Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2737. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 311 Zalog, stran 7759.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 311 Zalog 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 311 Zalog (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in načrtovani programi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je obravnavano območje, za katero je predvidena izdelava OPPN, namenjeno gospodarskim dejavnostim.
Območje OPPN je danes nepozidano, z izjemo posameznih stanovanjskih hiš. Večinoma ga sestavljajo vrtički, polja, travniki in gozdni sestavi.
V območju je načrtovan logistično distribucijski center, poslovni center in trgovina v skupni velikosti približno 65.000 m2 BTP. Obstoječe stanovanjske hiše so v končni fazi izgradnje gospodarske cone namenjene rušenju. Na vzhodnem delu območja se bo ohranilo pretežni del obstoječih gozdnih sestojev. Del gozdnih sestojev, v katere se posega z načrtovanimi programi, se bo nadomestilo z novimi na zahodnem delu območja. Oboje se bo urejalo kot površine z izrazito socialno funkcijo in v navezavi na poselitvena območja v soseščini. Načrtovanim programom je treba zagotoviti vso potrebno prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Polje in v katastrski občini Kašelj ter leži vzhodno od naselja Polje in severno od naselja Zgornji Kašelj. Na južni strani sega do Zaloške ceste, na vzhodni strani meji na gospodarsko cono Petrol, na zahodni strani sega do Milčetove poti, na severni strani pa meji na območje železniških tirov.
V območje OPPN je zajeta enota urejanja prostora EUP PO-723. Velikost območja OPPN je približno 203.000 m² in se v času priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana;
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
9. Javna razsvetljava d.d.;
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
12. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN, vključno s pripravo strokovnih podlag, financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-12/2012-44
Ljubljana, dne 3. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.