Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2729. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036), stran 7754.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 28. 9. 2017, sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036) 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Javni zavod Poklicna gasilska enota (v nadaljevanju PGE) Krško opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občine Krško. Z razvojem enote in prevzemom novih nalog so postale prostorske zmogljivosti premajhne in že moteče vplivajo na izvajanje nalog. Zaradi navedenega je potrebno obnoviti in dozidati obstoječi objekt ter urediti zunanje površine. Občinski svet Občine Krško je zato v maju 2017 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško, ki ga je izdelal MV biro, Marija Vlahušić s.p. v januarju 2017.
Območje PGE Krško se nahaja na Vidmu, ob stičišču prometnih poti ter območju podjetja Vipap Krško. Po namenski rabi je opredeljeno za druge centralne dejavnosti mesta ter prometne površine. Nahaja se v enoti urejanja prostora KRŠ 103, njegova razširitev pa je predvidena tudi na območju enote urejanja prostora KRŠ 036.
Območje PGE predstavlja prostorsko funkcionalno celoto, zato se pristopi k izdelavi OPPN, na podlagi pogojev in usmeritev, podanih v 110. in 198. členu odloka o OPN ter v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
Območje OPPN je na levem bregu reke Save, na Vidmu, ob stičišču cest ter območju podjetja Vipap Krško in območju bivšega bazena. V delu meji tudi na posamezne že obstoječe stanovanjske stavbe. OPPN obsega: »območje 1« (obstoječ objekt PGE s predvideno dozidavo) + »območje 2« (umestitev vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev na območje bivšega bazena). Območje urejanja z OPPN tako obsega EUP KRŠ 036 ter del EUP KRŠ 103, v skupni velikosti cca 1,7 ha.
»Območje 1« obsega zemljišča (v celoti ali delu) s parcelnimi številkami: 207/1, 207/4, 207/5, 207/6, 208/5, 208/8, 208/10 in 851, vse k.o. Stara vas, v skupni velikosti cca 0,5 ha. »Območje 2« obsega zemljišča (v celoti ali delu) s parcelnimi številkami: 857, 858, 859, 889/1, 889/2, 889/3, 891, 951/3 in 951/4, vse k.o. Stara vas, v skupni velikosti cca 1,2 ha.
V postopku izdelave OPPN je možna sprememba meje OPPN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, idejne arhitekturne zasnove za center PGE Krško ter umestitev poligona, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza / aktivnosti
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN 
September, oktober 2017
Izvedba JN ter izbor načrtovalca OPPN ter izvajalca geodetskega načrta
September, oktober 2017
Izdelava osnutka OPPN
November 2017
Pridobitev smernic in odločbe 
o CPVO
December 2017
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Februar 2018
Javna razgrnitev z javno obravnavo v času razgrnitve
Marec, april 2018
Priprava stališč do pripomb 
in predlogov javnosti
April 2018
Izdelava predloga OPPN
Maj 2018
Pridobitev mnenj k predlogu OPPN
Junij 2018
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Julij 2018
Sprejem usklajenega predloga OPPN na seji Občinskega sveta
September 2018
Objava odloka v Uradnem listu RS
September 2018
Izdelava končnega dokumenta
Oktober 2018
Navedene faze ter roki predstavljajo okvirno oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave OPPN. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode),
4. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
5. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
7. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
8. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Naročnik, investitor in pripravljavec OPPN je Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2017 in 2018. Načrtovalec bo izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (trije izvodi) in digitalni obliki (pet izvodov), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-14/2017-O502
Krško, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.