Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2736. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del), stran 7758.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del) 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 206 Regentova (del) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del) (Uradni list RS, št. 64/15 in 16/17 – avtentična razlaga). Pripravljen je bil tudi na osnovi investicijskih namer tedanjih lastnikov oziroma investitorjev v območju. Od tedaj se je lastniška struktura v delu območja spremenila, s tem pa deloma tudi investicijska namera v severnem delu območja – prostorska enota PE1. Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN, ki jih je posredoval investitor oziroma lastnik dela območja, zadevajo pretežno manjše spremembe in dopolnitve zasnove območja, tipologije, višin, oblikovanja stavb in njihovih fasad ter urejanja zunanjih površin.
V pripravi so tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.), del katerih se nanaša na obravnavano območje sprememb in dopolnitev OPPN.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava območje prostorske enote PE1.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
15. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
16. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
17. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
18. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
19. Telemach d.o.o.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN sta spremenjena investicijska namera in strokovna rešitev prostorske ureditve.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden eno leto po začetku priprave akta, ob čemer je uveljavitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del nujen pogoj za uveljavitev dela sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-29/2016-21
Ljubljana, dne 3. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.