Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2732. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici, stran 7755.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US RS, 76/14 – odločba US RS in 14/15 – ZUUJFO), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Župan Občine Krško, dne 2. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN) 
Za naselje Brestanica-Dorc je bil v letu 1991 sprejet zazidalni načrt (Uradni list RS, št. 24/91; 141/04 spremembe in dopolnitve). Ker izvedeno stanje stanovanjske pozidave nad naseljem Dorc (vzhodni del) odstopa od načrtovane oziroma ni bilo v celoti realizirano, se je pristopilo k analizi prostora ter izdelavi strokovnih podlag z variantnimi rešitvami zasnove tega območja (izdelal Region d.o.o. Brežice). Izbrana variantna rešitev (varianta 4) je strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(okvirno območje SDZN) 
Območje SDZN obsega zemljišča, ki so z zazidalnim načrtom predvidena za individualno stanovanjsko gradnjo nad naseljem Dorc, Na severu meji na kmetijske površine ob lokalni cesti, na vzhodu na obstoječo pozidavo, na jugu na kmetijska zemljišča ter na zahodu na obstoječo pozidavo v naselju Dorc. Velikost območja je cca. 2,9 ha in sega na parcele št.: 573/5, 371/10, 601, 374/3, *195, 376, 395, 369/1, 397/10, 397/12, 397/1, 407/2 vse v k.o. Brestanica ter na parcele št.: 49, 29/1, 51, 52/1, 53, *6, 55, 628/1, 126/4, 626/1, 626/2, 125, 127/1, 626/5, 126/1, 118/4, 118/2, 118/3, *10, 128/1, 128/2, 131/1, *11, *12/1, 134, 135/2, 126/3, 131/1, *140, 140/2, 139, *17, 140/1 vse v k.o. Stolovnik. Del zemljišč je v lasti občine Krško, del v privatni lasti.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in izbrane variantne rešitve v okviru izdelanih strokovnih podlag, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDZN bo, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza / aktivnosti
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDZN
Oktober 2017
Izvedba JN ter izbor načrtovalca SDZN
Oktober 2017
Izdelava osnutka SDZN
December 2017
Pridobitev smernic in odločbe glede CPVO
Januar 2018
Izdelava dopolnjenega osnutka SDZN
Marec 2018
Javna razgrnitev z javno obravnavo v času razgrnitve
April, maj 2018
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
Maj 2018
Izdelava predloga SDZN
Junij 2018
Pridobitev mnenj k predlogu SDZN
Julij 2018
Izdelava usklajenega predloga SDZN
Avgust 2018
Sprejem usklajenega predloga SDZN 
na seji Občinskega sveta
September 2018
Objava Odloka v Uradnem listu RS
Oktober 2018
Izdelava končnega dokumenta
Oktober 2018
Navedene faze ter roki predstavljajo okvirno oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SDZN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo SDZN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave SDZN. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SDZN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode),
5. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
6. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
8. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
9. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
V postopku SDZN sodeluje tudi Krajevna skupnost Brestanica, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam. V kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznosti financiranja SDZN) 
Naročnik, investitor in pripravljavec SDZN je Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2017 in 2018. Načrtovalec bo izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDZN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (trije izvodi) in digitalni obliki (pet izvodov), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-17/2017-O502
Krško, dne 2. oktobra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.