI ŠPORTNEGA OBJEKTA 
13. člen 
Pogodba o najemu športnega objekta ali pogodba o brezplačni uporabi športnega objekta se lahko z uporabnikom športnega objekta odpove pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita Občina Log - Dragomer in uporabnik.
Pogodbo lahko Občina Log - Dragomer enostransko brez odpovednega roka odpove v naslednjih primerih:
– če uporabnik kljub pisnemu opozorilu še naprej krši določila hišnega reda športnega objekta, določila pogodbe o najemu športnega objekta ali pogodbe o brezplačni uporabi športnega objekta in druge predpise,
– če uporabnik kljub opominu ne plača računa izdanega na podlagi 8. in/ali 10. člena tega pravilnika,
– če uporabnik ne uporablja športnega objekta v terminih/obdobju, za katerega je sklenil pogodbo.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Športne objekte, ki imajo status javnega dobra, se odda v tekočem letu v brezplačno uporabo na podlagi javnega poziva. Javni poziv zbiranja ponudb se razpiše v treh mesecih od veljavnosti tega pravilnika. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh in na oglasni deski Občine Log - Dragomer.
15. člen 
Občina Log - Dragomer sprejme hišni red oziroma pravila uporabe posameznega športnega objekta, ki imajo status javnega dobra v roku treh mesecev od veljavnosti tega pravilnika.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-7/2016
Dragomer, dne 27. septembra 2017
 
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.