Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2728. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev »Centralnega parka Koper«, stran 7751.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev »Centralnega parka Koper« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev »Centralnega parka Koper« (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo celovito uredilo območje dela prostorske enote KC-52 in KC-50, ki sedaj predstavlja degradirano urbano območje znotraj mesta Koper.
Z OPPN se območje strukturno in funkcionalno dopolni tako, da se območje nameni ureditvi centralnega parka Koper. Načrtuje se nove zelene površine, ki bodo prepoznavne kot bistvene za potrebe ljudi, živali in rastlin v mestu ter za ohranjanje oziroma izboljšanje prepoznavnosti in strukture mesta. Centralni park Koper bo kot zelena površina mesta imel več funkcij, od oblikovne, estetske in reprezentančne, družbene, rekreacijske, ekološke do produkcijske funkcije.
Pri načrtovanju zelenih površin centralnega parka bo potrebno posebno pozornost posvetiti potrebam otrok, mladostnikov, starejših prebivalcev ter ljudi s posebnimi potrebami.
Z OPPN se zagotovi ustrezna členitev grajene strukture in ločevanje posameznih karejev različne pretežne namembnosti. Območje centralnega parka Koper se tudi ustrezno komunalno opremi.
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
Določba 54. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91, Uradni list RS, št. 16/07, 39/2007, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15) opredeljuje, da je na območju planskih celot KC-48, KC-49, KC-50 in delu KC-52 potrebna izdelava OPPN.
4. 
Območje OPPN 
Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel št. 1567/36, 1567/38, 1570/15, 1570/111, 1570/112, 1570/113, 1570/114 vse k.o. 2605 Koper.
Veljavni planski akti Mestne občine Koper določajo namensko rabo ureditvenega območja OPPN. Namenska raba parcel znotraj ureditvenega območja OPPN je ureditveno območje za poselitev, podrobnejša namenska raba pa je območje za centralne dejavnosti (KC-52 in KC-50).
Na podlagi 56.a člena ZPNačrt se z OPPN spreminja tudi podrobnejše namenska raba prostora, in sicer iz območja za centralne dejavnosti v območje za rekreacijo in urbano zelenje.
Na podlagi 57. člena ZPNačrt je Občinski svet Mestne občine Koper na 24. seji dne 21. 9. 2017 sprejel Sklep o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena ZPNačrt o spremembi podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev »Centralnega parka Koper«.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01) so območja za rekreacijo in urbano zelenje prednostno namenjena javnim mestnim zelenim površinam, rekreaciji v naravnem okolju ali drugim odprtim površinam.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira Mestna občina Koper, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-18/2017
Koper, dne 27. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
Po pooblasilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, n. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione del »Parco centrale di Capodistria« 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione del »Parco centrale di Capodistria« (nel seguito PRPC).
Stato di cose presenti e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
Mediante il PRPC verrà sistemata, nella sua interezza, l'area delle unità territoriali contrassegnate come KC-52 e KC-50, che al momento rappresenta un'area urbana in stato di degrado all'interno della città di Capodistria.
Mediante il PRPC, l'area viene strutturalmente e funzionalmente integrata, destinandola alla sistemazione del parco centrale di Capodistria. Si pianificano nuove superfici verdi, che risulteranno essenziali per le necessità delle persone, degli animali e delle piante della città e che preserveranno ovvero miglioreranno la riconoscibilità e la struttura della città. Il Parco centrale di Capodistria rivestirà, quale area verde cittadina, sarà polifunzionale, dal punto di vista della forma, dell’estetica, della rappresentatività, della società, delle attività ricreative, dell’ecologia e della produzione.
La progettazione delle aree verdi destinate al parco centrale deve prestare particolare attenzione alle esigenze di bambini, giovani, anziani e persone portatrici di handicap.
Mediante il PRPC si garantisce l'appropriata articolazione delle strutture costruite e la distinzione tra luoghi nonché la differente destinazione d'uso prevalente. Nell'area del Parco centrale di Capodistria si effettuano inoltre opere d'urbanizzazione adeguate.
Basi giuridiche per la predisposizione del PRPC 
Le basi giuridiche per la predisposizione del PRPC sono le seguenti:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/99 33/01, Gazzetta uff. Della RS, n. 96/04, 97/04 e 79/09)
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino uff., n. 29/91, Gazzetta uff. Della RS, n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
La disposizione dell'articolo 54 del Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino uff., n. 29/91, Gazzetta uff. Della RS, n. 16/07, 39/2007, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15) determina che negli ambiti territoriali dei comparti KC-48, KC-49, KC-50 e parzialmente KC-52 è obbligatoria la predisposizione del PRPC.
Zona d'intervento del PRPC 
La zona d'intervento del PRPC comprende le particelle, o parti di esse, numerate 1567/36, 1567/38, 1570/15, 1570/111, 1570/112, 1570/113, 1570/114 tutte c.c. 2605 Capodistria.
Gli atti di panificazione del territorio in vigore del Comune città di Capodistria definiscono la destinazione d'uso della zona del PRPC. La destinazione d'uso delle particelle nella zona d'intervento del PRPC è l'urbanizzazione, la destinazione d’uso particolareggiato è la zona per le attività comuni. (KC-52 e KC-50).
In virtù dell'articolo 56 della Legge sulla pianificazione territoriale, con il PRPC viene modificata la destinazione d'uso particolareggiata dell'area, da area destinata alle attività comuni in area per le attività ricreative e il verde urbano.
In virtù dell'articolo 57 della Legge sulla pianificazione territoriale, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la sua 24esima seduta tenutasi in data 21 settembre 2017, ha approvato la Delibera sulla verifica preliminare dell’adempimento delle condizioni come da comma 1 dell'articolo 56a della Legge sulla pianificazione territoriale per la modifica della destinazione d’uso particolareggiata mediante il Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione del »Parco centrale di Capodistria«.
Visto il Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 33/01) le aree per le attività ricreative e il verde urbano sono destinate ad aree pubbliche cittadine a verde, ad attività ricreative in un ambiente naturale e ad altri spazi all’aperto.
Nella zona d'intervento possono includersi anche le aree limitrofe, qualora nell'ambito degli approfondimenti tecnici e delle linee guida rilasciate dagli enti predisposti alla sistemazione del territorio si constatasse che ciò sia necessario per giungere a soluzioni ambientali e funzionali più vantaggiose.
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche 
Il pianificatore, nel predisporre il PRPC, si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direzione per la gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare e dei fiumi dell’Adriatico, Via del porto 12, Capodistria
– beni naturali:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana
– rete stradale:
Ministero delle infrastrutture, Direzione della RS per le infrastrutture, Tržaška cesta 19, Lubiana
Comune città di Capodistria, Ufficio per i servizi pubblici ed il traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– approvvigionamento con l'acqua:
Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– distribuzione dell'energia elettrica:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana.
Vengono inseriti anche altri enti qualora, durante la predisposizione del documento, ciò risultasse necessario.
Tempi di predisposizione del PRPC 
La predisposizione del PRPC verrà realizzata nel rispetto delle scadenze definite nella Legge sulla pianificazione territoriale. Qualora il Ministero competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, nella predisposizione vengono rispettate anche tutte le scadenze prescritte dalla Legge sulla tutela dell’ambiente.
Obblighi riferiti alla predisposizione del PRPC 
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, la procedura di predisposizione ed accoglimento dell'atto viene gestita dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio. La predisposizione del PRPC viene finanziata dal Comune città di Capodistria, il quale stipula a tale fine un contratto con il pianificatore; quest’ultimo deve possedere i requisiti per la pianificazione del territorio, prescritti dalla legge.
Pubblicazione della delibera sulla predisposizione ed entrata in vigore 
La delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-18/2017
Capodistria, 27 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.