Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper, stran 7745.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper 
Št. 014-10/2015
Koper, dne 22. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17)ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03, Uradni list RS, št. 123/04 in 24/15) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper«.
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Koper (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper (v nadaljevanju: zavod) za upravljanje, urejanje, vzdrževanje športnih in drugih objektov ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa v Mestni občini Koper, predvsem z namenom izvajanja nacionalnega programa športa.«
3. člen 
V prvem odstavku 2. člena se v imenu zavoda za besedo »šport« črta besedilo »in mladino«.
V drugem odstavku se za besedilom »lo Sport« črta besedilo »e la gioventù«.
4. člen 
Besedilo 3.a člena se črta.
5. člen 
Besedilo tretjega odstavka 4. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
6. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod lahko upravlja z objekti, ki so s sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper določeni kot javni športni objekti občinskega pomena in z objektih na katerih ima lastninsko pravico ustanoviteljica. Sklep o prenosu objektov v upravljanje zavodu sprejme župan.«
V drugem odstavku se besedilo »s športom in mladino« nadomesti z besedilom »z dejavnostjo zavoda«.
7. člen 
V 6. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »programov« pred podpičjem doda beseda »športa«.
V deseti alineji prvega odstavka se besedilo »in izvajanje« nadomesti z besedo »izvajanja«.
Besedilo drugega odstavka se črta.
Besedilo prve alineje tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– upravlja z objekti v skladu z določili 5. člena tega odloka;«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen 
V prvem stavku 8. člena se besedilo »z objekti« nadomesti z besedilom »s športnimi objekti«.
V šesti alineji se pred besedo »objektih« doda beseda »športnih«.
9. člen 
Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
18.110 
Tiskanje časopisov
18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.101 
Restavracije in gostilne
56.103 
Slaščičarne in kavarne
56.104 
Začasni gostinski obrati
56.300 
Strežba pijač
58.110 
Izdajanje knjig
58.130 
Izdajanje časopisov
58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
58.190 
Drugo založništvo
59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 
Kinematografska dejavnost
59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
68.320 
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
69.200 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 
Fotografska dejavnost
74.300 
Prevajanje
77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220 
Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
78.100 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.110 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.120 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.010 
Umetniško uprizarjanje
90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.110 
Obratovanje športnih objektov
93.120 
Dejavnost športnih klubov
93.130 
Obratovanje fitnes objektov
93.190 
Druge športne dejavnosti
93.291 
Dejavnost marin
93.299 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.040 
Dejavnosti za nego telesa«.
10. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov:
– 3 predstavnike ustanoviteljice;
– 1 predstavnika delavcev zavoda;
– 1 predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper.«.
11. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper imenuje župan na podlagi javnega poziva, ki ga pripravi in izvede strokovna služba ustanovitelja.«.
12. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine Koper, iz državnega proračuna, iz evropskih razpisov, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, sponzorskimi sredstvi ter iz drugih virov.«.
13. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se črta besedilo »in programa mladine«.
14. člen 
V 26. členu se za besedo »športa« črta besedilo »ter programa mladine«.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
Mandat člana sveta zavoda predstavnika mladine preneha z 31. 12. 2017.
Določba 10. člena teh sprememb in dopolnitev odloka se začne uporabljati s potekom mandata dosedanjih članov sveta.
16. člen 
Svet zavoda mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka sprejeti in uskladiti Statut zavoda v skladu z določili tega odloka. Do sprejema le-tega, zavod uporablja Statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
Ostale splošne akte zavoda je potrebno uskladiti z določbami tega odloka v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 014-10/2015
Koper, dne 21. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico per lo sport e la gioventù del Comune città di Capodistria 
N. 014-10/2015
Capodistria, 22 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – decisione CC), in virtù dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), ai sensi dell’articolo 44 della Legge sullo sport (Gazzetta uff. della RS, n. 29/17), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 settembre 2017, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico per lo sport e la gioventù del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico per lo sport e la gioventù del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 33/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 123/04 e 24/15), il titolo del decreto viene modificato e recita come segue:
“Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria”.
Articolo 2 
Il testo del primo comma dell’articolo 1 viene modificato come segue:
“Con il presente decreto il Comune città di Capodistria (in seguito nel testo: il fondatore) costituisce l’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria (in seguito nel testo: l’ente) per l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi e di altre strutture nonché per l’attuazione dei lavori amministrativi, professionali, organizzativi, tecnici e di altro genere in ambito dello sport sul territorio del Comune città di Capodistria al fine di realizzare il programma nazionale dello sport.”
Articolo 3 
Nel primo comma dell’articolo 2, nel nome dell’ente dopo la parola “šport” si depennano le parole “in mladino”.
Nel secondo comma dopo la parola “sport” si depennano le parole “e la gioventù”.
Articolo 4 
Il testo dell'articolo 3a si depenna.
Articolo 5 
All’articolo 4 è depennato il terzo comma.
L'attuale quarto comma diventa il terzo comma.
Articolo 6 
Il primo comma dell'articolo 5 è modificato e recita come segue:
“L’ente ha la facoltà di gestire le strutture ritenute impianti sportivi di rilevanza comunale, a norma della deliberazione sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria e le strutture di proprietà del fondatore. La deliberazione sul trasferimento delle strutture in gestione dall’ente è approvata dal sindaco.”
Nel secondo comma il testo “con lo sport e la gioventù” viene sostituito con il testo “con le attività dell'ente”.
Articolo 7 
Nel primo comma dell'articolo 6, al primo alinea si aggiunge dopo la parola “programmi” la parola “sportivi”.
Al decimo alinea del primo comma il testo “e l'attuazione” si sostituisce con il testo “dell'attuazione”.
Il testo del secondo comma si depenna.
Il testo del primo alinea del terzo comma è modificato e recita come segue:
“–gestisce gli impianti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5 del presente decreto;”.
L'attuale terzo comma diventa il secondo comma.
Articolo 8 
Al primo comma dell'articolo 8 il testo “con gli impianti” viene sostituito con il testo “con gli impianti sportivi”.
Al sesto alinea si aggiunge dopo la parola “impianti” la parola “sportivi”.
Articolo 9 
Il testo dell'articolo 9 è modificato e recita come segue:
“Le attività dell’ente secondo il Regolamento sulla classificazione standard della attività (Gazzetta uff. della RS, n. 69/07 e 17/08) sono:
18.110
Stampa di giornali
18.200
Riproduzione di incisioni e registrazioni
47.990
Vendita al dettaglio all’esterno di negozi, bancarelle e mercati
56.101
Ristoranti e trattorie
56.103
Pasticcerie e caffè
56.104
Servizi di ristorazione occasionale
56.300
Mescita di bevande
58.110
Edizione di libri
58.130
Edizione di quotidiani
58.140
Edizione di riviste e periodici
58.190
Altra editoria
59.110
Produzione di film, di video e programmi televisivi
59.120
Attività di post-produzione di film, di video, di programmi televisivi
59.130
Distribuzione di film, filmati video e programmi televisivi
59.140
Attività cinematografica
59.200
Registrazione e pubblicazione di registrazioni sonore e di musiche
68.200
Affitto di beni immobili propri
68.320
Amministrazione di immobili per conto terzi
69.200
Contabilità, attività di contabilità, attività di revisione, consulenza fiscale
73.200
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.100
Progettazione, arredamento e decorazione
74.200
Attività fotografiche
74.300
Traduzione
77.210
Noleggio e affitto di attrezzature sportive
77.220
Noleggio di videocassette e dischi
77.290
Noleggio e affitto di altri beni di largo consumo
78.100
Attività di ricerca del lavoro
79.120
Attività di organizzazione viaggi
79.900
Prenotazioni ed altri di servizi connessi ai viaggi
82.110
Offerta di servizi d'ufficio
82.190
Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività d’ ufficio
82.300
Organizzazione di mostre, fiere, meeting
82.990
Altri servizi non classificati di supporto alle imprese
84.120
Regolazione sanitaria, dell’istruzione, della cultura e degli altri servizi sociali esclusa l’assicurazione sociale obbligatoria
85.510
Istruzione, formazione e abilitazione nel campo dello sport e della ricreazione
85.520
Istruzione, formazione e abilitazione in ambito della cultura e dell’arte
85.590
Altri servizi di istruzione, formazione e abilitazione
90.010
Arte dello spettacolo
90.020
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.040
Gestione di strutture artistiche
93.110
Gestione di impianti sportivi
93.120
Attività di club sportivi
93.130
Gestione di strutture per fitness
93.190
Altre attività sportive
93.291
Attività delle marine
93.299
Attività ricreative per il tempo libero
96.040
Attività per la cura del corpo”.
Articolo 10 
Il testo del primo comma dell'articolo 11 è modificato e recita come segue:
“L’ente è gestito dal consiglio dell’Ente che conta 5 membri:
– 3 rappresentanti del fondatore;
– 1 rappresentante dei dipendenti dell’Ente;
– 1 rappresentante degli esecutori del programma sportivo annuale nel Comune città di Capodistria”.
Articolo 11 
Il terzo comma dell'articolo 12 è modificato e recita come segue:
“Il rappresentante degli esecutori del programma sportivo nel Comune città di Capodistria è nominato dal sindaco in base ad un pubblico invito preparato ed eseguito dal servizio professionale del fondatore.”
Articolo 12 
Il testo dell'articolo 20 è modificato e recita come segue:
“L'ente ricava i fondi per l'attuazione delle sue attività dal bilancio del Comune città di Capodistria, dal bilancio di Stato, dai bandi europei, mediante la vendita di prodotti e servizi sul mercato, da donazioni, mezzi offerti dagli sponsor e da altre fonti.”
Articolo 13 
Nel terzo comma dell'artico 22 si depenna il testo “e il programma dei giovani”.
Articolo 14 
Nell'articolo 26 dopo la parola “sport” si depenna il testo “e il programma dei giovani”.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Articolo 15 
Il mandato del rappresentante della gioventù nel consiglio dell'ente termina il 31 dicembre 2017.
La disposizione di cui all'articolo 10 di tali modifiche ed integrazioni si applica in seguito alla scadenza del mandato degli attuali consiglieri.
Articolo 16 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il consiglio dell'ente deve accogliere e adeguare lo Statuto alle disposizioni del presente atto. Nel periodo antecedente all'accoglimento del medesimo, l'ente si avvale dello Statuto e di altri atti generali in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni che sono in contrasto con il presente atto.
I rimanenti atti generali dell'ente devono essere adattati alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Articolo 17 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a partire dal 1º gennaio 2018.
N. 014-10/2015
Capodistria, 21 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.