Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, stran 7743.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper 
Št. 845-12/2017
Koper, dne 22. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper 
1. člen 
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Uradni list RS, št. 61/04) se beseda »direktor« nadomesti z besedilom »direktor – poveljnik«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
C 33.120 – popravila strojev in naprav
C 33.190 – popravila drugih naprav
G 45.200 – vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 46.690 – trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G 47.789 – druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H 49.410 – cestni tovorni promet
H 50.200 – pomorski tovorni promet
L 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje
O 84.250 – zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost samo s soglasjem ustanovitelja.«
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor – poveljnik in
– strokovni svet.«
4. člen 
Črta se šesta alinea drugega odstavka 6. člena.
5. člen 
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Direktor – poveljnik opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela.«
Besedilo četrtega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Za direktorja – poveljnika je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, pogoje določene v zakonu, ki ureja področje gasilstva, in druge pogoje določene v statutu zavoda in aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«
6. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Direktor – poveljnik organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, organizira in vodi strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Ostale naloge in pristojnosti direktorja – poveljnika podrobneje urejata statut zavoda in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Direktor – poveljnik sklepa vse pogodbe v imenu in za račun zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnim soglasjem pristojnega organa in se nanašajo na:
– pogodbe o nakupu ali odtujitvi nepremičnin,
– opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanovitelja,
– zadolževanje.
V odsotnosti direktorja – poveljnika, ga za opravljanje tekočih poslov zavoda nadomešča zaposleni v zavodu, ki ga za to direktor – poveljnik pisno pooblasti. V pisnem pooblastilu se določi vsebino, obseg in trajanje pooblastila.«
7. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za obravnavo in odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru dejavnosti brigade ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet vodi direktor – poveljnik.
Sestava, naloge in delovanje strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 845-12/2017
Koper, dne 21. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico squadra dei vigili del fuoco di Capodistria 
N. 845-12/2017
Capodistria, 22 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – decisione CC), dell’articolo 12 della Legge sul servizio dei vigili del fuoco (Gazzetta uff. della RS, n. 113/05 – testo unico ufficiale), della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 settembre 2017, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico squadra dei vigili del fuoco di Capodistria 
Articolo 1 
In tutto il testo del Decreto sulla fondazione dell’Ente pubblico squadra dei vigili del fuoco di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/97 e Gazzetta uff. della RS, n. 61/04), il termine »direttore« viene sostituito dal termine »direttore – comandante«.
Articolo 2 
Il testo dell'articolo 3 è modificato e recita come segue:
»L’attività dell'ente è considerata un servizio pubblico, il cui espletamento è di interesse pubblico.
L'ente svolge le seguenti attività:
C 33.120 – riparazione di macchinari e impianti
C 33.190 – riparazione di altri impianti
G 45.200 – manutenzione e riparazione di autoveicoli
G 46.690 – commercio all'ingrosso con altri impianti e attrezzature
G 47.789 – altre forme di vendita al dettaglio in altri negozi specializzati
H 49.410 – trasporto merci su strada
H 50.200 – trasporto merci marittimo
L 68.200 – affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
M 71.129 – altre attività di ingegneria e consulenza tecnica
M 71.200 – analisi e test tecnici
O 84.250 – protezione antincendio e soccorso in caso di emergenza
P 85.590 – altre forme di formazione non classificate altrimenti, abilitazioni e qualificazioni
L'ente può modificare o l'ampliare la sua attività solamente previo consenso del fondatore.«
Articolo 3 
L'articolo 5 è modificato e recita come segue:
»Sono organi dell'ente:
– il consiglio dell'ente
– il direttore – comandate e
– il comitato tecnico.«
Articolo 4 
Al secondo comma dell'articolo 6 è depennato il sesto alinea.
Articolo 5 
Il testo del primo comma dell'articolo 8 è modificato e recita come segue:
»Il direttore – comandate espleta mansioni di gestione e guida l'attività tecnica.«
Il testo del quarto comma e modificato e recita come segue:
»Il ruolo di direttore – comandate può essere ricoperto da una persona che soddisfa i requisiti generali necessari per la stipula di un contratto di lavoro, le condizioni definite dalla legge che disciplina l'ambito dei servizi dei vigili del fuoco, come pure altri requisiti prescritti dallo statuto dell'ente e dall'atto di organizzazione interna e sistematizzazione dei posti di lavoro.«
Articolo 6 
Il testo dell'articolo 9 è modificato e recita come segue:
»Il direttore – comandante organizza e gestisce l'attività e la gestione dell'ente, organizza e guida le mansioni tecniche, rappresenta l'ente ed è responsabile della legalità e della professionalità dell'operato del medesimo.
Gli altri compiti e le competenze del direttore – comandante vengono definiti più dettagliatamente dallo statuto dell'ente e dall'atto di organizzazione interna e sistematizzazione dei posti di lavoro.
Il direttore – comandante stipula i contratti in nome e per conto dell'ente senza alcuna restrizioni, ad eccezione delle operazioni che può concludere previo consenso dell'apposito organo e si rifanno:
– all’acquisto o alienazione di beni immobili,
– all’espletamento di servizi dei vigili del fuoco al difuori del territorio del fondatore,
– alla contrazione di debiti.
In caso di assenza del direttore – comandante, quest'ultimo delega per iscritto un dipendente dell'ente a espletare operazioni correnti. Nell’atto di delega vanno indicati l’oggetto, l’ambito d’intervento della delega e la durata della delega.«
Articolo 7 
Il testo dell'articolo 11 è modificato e recita come segue:
»Per il trattamento e le deliberazioni riguardanti questioni tecniche, rientranti nell'ambito dell'attività della squadra dei vigili del fuoco, l'ente dispone di un comitato tecnico.
Il comitato tecnico è presieduto dal direttore – comandante.
La composizione, i compiti e l'attività del comitato tecnico vengono definiti dallo statuto dell'ente.«
Articolo 8 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 845-12/2017
Capodistria, 21 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.